soiten logo.

Soi­ten kuu­le­mis­ti­lai­suus pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä­uu­dis­tuk­ses­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 3.4.2024

Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Soi­te jär­jes­tää kai­kil­le avoi­mia asuk­kai­den ja sidos­ryh­mien kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sia pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä­uu­dis­tuk­ses­ta kevään aika­na eri puo­lil­la maa­kun­taa. Kan­nuk­sen tilai­suus on kau­pun­gin­vi­ras­tol­la ti 2.4. klo 17–19.

Soi­tes­sa on val­mis­tel­tu Soi­te 2030 ‑ohjel­maa, jol­la tar­ken­ne­taan, miten hyvin­voin­tia­lu­een stra­te­gian sekä sote-pal­ve­lustra­te­gian ja pelas­tuk­sen pal­ve­lu­ta­so­pää­tök­sen lin­jauk­sia arjes­sa toteu­te­taan. Soi­te
2030 ‑ohjel­ma tuo muu­tok­sia Soi­ten pal­ve­lu­ra­ken­tee­seen. Soi­te 2030 ‑ohjel­man pal­ve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen tavoit­tee­na on luo­da Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­le pal­ve­lu­ra­ken­ne, jos­sa pain­opis­tet­tä siir­re­tään ras­kaam­mas­ta kevyem­pään pää­hän ja mata­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lui­hin. Tavoit­tee­na on hyö­dyn­tää täy­si­mää­räi­ses­ti etä- ja digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den mah­dol­li­suu­det sekä teh­dä liik­ku­vat pal­ve­lut osak­si arki­työ­tä.

Soi­te 2030 ‑ohjel­maan liit­ty­vät kuu­le­mis­ti­lai­suu­det asuk­kail­le ja sidos­ryh­mil­le

  • 19.3. klo 17.00 – 19.00 Per­ho, Per­hon kes­kus­kou­lu (Jyväs­ky­län­tie 12)
  • 26.3. klo 17.00 – 19.00 Hal­sua, Hal­suan kun­nan­vi­ras­to (Kaup­pi­sen­tie 5)
  • ti 2.4. klo 17.00 – 19.00 Kan­nus, Kan­nuk­sen kau­pun­gin­vi­ras­to (Ase­ma­tie 1)
  • ti 9.4. klo 17.00 – 19.00 Les­ti­jär­vi, Les­tin kou­lu (Les­tin­tie 40)
  • ke 10.4. klo 17.00 – 19.00 Vete­li, Vete­lin kun­nan­vi­ras­to (Kivi­hyy­pän­tie 1)
  • ma 15.4. klo 17.00 – 19.00 Kaus­ti­nen, Kaus­ti­sen kun­nan­vi­ras­to (Kap­pe­lin­tie 13)
  • ti 16.4. klo 17.00 – 19.00 Kok­ko­la, K‑PKS audi­to­rio + strii­mi (hal­lin­to­ra­ken­nus, Marian­ka­tu 16–20)
  • ke 17.4. klo 17.00 – 19.00 Toho­lam­pi, Toho­lam­min kun­nan­ta­lo (Lam­pin­tie 5)

Kok­ko­lan tilai­suut­ta ti 16.4. on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta etä­nä alla ole­van lin­kin kaut­ta:
https://tallennus.telia.fi/live/iRyspCFvWuu00Wsd


Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Scroll to Top