Maskotit altaalla.

Kitin­Va­pa­ris­sa kävi­jäen­nä­tyk­set

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 22.2.2024

Kitin­Va­pa­rin uima­hal­li saa­vut­ti 2023 his­to­rian­sa par­haan kävi­jä­mää­rän. Uima­hal­lis­sa kävi 46 671 asia­kas­ta eli 10 490 enem­män kuin edel­li­se­nä vuon­na. Myös kun­to­sa­lil­la teh­tiin uusi kävi­jäen­nä­tys. Kun­to­sa­lin his­to­rian suu­rin asia­kas­mää­rä 34 002 on 5 894 enem­män kuin edel­li­se­nä vuon­na.

Kan­nuk­sen uima­hal­li täyt­ti vii­me vuon­na 50 vuot­ta. Perus­kor­jauk­ses­ta sekä laa­jen­nuk­ses­ta tuli kulu­neek­si samal­la 10 vuot­ta.

Moni­puo­li­nen vesi­lii­kun­ta hyvis­sä tilois­sa tar­jo­aa kai­ken ikäi­sil­le kiin­nos­ta­van har­ras­tuk­sen, mikä selit­tää osal­taan lisään­ty­nei­tä kävi­jä­mää­riä. Vilk­kaim­mat asia­kas­kuu­kau­det ovat alku­vuo­des­ta, mut­ta vii­me vuon­na myös lop­pu­vuo­si nousi alku­vuo­den tasol­le kävi­jä­mää­ris­sä.

Liik­ku­mi­sen lisää­mi­nen on kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den tär­keä tavoi­te.

- Toi­vot­ta­vas­ti vii­me vuon­na on saa­tu liik­ku­jan arkeen posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia esi­mer­kik­si juu­ri sään­nöl­li­sil­lä uima­hal­li- ja kun­to­sa­li­käyn­neil­lä. Samal­la tie­ten­kin kehit­tyy asiak­kai­den uima­tai­to ja sen kaut­ta myös vesi­tur­val­li­suus, kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Marian­ne Niva­la sanoo.

Scroll to Top