Pyö­räi­ly­kam­pan­ja kan­nus­lai­sil­le 1.6.–31.8.2023

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Kam­pan­ja on päät­ty­nyt ja nimet kerä­tään arvon­taan syys­kuun aika­na.

Pyö­räi­ly­kam­pan­ja kan­nus­lai­sil­le 1.6.–31.8.2023

Kam­pan­jan idea­na on kan­nus­taa kan­nus­lai­set liik­ku­maan pyö­räil­len Kan­nuk­sen luon­non lähei­sis­sä mai­se­mis­sa.

Väliai­ka­tie­toa:

14.6. Vihot vaih­det­tu uusiin. Aikuis­ten nimiä ker­ty­nyt 800 ja las­ten 78.

27.6. vihot vaih­det­tu uusiin. Aikuis­ten nimiä ker­ty­nyt 1048 ja las­ten 103.

12.7. vihot vaih­det­tu uusiin.

1.8. vihot vaih­det­tu uusiin.

Osal­lis­tu­mi­nen

 • Vain kan­nus­lai­sil­le
 • Kam­pan­jas­sa kerä­tään nimiä eri puo­lil­le Kan­nus­ta ole­viin pos­ti­laa­ti­koi­den sisäl­lä ole­viin vih­koi­hin. 
 • Vih­ko­ja on kak­si jokai­ses­sa pos­ti­laa­ti­kos­sa; las­ten 1–14 vuo­ti­aat sekä aikuis­ten 15 vuo­ti­aat ja yli.
 • Nimen vih­koon saa jät­tää ker­ran päi­väs­sä kuhun­kin kam­pan­ja­laa­tik­koon, joko las­ten tai aikuis­ten vih­koon ikä­si mukaan. 
 • Kir­joi­ta vih­koon sel­keäs­ti nime­si ja arvioi­tu len­kin koko­nais­mat­ka sekä päi­vä­mää­rä
 • Käy­tä sel­ke­ää käsia­laa. Tun­nis­ta­mat­to­mal­la käsia­lal­la kir­joi­tet­tua nimeä ei voi­da hyväk­syä arvon­taan.
 • Esi­merk­ki 2.6. Mat­ti Maas­to­pyö­räi­li­jä 5km

Ylei­set ohjeet

 • Nou­da lii­ken­ne­sään­tö­jä 
 • Suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään kypä­rää
 • Aja vain ehjäl­lä pyö­räl­lä
 • Kam­pan­jaan voi osal­lis­tua vain pyö­räl­lä, säh­kö­pyö­räl­lä ja pot­ku­pyö­räl­lä.

Tar­kem­mat sään­nöt arvon­taan

 • Nimen jät­tä­mi­nen laa­tik­koon on aina yksi arpa­li­pu­ke. Las­ten vih­kon nimet osal­li­tus­tu­vat 200€ pyö­rän arvon­taan ja aikuis­ten vih­kon nimet osal­lis­tu­vat aikuis­ten 2000€ säh­kö­pyö­rän arvon­taan.
 • 10 vuo­tiail­le ja yli pyö­räi­lyä suo­ri­tuk­seen vähin­tään 5km, jol­loin nimen voi jät­tää arvon­taa var­ten. Alle 1–9‑vuotiailla vähin­tään 2 km pyö­räi­lyä.
 • Päi­vän aika­na voit käy­dä useam­mal­la eri pos­ti­laa­ti­kol­la, mut­ta jokai­seen saat jät­tää nime­si vain ker­ran päi­väs­sä. 

Voit­ta­jan jul­kai­su

 • Mikä­li osal­lis­tut arvon­taan niin jul­kai­sem­me voit­ta­jan somes­sa sekä les­ti­jo­ki­leh­des­sä (hen­ki­löi­den oikeil­la nimil­lä)
 • Arvon­ta suo­ri­te­taan syys­kuus­sa.
 • Pal­kin­to on saa­jal­le vero­na­lais­ta tuloa. Arvon­nan voit­ta­ja vas­taa lah­ja­ve­ron mak­sa­mi­ses­ta.
 • Aikuis­ten pal­kin­to: 2000€ arvoi­nen Hel­ka­ma aikuis­ten säh­kö­pyö­rä, jon­ka spon­so­roi Neoen
 • Las­ten pal­kin­to: noin 200€ pyö­rä, jon­ka spon­so­roi Lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Pyö­räi­ly­kam­pan­jan pos­ti­laa­ti­koi­den pai­kat

 • Kor­pe­lan pato
 • Kat­ti­la­kos­ken sil­ta
 • Annan­mä­ki: Tai­mi­tar­han ris­teyk­sen park­ki­paik­ka
 • Mär­sy­län ris­teys
 • Roi­ko­lan ris­teys
 • Hau­taus­maan park­ki­paik­ka

Päät­ty­neet kun­to­kam­pan­jat

Tam­mi­kuun 2023 kun­to­kam­pan­ja

Tam­mi­kuun kun­to­kam­pan­jaan palau­tet­tiin 45 kun­to­kort­tia ja kam­pan­jan aika­na lii­kut­tiin yhteen­sä 89 121 minuut­tia! Nuo­rin osal­lis­tu­ja oli 5‑vuotias ja van­hin 82-vuo­tias.

