Kannuksen kaupungin infopiste.

Asioin­ti­pis­te

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Lasissa teksti Neuvonta avoinna 9-11, 12-15

Asioin­ti­pis­te kau­pun­gin­vi­ras­tol­la

Asioin­ti­pis­tees­sä tar­jo­taan jul­kis­hal­lin­non pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tys­ti yhdes­tä pai­kas­ta. Kan­nuk­sen asioin­ti­pis­tees­sä on kau­pun­gin omien pal­ve­lu­jen lisäk­si saa­ta­vil­la vero­hal­lin­non pal­ve­lu­ja.

Asioin­ti­pis­teen pal­ve­lut sisäl­tä­vät asia­kir­jo­jen vas­taa­not­ta­mis­ta ja luo­vut­ta­mis­ta, asioi­den vireil­le­pa­noon ja käsit­te­lyyn liit­ty­vää neu­von­taa sekä säh­köis­ten pal­ve­lu­jen käy­tön tuke­mis­ta. Asia­kas­tie­to­ko­ne käy­tet­tä­vis­sä viran­omais­ten säh­köis­ten pal­ve­lu­jen käyt­töön. Asiak­kai­ta opas­te­taan tar­vit­taes­sa.

Kau­pun­gin pal­ve­lut

 • ylei­nen neu­von­ta
 • asia­kir­jo­jen ja hake­mus­ten vas­taan­ot­to
 • kopioin­ti­pal­ve­lu
 • kokous­ti­lo­jen varauk­set
 • ilmoi­tus­tau­lun hoi­to
 • esit­tei­den, oppai­den ja lomak­kei­den jaka­mi­nen
 • kas­sa­pal­ve­lut
 • jul­kai­su­jen myyn­ti
 • mat­kai­lu­neu­von­ta ja esit­tei­den jaka­mi­nen

Vero­hal­lin­non pal­ve­lut

 • säh­köi­ses­sä muo­dos­sa ole­vien lomak­kei­den, vero­tus­oh­jei­den ja infor­maa­tion (www.vero.fi) jake­luun liit­ty­vät teh­tä­vät
 • itse­pal­ve­lu­pe­ri­aat­teel­la toteut­ta­vien säh­köis­ten vuo­ro­vai­kut­teis­ten pal­ve­lu­jen käyt­töön opas­ta­mi­nen ja neu­von­ta kos­kien pal­ve­lu­ja:
  • vero­kort­ti ver­kos­sa ‑pal­ve­lu
  • pien­työ­nan­ta­jien mak­su­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä (palkka.fi)
  • lomake.fi
  • esi­täy­tet­tyyn veroil­moi­tuk­seen teh­tä­vien kor­jaus­ten palaut­ta­mi­nen säh­köi­ses­ti
  • yri­tys- ja yhtei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mä YTJ
 • säh­köis­ten pal­ve­lui­den käyt­töön opas­ta­mi­nen
 • yhteis­pal­ve­lu­pis­tees­sä ei anne­ta vero­neu­von­taa. Vero­neu­von­nan val­ta­kun­nal­li­set pal­ve­lu­nu­me­rot löy­ty­vät osoit­tees­ta vero.fi

Asioin­ti­pis­te avoin­na

ma–to klo 9–11 ja 12–15
puhe­lin­vaih­de klo 9–11 ja 12–15

Yhteystiedot

Jari Mäki-Leppilampi

+358 44 4745 202
jari.maki-leppilampi@kannus.fi
virastomestari
Hallintopalvelut
Scroll to Top