QR-koodi kyselyyn

Vas­taa ja vai­ku­ta

Hyvin­voi­va Kan­nus 2 ‑hank­keen toi­min­nan toteut­ta­mi­sen poh­jal­le on avat­tu kyse­ly huh­ti­kuun ajak­si. Hank­keen koh­de­ryh­mää ovat kaik­ki yli 18-vuo­ti­aat kan­nus­lai­set. Ker­ro mil­lai­sia mata­lan­kyn­nyk­sen lii­kun­ta­ko­kei­lu­ja sinä toi­voi­sit hank­keen kaut­ta toteu­tet­ta­van. Ker­ro kenet toi­voi­sit puhu­maan kan­nuk­seen hyvin­voin­nis­ta.

Hyvin­voi­va Kan­nus 2‑hanke on Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton myön­tä­män rahoi­tuk­sen kaut­ta toteu­tet­ta­va pai­kal­li­nen lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van kehit­tä­mis­han­ke. Hank­keen aika­na toteu­te­taan lii­kun­ta­neu­von­taa sekä lyhyi­tä mata­lan­kyn­nyk­sen lii­kun­ta­ko­kei­lu­ja. Hank­keen tavoi­te on saa­da kan­nus­lai­set liik­ku­maan ter­vey­ten­sä kan­nal­ta riit­tä­väs­ti.

Scroll to Top