Euro­par­la­ment­ti­vaa­lien äänes­tys­päi­vät ja ‑pai­kat

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit toi­mi­te­taan sun­nun­tai­na 9.6.2024 ja ennak­ko­ää­nes­tys koti­maas­sa 29.5.–4.6.2024. Kan­nuk­sen kau­pun­gin ylei­set ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kat ja nii­den
aukio­loa­jat ovat seu­raa­vat:

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­vi­ras­to, Ase­ma­tie 1, 69100 Kan­nus
ke–pe 29.–31.5.2024 klo 10–18
la–su 1.–2.6.2024 klo 10–14
ma–ti 3.–4.6.2024 klo 10–20

Esko­lan rukous­huo­ne, Kou­lu­tie 8, 69150 Esko­la
ke 29.5.2024 klo 15–18

Sosi­aa­li­huol­lon toi­min­tayk­si­köt, jois­sa ennak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään, ovat ter­veys­kes­kuk­sen vuo­deo­sas­to, Kitin­ko­ti ja Kitin­kan­nus.

Vaa­li­päi­vän su 9.6.2024 äänes­tys­paik­ka on Kan­nuk­sen kau­pun­gin­vi­ras­tol­la klo 9.00–20.00, Ase­ma­tie 1, 69100 Kan­nus.

Äänes­tä­jän on esi­tet­tä­vä hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus tai muu riit­tä­vä sel­vi­tys hen­ki­löl­li­syy­des­tään.

Lai­to­sää­nes­tyk­ses­tä ilmoi­te­taan ao. lai­tok­sen ilmoi­tus­tau­lul­la.

Koti­ää­nes­tys

Koti­ää­nes­tyk­ses­sä saa äänes­tää enna­kol­ta koto­naan sel­lai­nen hen­ki­lö, jon­ka kyky liik­kua tai toi­mia on sii­nä mää­rin rajoit­tu­nut, ettei hän pää­se äänes­tys­paik­koi­hin ilman koh­tuut­to­mia vai­keuk­sia. Samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja voi äänes­tää koti­ää­nes­tyk­ses­sä samal­la ker­taa kuin hoi­det­ta­va. Omais­hoi­ta­jal­la tulee olla omais­hoi­ta­ja­so­pi­mus.

Koti­ää­nes­tyk­seen tulee ilmoit­tau­tua vii­meis­tään ti 28.5.2024 klo 16.00 men­nes­sä. Ilmoi­tus teh­dään kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan sih­tee­ril­le, puh. 044 4745 205 tai kau­pun­gin­vi­ras­ton neu­von­taan, puh. (06) 8745 111 tai kir­jal­li­ses­ti Kan­nuk­sen kau­pun­gin
kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­le, PL 42, 69101 Kan­nus. Lomak­kei­ta on saa­ta­vil­la kau­pun­gin­vi­ras­ton neu­von­nas­ta tai www.vaalit.fi ‑sivus­tol­ta. Ilmoi­tuk­sen voi teh­dä äänes­tä­jän puo­les­ta myös tämän valit­se­ma hen­ki­lö. Ilmoi­tuk­ses­sa tulee mai­ni­ta, jos omais­hoi­ta­ja äänes­tää koti­ää­nes­tyk­sen yhtey­des­sä.

Vaa­lien ulko­mai­non­ta voi­daan kaa­va-alueil­la aloit­taa viik­koa ennen ennak­ko­ää­nes­tyk­sen alka­mis­ta eli 22.5.2024. Mai­non­taa var­ten on ase­tet­tu mai­nos­ke­hi­kot Tuk­ki­mie­hen toril­le.
Lisä­tie­to­ja vaa­leis­ta saa oikeus­mi­nis­te­riön vaa­li­si­vuil­ta www.vaalit.fi.

6.5.2024 Kan­nuk­sen kau­pun­gin kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta

Scroll to Top