Hyvinvoiva aikuinen hankkeen vetäjät

Hyvin­voi­va aikui­nen-han­ke

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Hyvin­voi­va aikui­nen-han­ke

  • Kan­nuk­sen kau­pun­gin hal­lin­noi­mal­le hank­keel­le on myön­net­ty Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton AVIN:n rahoi­tus­ta. Lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van kehit­tä­mi­sa­vus­tuk­sil­la tue­taan eri ikä- ja väes­tö­ryh­miin koh­dis­tu­via ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia edis­tä­vän lii­kun­nan pai­kal­li­sia kehit­tä­mis­hank­kei­ta, joi­den avul­la lisä­tään väes­tön lii­kun­taa lii­kun­ta­suo­si­tus­ten mukai­ses­ti ja lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van omak­su­mis­ta osak­si arkea. Avus­tuk­sen pää­ta­voit­tee­na on lisä­tä väes­tön lii­kun­taa ja fyy­sis­tä aktii­vi­suut­ta Suo­mes­sa koko elä­män­ku­lus­sa, eri­tyi­ses­ti vähän liik­ku­vien kes­kuu­des­sa.
  • Tämän hank­keen koh­de­ryh­mää ovat pää­sään­töi­ses­ti työi­käi­set aikui­set sekä pie­nel­lä osuu­del­la on muka­na myös sovel­ta­va­lii­kun­ta ja iki­liik­ku­jat (+65v.).
  • Han­ke on aloit­ta­nut elo­kuus­sa 2021 ja toi­min­ta­kausi kes­tää vuo­den 2022 lop­puun.
  • Hank­keen pää­ta­voit­tee­na on vai­kut­taa työi­käis­ten hyvin­voin­tiin koko­nais­val­tai­ses­ti. Hank­keen aika­na halu­taan tar­jo­ta eten­kin vähän liik­ku­vil­le mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja kei­no­ja löy­tää pol­ku parem­paan hyvin­voin­tiin.
  • Hank­keen aika­na toteu­te­taan eri­lai­sia lii­kun­ta­kurs­si­ko­kei­lu­ja, lii­kun­ta­neu­von­taa, eri­lai­sia kam­pan­joi­ta, tapah­tu­mia ja teh­dään pie­ni­muo­toi­sia lii­kun­ta­vä­li­ne­han­kin­to­ja sekä pal­jon muu­ta.
  • Han­ke­toi­min­taan mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki työi­käi­set!
  • Marian­ne Niva­la Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lu­vas­taa­van tavoit­taa säh­kö­pos­til­la marianne.nivala@kannus.fi tai puhe­lin­nu­me­ros­ta 044 4745 453
  • Ada Helen hank­keen työn­te­ki­jä­nä vuo­den lop­puun. Adan tavoit­taa säh­kö­pos­til­la ada.helen@kannus.fi 040 6234756

Ter­ve­tu­loa mukaan toi­min­taan! Ajan­koh­tai­set sivut löy­dät face­boo­kis­ta ja Ins­ta­gra­mis­ta. @hyvinvoivaaikuinenkannus

Työntekijä hymyilee kuvassa

Kan­nuk­sen kau­pun­gin verk­ko­kaup­paan:

TÄSTÄ VERKKOKAUPPAAN link­ki avau­tuu uudes­sa väli­leh­des­sä

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den ohjat­tu kalen­te­ri

Yhteystiedot

Marianne Nivala

+358 44 4745 453
marianne.nivala@kannus.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top