Hyppää sisältöön

Opiskelun tukimuodot

Oppilaan opiskelua tuetaan kolmella eri tukimuodolla: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen tarve arvioidaan jokaisen oppilaan kohdalla erikseen. Alla esitellään näiden tukimuotojen päälinjat.

1. Yleinen tuki

Yleisen tuen tavoitteena on, että oppilas selviytyy yleisopetuksessa omassa lähikoulussaan. Tuen muotoja ovat tukiopetus, opetusryhmien joustava muuntelu, tarvittaessa oppimissuunnitelman laatiminen, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut, iltapäivätoiminta 1-2. -luokkien oppilaille ja erityisoppilaille sekä koulun kerhotoiminta.

Yhteistyössä yleisen tuen järjestämisessä ovat mukana oppilas, oppilaan huoltajat, oppilasta opettavat opettajat ja koulunkäynninohjaajat.

2. Tehostettu tuki

Tehostetun tuen tavoitteena on, että oppilas selviytyy yleisopetuksessa ensisijaisesti lähikoulussaan. Tuen muotoja ovat mm. opintojen yksilöllinen ohjaus, tukiopetus, oppimissuunnitelman laatiminen, samanaikaisopetus, opetusryhmien joustava muuntelu, osa-aikainen erityisopetus, Takalon jousto-opetus, avustajapalvelut, iltapäivä- ja kerhotoiminta sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapia.

Yhteistyössä erityisen tuen järjestämisessä ovat mukana oppilas, oppilaan huoltajat, rehtori, oppilasta opettavat opettajat, koulunkäynninohjaajat sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit.

3. Erityinen tuki

Erityisen tuen tavoitteena on, että esi- ja alkuopetuksen aikana yleisopetuksen oppilaan oppimäärää ei yksilöllistettäisi.

Jos edellä esitelty tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys. Sen perusteella sivistystoimenjohtaja tekee hallinnollisen päätöksen oppilaan siirtämisestä erityisopetuksen piiriin.

Erityisen tuen muotojen järjestämisessä käytetään perusopetuksen kaikkia tukimuotoja ja oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Se tarkistetaan kerran lukukaudessa. Jos oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tuen lopettamisesta tehdään erillinen päätös.