Talous

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 4.6.2024

Talous­ar­vio

Talous­ar­vio sisäl­tää kau­pun­gin toi­min­nan ja talou­den tavoit­teet ja sitä täy­tyy nou­dat­taa kai­kes­sa kau­pun­gin toi­min­nas­sa ja talou­des­sa. Talous­ar­vio ja ‑suun­ni­tel­ma laa­di­taan niin, että se toteut­taa kau­pun­gin stra­te­gi­aa ja edel­ly­tyk­set kau­pun­gin teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen voi­daan tur­va­ta.

Kau­pun­gin­val­tuus­to on hyväk­sy­nyt vuo­den 2024 talous­ar­vion sekä vuo­sien 2024–2026 talous­suun­ni­tel­man kokouk­ses­saan 11.12.2023.

Talousarvio2024 Talous­suun­ni­tel­ma 2024–2026.pdf

Talous­ar­vion seu­ran­ta

Talous­ar­vion ja tavoit­tei­den toteu­tu­mi­ses­ta rapor­toi­daan kau­pun­gin­val­tuus­tol­le talou­den lyhyt­ra­por­til­la 31.3. ja 30.9. tilan­tees­ta, sekä puo­li­vuo­tis­kat­sauk­sel­la 30.6. tilan­tees­ta.

Talou­den lyhyt­ra­port­ti 1.1.–31.3.2024.pdf

Talou­den lyhyt­ra­port­ti 1.1.–30.9.2023.pdf

Toi­min­nan ja talou­den puo­li­vuo­tis­kat­saus 1.1.–30.6.2023.pdf

Talou­den lyhyt­ra­port­ti 1.1.–31.3.2023.pdf

Tilin­pää­tös

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen on laa­dit­ta­va tilin­pää­tös tili­kaut­ta seu­raa­van vuo­den maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä, annet­ta­va tilin­pää­tös tilin­tar­kas­ta­jien tar­kas­tet­ta­vak­si sekä tilin­tar­kas­tuk­sen jäl­keen saa­tet­ta­va se val­tuus­ton käsi­tel­tä­väk­si. Val­tuus­ton on käsi­tel­tä­vä tilin­pää­tös kesä­kuun lop­puun men­nes­sä. 

Vuo­den 2023 tilin­pää­tös käsi­tel­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa 3.6.2024.

Tilin­pää­tös 2023.pdf

Tilin­tar­kas­tus­ker­to­mus 2023.pdf

Tilin­pää­tös 2022.pdf

Tilin­tar­kas­tus­ker­to­mus 2022.pdf

Arvioin­ti­ker­to­mus

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan teh­tä­vä on arvioi­da val­tuus­ton talous­ar­vios­sa aset­ta­mien tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta sekä kau­pun­gin toi­min­nan, toi­min­ta­ta­po­jen ja pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen tulok­sel­li­suut­ta ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suut­ta. Arvioin­nin tulok­set rapor­toi­daan vuo­sit­tain val­tuus­tol­le annet­ta­vas­sa arvioin­ti­ker­to­muk­ses­sa. Ker­to­mus käsi­tel­lään val­tuus­tos­sa tilin­pää­tök­sen yhtey­des­sä.

Arvioin­ti­ker­to­mus vuo­del­ta 2023.pdf

Arvioin­ti­ker­to­mus vuo­del­ta 2022.pdf

Yhteystiedot

Leena Sämpi

+358 44 4745 229
leena.sampi@kannus.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallintopalvelut
Scroll to Top