Romua­jo­neu­vo­jen siir­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 29.1.2024

Kun­ta on vel­vol­li­nen huo­leh­ti­maan romua­jo­neu­von siir­tä­mi­ses­tä alu­eel­laan, jos romua­jo­neu­von hal­ti­ja lai­min­lyö jäte­lain mukai­sen vel­vol­li­suu­ten­sa toi­mit­taa ajo­neu­vo asian­mu­kai­seen vas­taan­ot­to­paik­kaan. Jos muu ajo­neu­vo kuin romua­jo­neu­vo on hylät­ty, tien­pi­to­vi­ran­omai­nen on vel­vol­li­nen alu­eel­laan suo­rit­ta­maan varas­to­siir­ron. Polii­si voi suo­rit­taa siir­ron lii­ken­net­tä vaa­ran­ta­val­le ajo­neu­vol­le. Yksi­tyi­sel­tä alu­eel­ta kun­ta siir­tää ajo­neu­von vain alu­een omis­ta­jan perus­tel­lus­ta ja kir­jal­li­ses­ta vir­ka-apu­pyyn­nös­tä. Täl­löin siir­ron pyy­tä­jä on mak­su­vel­vol­li­nen kun­nal­le, mikä­li kulu­ja ei saa­da perit­tyä ajo­neu­von omis­ta­jal­ta.

Kus­tan­nus­ten kor­vaus­vel­vol­li­suus kos­kee läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­kia siir­to­ja ja myös romua­jo­neu­von siir­toa jäte­huol­toon. Jos kor­vauk­sen peri­mi­nen oli­si ilmei­sen koh­tuu­ton­ta, se voi­daan jät­tää peri­mät­tä, tai perit­tä­vää sum­maa voi­daan alen­taa. Eri­tyi­ses­tä syys­tä kor­vaus­pää­tök­sen teki­jä voi myön­tää mak­sua­jan piden­nys­tä. Kor­vaus voi­daan periä siten kuin vero­jen ja mak­su­jen täy­tän­töön­pa­nos­ta anne­tus­sa lais­sa (706/2007) sää­de­tään.

Kor­vauk­sen mää­rää vah­vis­tet­taes­sa on vähen­nyk­se­nä otet­ta­va huo­mioon ajo­neu­von arvo, jos kun­ta on saa­nut ajo­neu­von omis­tusoi­keu­den. Mikä­li varas­toon siir­ret­tyä ajo­neu­voa ei hae­ta mää­rä­ai­ka­na, (30, tai 60 päi­vää), siir­tyy se kun­nan omis­tuk­seen. Mah­dol­li­nen yli­jää­mä on palau­tet­ta­va ajo­neu­von edel­li­sel­le omis­ta­jal­le tämän hake­muk­ses­ta. Hake­mus on teh­tä­vä vuo­den kulues­sa siir­ron suo­rit­ta­mi­ses­ta.

Ajo­neu­von omis­ta­ja tai hal­ti­ja on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan ajo­neu­von siir­to­jär­jes­te­lyis­tä, siir­tä­mi­ses­tä, säi­lyt­tä­mi­ses­tä ja hal­lin­noin­nis­ta aiheu­tu­neet kus­tan­nuk­set kun­nal­le.

Yhteystiedot

Matti Salmela

+358 44 4745 247
matti.salmela@kannus.fi
työpäällikkö
Tekniset palvelut
Scroll to Top