Kan­nus­lai­nen hyvin­voin­ti vala­men­nus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.12.2023

UUTTA!

Kan­nus­lai­nen hyvin­voin­ti vala­men­nus

Vala­men­nus käyn­nis­sä, emme ota täl­lä het­kel­lä lisää osal­lis­tu­jia.

Kan­nus­lai­nen hyvin­voin­ti vala­men­nus on Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lui­den sekä hyvin­voi­va aikui­nen-hank­keen yhteis­työs­sä kehi­tet­ty kokei­le­va verk­ko­val­men­nus.

Mie­len ja kehon hyvin­voin­ti kie­tou­tu­vat tii­viis­ti toi­siin­sa, val­men­nuk­ses­sa teem­me hyvin­voin­tia tuke­via sekä kehit­tä­viä har­joit­tei­ta. Kes­ki­tym­me val­men­nuk­ses­sa eri­tyi­ses­ti stres­sin hal­lin­taan sekä lem­pe­ään lii­kun­taan. Val­men­ta­jam­me ohjaa­vat mat­kaa­si parem­paan oloon kol­men vii­kon ajan.

Voit suo­rit­taa val­men­nus­ta omas­sa tah­dis­sa, sil­lä mate­ri­aa­lit jää­vät käyt­töö­si kol­men vii­kon ajan val­men­nuk­sen pää­tyt­tyä. Val­men­nuk­seen sisäl­tyy lyhyi­tä luen­to­ja, lem­pe­ää lii­kun­taa, joo­gaa, pila­tes­ta, ja mui­ta hyvin­voin­tia tuke­via har­joit­tei­ta. Val­men­nus tapah­tuu sul­je­tus­sa Face­book ryh­mäs­sä, jos­sa voit omas­sa tah­dis­sa kat­soa luen­to­ja tai teh­dä har­joi­tuk­sia. Osa ohjauk­sis­ta kuva­taan live­nä, mut­ta kaik­ki mate­ri­aa­lit jää­vät käyt­töö­si tal­len­tei­na ja voit pala­ta nii­hin halu­tes­sa­si myö­hem­min.

Suo­ri­tet­tua­si mak­sun saat lin­kin säh­kö­pos­tii­si, jota kaut­ta saat lähe­tet­tyä liit­ty­mis­pyyn­nön val­men­nuk­sen ryh­mään.

Voit suo­rit­taa har­joit­tei­ta oman kun­to­si mukaan ja val­men­nus sopii kai­ken tasoi­sil­le. Emme ohjaa erik­seen ras­kaa­na ole­via tai juu­ri syn­nyt­tä­nei­tä, mut­ta har­joit­tei­ta voit sovel­taa itse. Val­men­nuk­sen tar­koi­tus on moti­voi­da pie­nil­lä jutuil­la ja lem­peäl­lä liik­keel­lä, joten hiki­lii­kun­taa ei ole luvas­sa.

Val­men­nuk­ses­sa val­men­ta­ji­na toi­mi­vat : Lii­kun­ta­pal­ve­luil­ta Ada Helen ja Marian­ne Niva­la sekä kan­nus­lai­nen hyvin­voin­tiy­rit­tä­jä Sirk­ka-Lii­sa Ypyä.

Lisä­tie­dot:
ada.helen@kannus.fi / 040 6234 756

Hyvinvointi valmennus logo
Scroll to Top