Sar­jo­jen aktii­vit pal­kit­tiin uima­li­puil­la tai tuo­te­pal­kin­nol­la: Mint­tu Kok­ko­nen, Heli Pel­to­la, Mar­ket­ta Sii­po ja Rei­ma Savo­lai­nen.  
 
Lisäk­si kaik­kien kes­ken arvot­tiin puo­len vuo­den kun­to­sa­li­kort­ti ja nel­jä tuo­te­pal­kin­toa
Arvon­nan voit­ta­jat: 
Kat­ja Mäki-Lep­pi­lam­pi
Min­na Jääs­kä, Ari Kero­la, Sinik­ka Kreus ja Lilian Pel­to­kor­pi.
 

Syys­kuun 2022 kun­to­kam­pan­ja

Syys­kuun kun­to­kam­pan­jaan palau­tet­tiin 64 kun­to­kort­tia! Kun­to­kort­tiin mer­kit­tiin syys­kuun liik­ku­mi­set pois lukien työ­päi­vän ja kou­lu­päi­vän aika­na tapah­tu­va lii­kun­ta.

Nuo­rin osal­lis­tu­ja oli 2‑vuotias ja van­hin 82-vuo­tias. Yhteen­sä kam­pan­jan aika­na lii­kut­tiin 2031,5h
Osal­lis­tu­ja­mää­rät:
9 las­ta, 2 nuor­ta, 34 aikuis­ta ja 18 iki­liik­ku­jaa (65+), 1 eri­tyis­ryh­mä­läi­nen
 
Pal­ki­tut aktii­vi­liik­ku­jat sar­jois­ta:
 
Oula
Lee­vi
Oona
Sir­pa
Rei­ma
 
Arvon­ta suo­si:
 
Ari
Aira
Paa­vo
Mint­tu
Mar­jat­ta
 
Onnit­te­lut! Voit­ta­jil­le on ilmoi­tet­tu.

Syys­kuun 2021 kun­to­kam­pan­ja

Syys­kuun kun­to­kam­pan­jaan palau­tet­tiin 86 kun­to­kort­tia! Kun­to­kort­tiin mer­kit­tiin syys­kuun liik­ku­mi­set pois­lu­kien työ­päi­vän ja kou­lu­päi­vän aika­na tapah­tu­va lii­kun­ta.
 
Iso kii­tos kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le! Mah­ta­vaa aktii­vi­suut­ta!
 
Nuo­rin osal­lis­tu­ja oli 3‑vuotias ja van­hin 90-vuo­tias. Yhteen­sä kam­pan­jan aika­na lii­kut­tiin 2897,75h eli 120,7 päi­vää.
Osal­lis­tu­ja­mää­rät:
14 las­ta, 2 nuor­ta, 39 aikuis­ta ja 31 iki­liik­ku­jaa (65+)
 
Pal­ki­tut aktii­vi­liik­ku­jat sar­jois­ta:
 
Min­ja
Tino
Pau­la
Eila
 
Arvon­ta suo­si:
 
Lilian
Kir­sik­ka
Han­nu
Han­ne
Ulla
Sirk­ka
 
Onnit­te­lut! Voit­ta­jil­le on ilmoi­tet­tu.
 
 

Pyö­räi­ly­viik­koa vie­tet­tiin 6.–15.5.2022

Pyö­räi­ly­vii­kon kun­to­laa­tik­koi­hin saa­tiin nimiä muka­vas­ti!

Kor­pe­la 46 kpl ja Väli­kan­nus 91 kpl

Arvon­ta suo­si:

Mir­ja­mi Köy­hä­jo­ki

Kas­tan­ja Tiik­kai­nen

Kai­ja Vuo­ren­maa

Esa Joke­la

Aatos Pigg

Mar­jat­ta Kar­vo­nen

Pal­kin­not voi nou­taa Kitin­Va­pa­rin kah­vios­ta! Onnea ja pyö­räi­lyn iloa!

Kat­so myös www.kilometrikisa.fi jos­sa voit kir­jau­tu­nee­na mer­ki­tä pyö­räi­ly­ki­lo­met­ri­si. Jos haluat ker­ryt­tää Kan­nuk­sen pyö­räi­ly­ki­lo­met­re­jä lisää omiin tie­toi­hi­si Kan­nus koti­pai­kak­si. Eli mitään eril­lis­tä jouk­kuet­ta ei tar­vit­se vali­ta vaan vain lisä­tä omiin tie­toi­hin Kan­nus.

Scroll to Top