Hyppää sisältöön

Opiskeluhuolto

Kannuksen kaupungin opiskeluhuollon palveluiden piirissä ovat lapset ja nuoret esiopetuksesta lukioon sekä toisen asteen koulutukseen. 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko oppilaitosyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskeluhuoltotyötä tehdään yhteistyössä oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Oppilailla on myös oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon ja opiskeluhuollon palveluihin.

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Siihen kuuluu myös monialainen asiantuntijaryhmä, joka kootaan tapauskohtaisesti oppilaan tueksi.

Koulukuraattorin työn keskeisimpiä tavoitteita on oppilaan hyvinvointi ja koulunkäynnin sujuminen. Kuraattori on sosiaalityön asiantuntija kouluyhteisössä. Oppilas voi kääntyä kuraattorin puoleen, jos hänellä on tarve jutella ja jakaa asioitaan ulkopuolisen, luotettavan aikuisen kanssa. Kuraattori on tukena kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin, mielialaan tai vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Oppilas voi tulla juttusille itsenäisesti tai vaikkapa kaverin kanssa, jos jokin asia painaa mieltä tai herättää hämmennystä. Oppilaan ja vanhempien lisäksi opettaja tai terveydenhoitaja voi myös ohjata oppilaan kuraattorin luo. 

Luottamuksellinen, osallistava ja hyvin toimiva yhteistyö perheiden kanssa on kuraattorityön lähtökohtana. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja mahdollisesti koulun muun henkilökunnan kanssa sekä tarpeen tullen koulun ulkopuolisten palveluiden kautta. Kuraattori toimii koululla oppilasta varten ja tukee omalta osaltaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä.  Tukikeskusteluiden lisäksi kuraattorin työhön kuuluu tarpeen mukaan luokka- tai ryhmäkohtainen työskentely, koulujen opiskeluhuoltotyöhön ja sen kehittämiseen osallistuminen sekä verkostoyhteistyö. 

Kuraattori Marika Isoniemi, p. 040 804 3412 tai Wilman kautta.

Kouluterveydenhoitaja tekee oppilaille vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1. ja 5. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajojen terveystarkastusten suorittamiseen osallistuvat terveydenhoitaja ja lääkäri. Vanhempien läsnäolo laajoissa tarkastuksissa on toivottavaa.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, huoltajien kasvatustyön tukeminen sekä oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa ohjaus jatkotutkimuksiin tai -hoitoon.  Yhteistyö muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa on tärkeä osa kouluterveydenhuoltoa.

Raasakan koulun terveydenhoitaja Johanna Autio p. 040 804 2620. 

Hänen vastaanottonsa on Juhani Vuorisen koululla.

Takalon, Roikolan ja Märsylän koulujen terveydenhoitaja Jane Koivukoski p. 040 804 3286. 

Takalon koululla terveydenhoitajan vastaanotto on tiistaina ja torstaina.

Roikolan ja Märsylän koululla terveydenhoitaja käy kuukausittain erikseen ilmoittaminaan päivinä.

Voit olla yhteydessä kouluterveydenhoitajiin myös Wilman kautta.

Koulupsykologin palveluita tarjoaa perheneuvolan psykologi. Hän tekee oppimisvaikeuksiin ja -vahvuuksiin liittyviä arviointeja tutkimusten kautta, antaa ohjeistuksia tai suosituksia tukimuodoista opetustyöhön ja tilanteen mukaan osana monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä. Hän voi olla myös apuna lapsen tai nuoren käytökseen, mielialaan tai muihin tunne-elämän vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Psykologi työskentelee tiistaista torstaihin Kannuksen perheneuvolan tiloissa Asematie 1.

Hänen palveluihin pääsystä voi olla yhteydessä kuraattoriin tai suoraan perheneuvolaan. 

Psykologi Maija Koivukangas p. 040 804 2218 tai Wilman kautta. 

____________________________________________________________________________________________

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

Opetushallitus; opiskeluhuolto https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opiskeluhuolto#9a5634d3