Elo­kuun 2023 ohjat­tu lii­kun­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.12.2023

044 4745 453 / Kitin­Va­pa­ri

Verk­ko­kaup­paan https://verkkokauppa.kannus.fi//

Ohjat­tu lii­kun­ta 7.8.–1.9.2023

Maa­nan­tai 28.8.

28.8. Mak­sut­to­mat hönt­sät nuo­ril­le & aikui­sil­le:

17.30–18.30 Sul­ka­pal­lo

18.30–19.30 Len­to­pal­lo

19.30–20.30 Säbä

Tiis­tai

9.00–10.00 Elä­ke­läis­ten kehon­huol­to Kis­a­puis­tos­sa, mak­su­ton ilmoit­tau­tu­mi­nen 0400 207007/Heta

14.00–14.30 Ikään­ty­nei­den vesi­jump­pa, uin­ti­mak­su +1€

16.00–16.30 Etä­jump­pa

16.30–17.30 Hönt­sä säbä Kitin­Va­pa­ril­la, mak­su­ton ei ilmoit­tau­tu­mis­ta

18–18.45 Vesicircuit, uin­ti­mak­su +2€ ilmoit­tau­tu­mi­nen 044 4745 450

19.15–20.15 Ohjat­tu juok­su­lenk­ki, kokoon­tu­mi­nen Kitin­Va­pa­rin etuo­vel­la

20–20.45 Aikuis­ten alkeis­ui­ma­kou­lu 4x, uin­ti­mak­su

Kes­ki­viik­ko

16.30–17.30 Ikään­ty­vien ohjat­tu lii­kun­ta Kis­a­puis­tos­sa, mak­su­ton ei ilmoit­tau­tu­mis­ta

18.00- Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lui­den frsi­bee­viik­ko­ki­sat, ilmoit­tau­du discgolfmetrix.com

19–19.45 Vesi­juok­su- kurs­si 45min 16.8. uin­ti­mak­su. Ilmoit­tau­tu­mi­nen verk­ko­kau­pas­ta.

20.15–20.45 kurs­si BMI Vesi­jump­pa 16.8. alkaen hal­lin olles­sa sul­jet­tu jo muil­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 040 1955231/Anna Toko­la. Uin­ti­mak­su.

Tors­tai

12.00–12.30 Etä­jump­pa

13.30–14.00 Vesi­jump­pa, uin­ti­mak­su +1€

16.45–17.45 Levy­tan­ko­jump­pa, Ilmoit­tau­du 044 4745 450 5€/kerta

18.00–18.45 Vesi­juok­su, uin­ti­mak­su +2€

19.20–20.00 Kun­to­por­taat, mak­su­ton, ei ilmoit­tau­tu­mis­ta

Per­jan­tai

11.00–11.30 Etä­jump­pa Kehon­huol­to

13.00–14.00 Eri­tyis­ryh­mien lii­kun­ta 25.8. alkaen

Lau­an­tai

Vau­vauin­nit jat­ku­vat 2.9. Ilmoit­tau­tu­mi­nen verk­ko­kau­pas­sa. Vau­vauin­ti-info pide­tään elo­kuus­sa ennen uin­tien aloi­tus­ta 17.8. klo 17.15 Kabi­ne­tis­sa sekä etä­nä.

TUNTIKUVAUKSET


ETÄJUMPPA

Tila­taan ja mak­se­taan verkkokauppa.kannus.fi. Tilauk­sen jäl­keen lisääm­me säh­kö­pos­ti­si kaut­ta sinul­le kut­sun etä­jump­piin. Etä­jum­pat ovat live­nä tapah­tu­via ohjauk­sia etäyh­teyk­sin.
Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set äly­lait­teen (puhe­lin, tablet­ti, tie­to­ko­ne) ja säh­kö­pos­tin. Jump­pa toi­mii Google Meet ‑pal­ve­lun väli­tyk­sel­lä.
Lii­kun­ta­het­keen koto­na tar­vit­set peh­meän alus­tan (jumppamatto/matto) ja tilaa.
Lisäk­si lähel­le voit ottaa mah­dol­li­suuk­sien mukaan koto­na löy­ty­viä väli­nei­tä kuten tuo­lin, pyyhkeen/joogatiili/tyyny, käsi­pai­nok­si sopi­vat pai­not (käsi­pai­not, juo­ma­pul­lo, kah­vi­pa­ke­tit), kumi­nau­han, keppi/luudanvarsi. Jum­pat voi teh­dä myös ilman väli­nei­tä.

