Hyppää sisältöön

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti Kannuksen kaupungin on ylläpidettävä kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista, asiarekisteristä ja asiakirjoista. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi ja kuvauksesta käytetään nimitystä asiakirjajulkisuuskuvaus.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kerrotaan missä laajuudessa asioiden käsittelyssä ja kaupungin palveluja
käytettäessä kerätään tietoja kuntalaisista, palvelujen käyttäjistä ja henkilöstöstä.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus on palvella kuntalaisia helpottamalla asiakirja- ja tietopyyntöjen
tekemistä.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista. Pääosin Kannuksen kaupungin asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Tiedon salassapito perustuu aina lakiin. Salassa pidettäviä asiakirjoja ja tietoja luovutetaan vain niille tahoille, joilla on salassa pidettävään tietoon oikeus.

Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt tulee yksilöidä siten että kaupunki voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (JulkL 621/1999, 13 §). Kaupungin velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietoaineistoja kaupungilla on, palvelee hallinnon avoimuutta.

Tietopyynnön toimittaminen

Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää julkisuuslain mukaan se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Kannuksen kaupungissa tietopyynnöt tulee toimittaa joko sähköisesti kirjaamo@kannus.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Kannuksen kaupunki, Kirjaamo PL 42 69101 Kannus tai käyntiosoitteeseen Asematie 1, 69100 Kannus. Kirjaamo kirjaa tietopyynnöt määräaikojen noudattamiseksi ja toimittaa tietopyynnöt oikealle taholle.

Kannuksen kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kaupunginvaltuuston asiakirjojen tietopyynnöistä päättää talous- ja hallintojohtaja. Muiden toimielinten tietopyynnöistä vastaa kyseinen toimielin tai toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle hallintosäännön 26 § mukaan. Kaupungintalon keskusarkistossa säilytettävistä asiakirjoista tiedon antaa asianhallintasihteeri.

Asiakirjan tyypistä riippuen kaupunki voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista peritään voimassa olevan palveluhinnaston mukainen maksu.

Lisäksi erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta voidaan periä maksu, joka porrastetaan tiedonhaun vaativuuden mukaan. Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä todistettava henkilöllisyytensä.

Jos pyydettyjä asiakirjoja tai tietoja ei katsota voitavan antaa, tietoja pyytäneelle tulee kertoa perustelut sekä tieto siitä, että hän voi halutessaan saada tietopyyntönsä viranomaisen ratkaistavaksi. Toimielimen ja viranhaltijan päätökseen tiedon ja asiakirjan antamisessa haetaan muutosta hallintovalituksella suoraan hallinto-oikeudelta.