Ui elä­mä­si kun­toon

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.12.2023

Vuo­den ensim­mäi­nen Ui Elä­mä­si Kun­toon ‑kam­pan­ja start­taa maa­lis­kuus­sa!
Suo­men Uima­liit­to jär­jes­tää tänä vuon­na kak­si Ui Elä­mä­si Kun­toon ‑kam­pan­jaa, maa­lis­kuus­sa ja loka­kuus­sa. Maa­lis­kuun kam­pan­ja-aika on 1.–31.3.2023 ja loka­kuun 1.–31.10.2023.

Uima­hal­lit kisaa­vat leik­ki­mie­li­ses­ti kes­ke­nään vesi­lii­kun­ta­mi­nuu­teis­ta ja uin­ti­met­reis­tä. Kam­pan­jaan osal­lis­tu­vat uima­hal­lit jae­taan vuo­tui­sen kävi­jä­mää­rän­sä perus­teel­la kol­meen sar­jaan: pie­net, kes­ki­suu­ret ja suu­ret uima­hal­lit. Vesi­lii­kun­nan har­ras­ta­jat kerää­vät omat suo­ri­tuk­sen­sa joko Ui Elä­mä­si Kun­toon ‑kän­nyk­kä­so­vel­luk­seen tai pape­ri­seen suo­ri­tus­kort­tiin.

Kam­pan­ja­kuu­kau­den pää­tyt­tyä las­kem­me uima­hal­lien ilmoit­ta­mat sekä Ui Elä­mä­si Kun­toon ‑sovel­luk­seen kir­ja­tut tulok­set yhteen ja pal­kit­sem­me Spee­don varus­te­pa­ke­til­la yhdek­sän aktii­vi­sin­ta uima­hal­lia, kol­me kus­ta­kin sar­jas­ta: eni­ten kilo­met­re­jä kerän­neet hal­lit, eni­ten vesi­lii­kun­ta­mi­nuut­te­ja kerän­neet hal­lit sekä eni­ten kävi­jä­mää­rään suh­teu­tet­tu­ja osal­lis­tu­jia kerän­neet hal­lit. Lisäk­si arvom­me kam­pan­jan aika­na Sokos Hotel­sin majoi­tus­lah­ja­kort­te­ja vesi­liik­ku­jien kes­ken.

Kam­pan­jan tavoit­tee­na on kerä­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon vesi­lii­kun­ta­mi­nuut­te­ja (vesi­jump­pa ja vesi­juok­su) sekä uin­ti­met­re­jä kam­pan­ja­kuu­kau­den aika­na.

Kam­pan­jaan osal­lis­tu­vat uima­hal­lit jae­taan vuo­tui­sen kävi­jä­mää­rän­sä perus­teel­la kol­meen sar­jaan: pie­net, kes­ki­suu­ret ja suu­ret uima­hal­lit.

0 – 60 000 vuo­si­kä­vi­jää (pie­net)
60 001 – 160 000 vuo­si­kä­vi­jää (kes­ki­suu­ret)
yli 160 000 vuo­si­kä­vi­jää (suu­ret)
Ennen kam­pan­jan alku ilmoit­tau­tu­neet uima­hal­lit lisä­tään Ui Elä­mä­si Kun­toon ‑sovel­luk­seen, jon­ka jäl­keen osal­lis­tu­jat pää­se­vät kir­jaa­maan suo­ri­tuk­sia myös äly­pu­he­li­mel­la 1.3.2023 alkaen. Ui Elä­mä­si Kun­toon ‑sovel­lus on ladat­ta­vis­sa iOS App Sto­res­ta ja Google Play ‑kau­pas­ta. Sovel­luk­sen on teh­nyt Core­do Oy.

Osal­lis­tua voi kah­teen sar­jaan:

1) Uin­ti: kir­ja­taan uidut met­rit (esim. 1800 m)

2) Vesi­jump­pa ja vesi­juok­su: kir­ja­taan minuut­tei­na täyt­ty­neet puo­li­tun­ti­set (esim. 60 min)

Nämä suo­ri­tuk­set kir­ja­taan päi­vä­koh­tai­ses­ti Ui Elä­mä­si Kun­toon ‑sovel­luk­seen tai pape­ri­seen suo­ri­tus­kort­tiin erik­seen met­rei­nä ja minuut­tei­na. Kaik­ki kam­pan­jaan osal­lis­tu­vien liik­ku­jien hen­ki­lö­koh­tai­set suo­ri­tuk­set jul­kais­taan sovel­luk­ses­sa. Jos nimeä­si ei saa jul­kais­ta, käy muut­ta­mas­sa käyt­tä­jä­ti­lin ase­tuk­sis­sa koh­ta “Näy­tä nimi tulos­tau­lu­kos­sa” pas­sii­vi­sek­si.

Ui Elä­mä­si Kun­toon ‑kam­pan­jas­sa ei saa käyt­tää nor­maa­lien uin­ti­lii­kun­ta­va­rus­tei­den lisäk­si mui­ta varus­tei­ta. Uin­ti­sar­jas­sa nor­maa­le­ja varus­tei­ta ovat uima-asu, uima­la­sit, uima­lak­ki. Vesi­jump­pa ja vesi­juok­susar­jas­sa lisäk­si ohjat­tuun vesi­jump­paan kuu­lu­vat väli­neet ja vesi­juok­su­vyö.

Kiel­let­ty­jä apu­vä­li­nei­tä ovat esi­mer­kik­si räpy­lät ja käsi­ve­toa­pu­vä­li­neet. Muil­ta osin on nou­da­tet­ta­va uima­hal­li­koh­tai­sia uima-asusään­tö­jä.

Suo­ri­tuk­sis­sa tulee nou­dat­taa uima­hal­li­koh­tai­sia käyn­ti­ra­joi­tuk­sia, kuten uin­tiai­ka­ra­joi­tus, kui­ten­kin niin, että suo­ri­tus­ker­to­ja voi tul­la vain yksi (1) jokai­se­na kam­pan­jan päi­vä­nä.

Lisä­tie­dot: https://www.uielamasikuntoon.com/
https://www.uielamasikuntoon.com/osallistujille/

Sovel­lus jol­la voit mer­ki­tä uitu­ja met­re­jä ja tai vesi­lii­kut­tu­ja met­re­jä ympä­ri vuo­den.

Muka­na Kan­nuk­sen uima­hal­li Kitin­Va­pa­ri

Ui elämäsi kuntoon sovellus. Kuvassa kolme uimapuvuissa olevaa henkilöä.
Scroll to Top