KUNTOSALIKURSSIT IKÄÄNTYNEILLE

Ter­ve­tu­loa aloit­ta­maan kun­to­sa­li har­ras­tus! Moni­puo­lis­ta koko kehoa kuor­mit­ta­vaa kun­to­sa­li­har­joit­te­lua ohjaa­jan joh­dol­la. Alus­sa ohjat­tu alku­läm­mit­te­ly ja lopus­sa venyt­te­lyt. Sovel­tuu mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­nak­si ja sopii näin myös aloit­te­li­joil­le. Ohjaa­ja aut­taa tek­nii­kois­sa sekä opas­taa lait­teis­sa. Kun­to­sa­li­har­joit­te­lu kas­vat­taa voi­maa ja kehit­tää näin myös suo­ri­tus­ky­kyä ja toi­min­ta­ky­kyä. Moni­puo­li­sel­la koko kehoa kuor­mit­ta­val­la har­joit­te­lul­la on posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia veren ras­va- ja soke­riar­voi­hin sekä se vah­vis­taa myös lui­ta. Vah­voil­la lihak­sil­la voi­daan osit­tain ennal­taeh­käis­tä vam­mo­ja ja arjen toi­min­ta­ky­ky on parem­pi. Mukaan tar­vit­set sisä­ken­gät ja juo­ma­pul­lon sekä halu­tes­sa­si hiki­pyyh­keen.

VESIJUMPAT
Teho­kas­ta ja muka­vaa! Osal­lis­tu­ja pys­tyy sää­tä­mään itse liik­kei­den tem­poa, joten sovel­tuu kai­ke­ni­käi­sil­le ja ‑kun­toi­sil­le. Liik­kei­tä teh­dään väli­neil­lä ja ilman ohjaa­jan joh­dol­la sekä kier­to­har­joit­te­lu­na. Tun­nil­la käy­tös­sä musiik­ki. Vesi­jum­pas­sa altaan syvyys on 1,20m- 1,40m ja läm­pö­ti­la +30C. Veden nos­teen vuok­si on hel­pom­pi liik­kua vedes­sä syket­tä nos­taen kuin kui­val­la maal­la. Lisäk­si nos­te vähen­tää nive­liin koh­dis­tu­vaa pai­net­ta ja vähen­tää lii­ke­ki­pua. Läm­min­ve­si ja veden hie­ro­va vai­ku­tus vähen­tää lihas­ki­pu­ja sekä ‑jän­ni­tys­tä. Vesi­jump­piin uin­ti­mak­sun voit hoi­taa myös lunas­te­tul­la eri­tyis­lii­kun­ta- tai senio­ri­kor­til­la. Näin jäl­jel­le jää pelk­kä ohjaus­mak­su. Huo­mioit­han että senio­ri­kort­ti ei käy illan ohjat­tui­hin vesi­ryh­miin. Hyvin­voi­va aikui­nen ‑han­ke mah­dol­lis­taa ryh­miä pel­käl­lä uin­ti­mak­sul­la!
Vesi­jump­piin ker­tail­moit­tu­mi­nen vii­koit­tain nume­roon 044 4745 450. Voit ilmoit­tau­tua vies­til­lä. Tai asioi­mal­la Kitin­Va­pa­rin asia­kas­pal­ve­lu­pis­teel­lä.

KEHONHUOLTO
Moni­puo­li­ses­ti kehoa huol­ta­via liik­kei­tä kehon omal­la pai­nol­la sekä apu­vä­li­nei­tä käyt­täen. Apu­vä­li­nei­nä esi­mer­kik­si kumi­nau­ha, put­ki­rul­la, pila­tes­pal­lo, joo­ga­pa­lik­ka, tuo­li, kep­pi. Väli­neet saa lai­naan ohjaa­jal­ta. Rau­hoit­tu­mi­sel­la, kehoa huol­ta­vil­la liik­keil­lä lisäk­si kehoa voi huol­taa myös aktii­vi­sil­la liik­keil­lä. Jokai­seen tree­ni­viik­koon kan­nat­taa sisäl­lyt­tää huol­ta­via har­joit­tei­ta, joil­la on palaut­ta­va vai­ku­tus. Tasa­pai­noi­nen keho vas­taa­not­taa parem­min kuor­mi­tus­ta niin arjes­sa kuin tree­na­tes­sa. Kehon oikean­lai­sil­la lii­ke­ra­doil­la rasi­tus­vam­mo­jen ris­ki vähe­nee.

ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA
Sovel­ta­van lii­kun­nan pii­riin kuu­lu­vil­le. Moni­puo­lis­ta lii­kun­taa vaih­te­le­vin tee­moin Kitin­Va­pa­ril­la ja Rita­ri­kan­nuk­ses­sa. Ei ilmoit­tau­tu­mis­ta. Mak­su­ton. Lisä­tie­dot 044 4745 453

per­jan­tai­sin klo 13:00–14:00

VAUVA- JA PERHEUINNIT

Kan­nuk­sen Kau­pun­ki on Suo­men Uimao­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton hyväk­sy­mä tur­val­li­nen vau­va- ja per­heuin­ti­paik­ka. Kaik­ki ohjaa­jat ovat suo­rit­ta­neet Suo­men Uimao­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton jär­jes­tä­män kou­lu­tuk­sen sekä poh­jal­la on uimao­pet­ta­ja kou­lu­tus.
Vau­va- ja per­heuin­nit jär­jes­te­tään ilmoit­tau­tu­mi­sel­la koko kevääk­si, mut­ta mak­sut ovat ker­ta­mak­sul­la. Vas­taa­va vau­vauin­tioh­jaa­ja on Marian­ne Niva­la marianne.nivala@kannus.fi 044 4745 453
Vau­vauin­ti on vau­vo­jen ja van­hem­pien yhtei­nen, kou­lu­te­tun ohjaa­jan val­vo­ma leik­ki­het­ki läm­mi­te­tys­sä vedes­sä. Vau­vauin­nin aloit­ta­mi­si­kä on mini­mis­sään 3 kuu­kaut­ta. Sil­loin lap­sen val­veil­lao­loai­ka on tar­peek­si pit­kä ja hän jak­saa liik­kua enem­män. Yläi­kä­ra­jaa vau­vauin­nin aloit­ta­mi­sel­le ei ole. Lap­sen tulee pai­naa vähin­tään 5 kg, jot­ta hän pysyy läm­pi­mä­nä +32 astei­ses­sa vedes­sä. Jos syn­ny­tyk­ses­sä tai ras­kausai­ka­na on ollut ongel­mia, var­mis­ta hoi­ta­val­ta lää­kä­ril­tä vau­vauin­nin aloit­ta­mi­seen lupa.
Sisa­rus­ryh­mäs­sä toteu­te­taan ihan nor­maa­lin vau­vauin­nin tun­ti­suun­ni­tel­maa, mut­ta ryh­mään ovat ter­ve­tul­lei­ta myös isom­mat sisa­ruk­set altaa­seen. Näin koko per­he pää­see uimaan vau­van kans­sa yhdes­sä. Ryh­mään voi tul­la myös ilman sisa­ruk­sia.
Per­heuin­ti on las­ten ja van­hem­pien yhtei­nen, kou­lu­te­tun ohjaa­jan vetä­mä leik­ki­het­ki uin­ni­nal­keis­iin. Per­heuin­ti on suun­nat­tu 1–5 vuo­tiail­le lap­sil­le huol­ta­ji­neen. Ohjaus sisäl­tää usei­ta lyhyi­tä har­joit­tei­ta tavoit­tee­na saa­da lap­ses­ta vede­nys­tä­vä. Ohjaus tapah­tuu koko ryh­mäl­le yhtei­ses­ti lap­sia yksi­löi­nä huo­mioi­den. Per­heuin­nis­sa uim­me ensin ope­tusal­taas­sa ja lopuk­si moni­toi­mial­taas­sa.
Lau­an­tai­sin tou­ko­kuun lop­puun
kysy vapai­ta paik­ko­ja marianne.nivala@kannus.fi

Lue lisää:

Vau­va- ja per­heuin­nit

Scroll to Top