Hyppää sisältöön
Kannus Juuret elämälle -kuntastrategia 2022-2026 kansikuvassa ihmisiä torilla, eräpolku, vanha silta, ihminen talvisen kosken rannalla.

Kannus – Juuret elämälle -kuntastrategia 2022–2026

Kannuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2022 kaupungin toimintaa ohjaavan Kannus – Juuret elämälle -kuntastrategian. Strategia sisältää tilannekuvan ja näkymät, mission, arvot, vision sekä strategiset päämäärät, mittarit ja aloitteet.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

 • asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
 • kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
 • omistajapolitiikka
 • henkilöstöpolitiikka
 • asukkaiden osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 • elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategia huomioidaan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa kuntalain mukaisesti ja tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikauden aikana.

Arvot

Rohkeus

Kannuslaiset tarkastelevat toimintaansa ennakkoluulottomasti ja suhtautuvat tulevaisuuden mahdollisuuksiin toiveikkaasti. Uteliaisuus ja harkittu riskinotto varmistavat uudistumisen, innovatiivisuuden ja muutoksen pyörteissä pärjäämisen.

Yrittäjähenkisyys

Mahdollisuuksiin tarttuminen, pelkäämättömyys hankaluuksien edessä ja peräänantamaton työteliäisyys niin yrittäjänä kuin missä tahansa roolissa on elinvoiman ja menestyksen mahdollistaja. Yrittäjähenkistä toimintaa kuvaa itsellisyys, omatoimisuus ja -vastuullisuus sekä halu suoriutua asetetuista tavoitteista.

Avoimuus

Päätöksenteon ja toiminnan läpinäkyvyys lisää luottamusta ja luottamus asioiden sujumista, turhan kontrollin ja epäilyn vähentymistä. Avoimet valmisteluprosessit turvaavat kaikkien näkökulmien huomioimisen, kuntalaisten aktiivisen ja tasavertaisen osallisuuden sekä tarvittavan tiedon ja ymmärryksen hyödyntämisen toiminnassa.

Missio

 • Tähtäämme kaikessa toiminnassamme kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen tarjoamalla itse ja yhdessä kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla tuotettuja palveluita sekä tarjoamalla foorumin kuntalaisten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

 • Kuluvalla valtuustokaudella Kannus korostaa elinvoiman edellytysten vahvistamista TE24-uudistukseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointialueuudistukseen liittyen. Uudistusten seurauksena kunnan rooli täydentyy palvelujen järjestäjästä kuntalaisten edunvalvojaksi. Johtamisessa painottuu konserni- ja sopimusjohtamisen sekä verkostoissa vaikuttamisen rooli.

 • Strategian ohjaavuutta vahvistetaan seuraamalla sen toteutumista neljännesvuosittain kaupunginhallituksessa ja kahdesti vuodessa valtuustossa osana tilinpäätös- ja talousarvioprosessia. Tärkeiden yksittäisten päätösten vaikutus strategian toimeenpanoon kuvataan osana päätösesitystä erityisesti kaupunginhallituksessa.

 • Strategia päivitetään tarvittaessa, vähintään kerran valtuustokaudessa. Markkinointi-, elinkeino- ja palveluverkko-ohjelma sekä vuosittaiset talousarviotavoitteet konkretisoivat ja täydentävät strategian linjauksia.

Visio

 • Vuonna 2040 Kannus on itsenäinen ja taloudellisesti vahva, luonnonläheinen ja turvallinen keskipohjalainen seutukaupunki.

 • Kannuksen vireä kuntakeskus ja kehittyvät kylät, monipuolinen väestörakenne ja liikenteellinen saavutettavuus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet asumiselle, työnteolle, opiskelulle, kulttuurille, harrastuksille ja palvelujen kehittymiselle.

 • Kannuksen kaupunki on arvostettu työnantaja, joka osaavalla johtamisella huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista. Yritysten toimintaedellytykset on turvattu joustavalla päätöksenteolla.

 • Tekemisen voimaa saadaan kasvavasta Kannus-hengestä, vahvasta seutukaupungista Lestijokilaaksossa, kannuslaisia kuuntelevista päättäjistä ja taloudellisia resursseja hallitusti kasvavasta ja sijoitetusta uusiutuvasta energiatuotannosta.

 • Luonnonvarojen jatkojalostukseen ja biotalouteen perustuva innovatiivinen tuotantorakenne sekä vahva logistiikkaosaaminen tarjoaa työtilaisuuksia ja lisää Kannuksen tunnettuutta vetovoimaisena asumis-, yrittämis- ja käyntikohteena.

Päämäärät ja tavoitteet 2022-2026

Elävä ja viihtyisä kuntakeskus

 • Vahvistetaan kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen (esimerkiksi kirjasto) saatavuus, saavutettavuus ja esteettömyys sekä luomalla viihtyisyyttä katujen kunnossapidolla, viherrakentamisella, valaistuksella sekä tapahtumilla ja aktiivisella toritoiminnalla. Keskustan kehittämissuunnitelma päivitetään.

 • Tiivistetään ja toiminnallistetaan keskustaa lisä-, täydennys- ja korotusrakentamisella sekä oleilutiloja järjestämällä.

 • Kylien elinvoima turvataan muun muassa laajakaistaverkkoa laajentamalla ja tieyhteyksien kunnossapidosta huolehtimalla.

Terve ja turvallinen ympäristö

 • Vauhditetaan uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä luonnon monimuotoisuuden ja asumisviihtyvyyden asettamissa rajoissa sekä valtuuston ohjauksessa.

 • Hiilineutraalius saavutettu 2030.

 • Lestijoen hyödyntäminen kuntakuvan, harrastamisen ja matkailun voimavarana.

 • Luonnonsuojelualueen kehittäminen Rautakurun kansallispuistoksi.

Vireä elinkeinoelämä

 • Keskeisten TE-palvelujen säilyttäminen lähipalveluna. Turvataan työllisyyspalvelujen jatkuvuus ja tavoitellaan korkeaa työllistymisastetta syrjäytymisvaarassa olevien keskuudessa. Kehitetään kotoutumispalveluja tavoitteena työllistyminen.

 • YritysKannus Oy:n toimintojen kehittäminen, tavoitteena ainakin yksi teollinen uusinvestointi.

 • Kaupungin kaavoitus- ja hankintapolitiikka tukee paikallista yrittäjyyttä, markkinavuoropuhelua ja vuorovaikutusta yrittäjien kanssa tiivistetään.

Hyvinvoinnin edistäminen

 • Kitinkankaan palveluja kehitetään edelleen muun muassa hankerahoituksen avulla.

 • Yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa suunnitellaan tarkasti erityisesti senioriasumisen, järjestöyhteistyön ja oppilashuollon alueilla.

 • Keskeinen tavoite on pienentää pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien määrää.