Hyppää sisältöön

Kannusmalli – ajatusten siivin eteenpäin!

Valtuutettujen huoneentaulu

I Rooli ja strategia

 1. Valtuutetulla on keskeinen ja arvokas rooli kunnan strategisena johtajana. Valtuutetun tulee sisäistää roolinsa ja vastuunsa kotikuntansa korkeimman päättävän elimen jäsenenä.
 2. Valtuutettu on kuntansa PR-henkilö. Valtuutettu luo osaltaan positiivista mielikuvaa ja tuo esille myös ongelmakohtia rakentavasti Kannuksesta.
 3. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt tekevät työtä Kannuksen hyväksi. Muistetaan viranhaltijan ja luottamushenkilön rooli toiminnoissa.
 4. Luottamushenkilöt tekevät päätöksiä strategian mukaisesti.
 5. Käyttäydytään asiallisesti ja pysytään asiassa ytimekkäästi.

II Vastuu ja tavoitteellisuus

 1. Toimimme vastuullisesti ja pitkäjänteisesti strategiamme mukaisesti.
 2. Perehdymme huolellisesti käsiteltäviin asioihin, jotta voimme tehdä perusteltuja päätöksiä.
 3. Edistämme päätöksenteossa ja toiminnassamme kaupungin asukkaiden etua ja hyvinvointia.
 4. Toimimme rehellisesti lakien, asetusten ja hallintosäännön mukaisesti.
 5. Kokoustyöskentelyssä edistämme hyvää, arvokasta ja tavoitteellista päätöksentekoa.

III Yhteistyökyky ja kokoustyöskentely

 1. Toimimme kokoavana voimana yhteisen päämäärän hyväksi.
 2. Valtuutetulla on toive tehdä yhteistyötä eri valtuustoryhmien, viranhaltijoitten ja kuntalaisten kanssa.
 3. Osallistumme aktiivisesti kokouksiin, iltakouluihin ja muihin tehtävään liittyviin tilaisuuksiin.
 4. Asioista voidaan ja saadaan olla eri mieltä, mutta tämä ei vaikuta vuorovaikutukseemme.
 5. Keskustelussa tuomme mielipiteemme ilmi. Päätöksenteon jälkeen kunnioitamme yhdessä tehtyjä päätöksiä.

IV Avoimuus ja luotettavuus

 1. Päätöksentekomme on avointa ja läpinäkyvää.
 2. Edistämme kuntalaisvuorovaikutusta sekä hyödynnämme kuntalaisten tietoa, ennakoivaa tiedonjakoa ja erilaisia näkemyksiä päätöksenteossa.
 3. Viestimme avoimesti, monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 4. Muistamme salassa pidettävät asiat ja kokousten keskusteluiden luottamuksellisuuden.
 5. Olemme luottamushenkilöitä myös julkisuudessa.

Valtuutettujen huoneentaulun synty

Kannuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.9.2022 konsultin johdolla laatimansa Valtuutettujen huoneentaulun: Kannusmalli – ajatusten siivin eteenpäin!

Hyvän päätöksenteon turvaamiseksi on tärkeää pohtia, miten voidaan ennakolta turvata ja varmistaa sujuva ja hyvässä hengessä tapahtuva luottamushenkilötyö. Luottamushenkilötyön johtamisen vaativuus on kasvanut ja valtuutetun työ sisältää paljon muutakin kuin kokouksiin osallistumista.

Luottamushenkilöiden sananvapaus on turvattu tiukasti laeilla. Poliittiset mielipiteet ja niiden ilmaiseminen – kenenkään niitä ennalta rajoittamatta – kuuluvat lähtökohtaisesti perustuslaissa sananvapauden ytimeen. Samalla kuntalain (420/2015) 29 §:n mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua, ja toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Epäasiallinen käyttäytyminen ja toisten epäkunnioitus ei edistä kunnan päätöksentekoa. Yhteisesti sovittavien pelisääntöjen avulla voidaan kehittää ja pitää yllä kunnan parempaa keskusteluilmapiiriä.