Seteleitä ja kolikoita, euroja.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den vuo­sia­vus­tuk­set 2024

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den vuo­sia­vus­tus­ten hakuai­ka on 1.–30.4.2024.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta myön­tää avus­tus­ta pai­kal­li­sen nuoriso‑, lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­min­nan tuke­mi­seen. Avus­tus myön­ne­tään edel­li­sen vuo­den toi­min­nan perus­teel­la:

  • Kult­tuu­ri­toi­min­taan pai­kal­li­sil­le tai­de- ja kult­tuu­ri­toi­min­taa har­joit­ta­vil­le yhdis­tyk­sil­le
  • Lii­kun­ta­toi­min­taan pai­kal­li­sil­le urhei­luseu­roil­le sekä lii­kun­ta­toi­min­taa har­joit­ta­vil­le yhdis­tyk­sil­le
  • Nuo­ri­so­toi­min­taan pai­kal­li­sil­le nuo­ri­so­yh­dis­tyk­sil­le

Muil­le hyvin­voin­tia edis­tä­vil­le yhdis­tyk­sil­le lau­ta­kun­ta myön­tää vuon­na 2024 har­kin­nan­va­rais­ta avus­tus­ta ylei­sa­vus­tuk­se­na, koh­dea­vus­tuk­se­na sekä tapah­tu­ma-avus­tuk­se­na. Har­kin­nan­va­rai­sia avus­tuk­sia myön­ne­tään hyvin­voin­tia edis­tä­vil­le yhdis­tyk­sil­le, joi­den koti­paik­ka on Kan­nus, tai joi­den avus­tuk­sen koh­tee­na ole­va toi­min­ta sijoit­tuu Kan­nuk­seen, ja jot­ka eivät hae avus­tus­ta nuoriso‑, lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­toi­men avus­tuk­sis­ta.

Avus­tuk­sia myön­ne­tään vain yleis­hyö­dyl­li­seen toi­min­taan ja voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mil­le yhdis­tyk­sil­le. Avus­tus­ta ei myön­ne­tä yri­tyk­sil­le eikä poliit­ti­sil­le, uskon­nol­li­sil­le tai ammat­tiyh­dis­ty­toi­min­taa har­joit­ta­vil­le yhdis­tyk­sil­le.

Avus­tus­ta hae­taan säh­köi­sel­lä haku­lo­mak­keel­la.

Avus­tus­oh­je, säh­köi­nen haku­lo­ma­ke liit­tei­neen sekä tar­kem­mat tie­dot avus­tuk­sis­ta.

Säh­köi­nen haku­lo­ma­ke liit­tei­neen on toi­mi­tet­ta­va 30.4.2024 men­nes­sä.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta

Scroll to Top