Akti­vi­tee­tit ja luon­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 6.3.2024

Kesäl­lä

Fris­bee­golf

Fris­bee­gol­fia voi har­ras­taa 18-väy­läi­sel­lä fris­bee­gol­fra­dal­la Kitin­kan­kaan urhei­lua­lu­eel­la, osoit­tees­sa Tur­kis­tie 1. Lisä­tie­to­ja ja rata­kart­ta.

Melon­ta

Les­ti­jo­ki tar­jo­aa mai­nion mah­dol­li­suu­den har­ras­taa melon­taa. Melon­taa jär­jes­tää Les­ti-Hun­ter.

Pesä­pal­lo

Pesä­pal­loa­ree­na Kitin­kan­kaan urhei­lua­lu­eel­la, osoit­tees­sa Tur­kis­tie 1. Kan­nuk­ses­sa pesä­pal­loa har­ras­ta­vat sekä mie­het että nai­set, aikui­set ja lap­set eri sar­ja­ta­soil­la. Pesä­pal­loi­lus­ta vas­taa Kan­nuk­sen Uran Pesä­pal­lo­jaos­to

Pump track

Kitin­kan­kaan alu­eel­la, hiih­tos­ta­dio­nin ja kau­ka­loi­den välis­sä on pump track ‑rata.

Pyö­räi­ly

Pyö­räi­ly­ta­pah­tu­mia jär­jes­tää Les­ti­joen Latu.

Upei­ta maas­to­pyö­rä­reit­te­jä on tar­jol­la run­saas­ti. Kitin­Va­pa­ris­ta voi vuo­kra­ta fat­bi­ken.

Raviur­hei­lu

Kan­nuk­sen Hevos­ja­los­tusyh­dis­tys jär­jes­tää rave­ja Kan­nuk­sen ravi­ra­dal­la kesäi­sin.

Ret­kei­ly

Run­saas­ti ret­kei­ly­reit­te­jä eri puo­lil­la Kan­nus­ta, muun muas­sa Kitin­kan­kaan maas­tos­sa, Esko­lan Met­sä­ra­dal­la ja Kor­pe­lan padol­la.

Reit­ti­kart­to­ja

Ret­ki­pai­kat, tulen­te­ko­pai­kat, laa­vut
Vir­tu­aa­lie­si­tys Kan­nuk­sen ret­ki­rei­teis­tä ja luon­to­koh­teis­ta
Outdooractive.fi -sivus­tol­la lisä­tie­toa ret­kei­ly- ja pyö­räi­ly­rei­teis­tä, kart­to­ja ja kuvia koh­teis­ta.

Skeit­taus

Kitin­Va­pa­rin pysä­köin­tia­lu­een vie­res­sä on 2018 val­mis­tu­nut skeit­ti­puis­to, Lii­kun­ta­tie 1.

Suun­nis­tus

Tie­toa kun­to­suun­nis­tuk­ses­ta, kil­pai­luis­ta, Hip­po-suun­nis­tuk­ses­ta ja MOBO-suun­nis­tuk­ses­ta mobii­li­lait­teen avul­la löy­tyy par­hai­ten Kan­nuk­sen Uran Suun­nis­tus-sivuil­ta.

Ten­nis

Kitin­kan­kaan alu­eel­la on ulko­ten­nis­kent­tiä.

Ten­nis­tä voi har­ras­taa Ten­nis­hal­lis­sa. Ten­nis­hal­li sijait­see Kitin­Va­pa­rin taka­na, osoit­tees­sa Lii­kun­ta­tie 2.

Uimi­nen

Kitin­Va­pa­ris­sa on pie­ni, mut­ta taso­kas, kyl­py­lä­tyyp­pi­nen uima­hal­li.
Lisä­tie­to­ja uima­hal­lis­ta ja aukio­loa­jat.

Ulko­ui­ma­pai­kat

 • Tör­mä­tien uima­paik­ka
 • Esko­lan maa­ui­ma­la
 • Lep­pi­lam­pi
 • Kor­pe­lan padon uima­paik­ka

Lisä­tie­toa uima­pai­kois­ta

Ulko­sa­li­ban­dy

Kitin­kan­kaal­la on ulko­sa­li­ban­dy­kent­tä.

Tal­vel­la

Hiih­to

Hiih­to­la­tu­ja on eri puo­lil­la Kan­nus­ta, muun muas­sa Kitin­kan­kaal­la. Ajan­ta­sai­nen tie­to latu­jen kun­nos­sa­pi­dos­ta.

Valais­tut ladut

Muut hiih­to­la­dut

 • Mär­sy­län kou­lun latu
 • Väli­kan­nuk­sen kou­lun latu
 • Hie­ta­kan­kaan ret­ki­la­tu (21 km)
 • Esko­lan met­säs­tys­käm­pän latu (9 km)

Hiih­to­ta­pah­tu­mia ja ohjat­tua har­ras­ta­mis­ta, myös lumi­ken­käi­lyä, jär­jes­tä­vät Les­ti­joen Latu ja Kan­nuk­sen Uran hiih­to­jaos­to.

Koi­ra­hiih­to

Kan­nuk­ses­sa voi har­ras­taa koi­ra­hiih­toa Kitin­kan­kaan kun­to­ra­dal­la (5 km) sekä Poleen­har­jun hiih­to­len­kil­lä (12 km). Vuo­rot ovat tiis­tai­sin klo 16–22 ja lau­an­tai­sin klo 19–22.

Koi­ra­hiih­don har­ras­ta­jat voi­vat hiih­tää yhdes­sä koi­rien kans­sa latu­poh­jal­la. Koi­rat tulee olla kyt­ket­tyi­nä. Koi­ra­hiih­to­vuo­ro on tar­koi­tet­tu vain lajin har­ras­ta­jil­le. Samaan aikaan voi hiih­tää ladul­la myös ilman koi­raa.

Latu­käyt­täy­ty­mi­nen koi­ran kans­sa

 • Koi­ral­la tulee olla asian­mu­kai­set veto­val­jaat, pelk­kä talu­tus­hih­na ei rii­tä.
 • Jos koi­ral­le tulee hätä kes­ken veto­har­joit­te­lun, sii­voa sen jätök­set pois ladul­ta.
 • Huo­leh­di, että koi­ra­si roko­tuk­set ovat kun­nos­sa, jos hiih­dät pai­kois­sa, jois­sa käy myös mui­ta koi­ria.
 • Älä anna koi­ra­si juok­sen­nel­la irti ladul­la tai park­kia­lu­eel­la, koi­ra tulee olla aina kyt­ket­ty­nä.
 • Ole huo­maa­vai­nen mui­ta ladul­la liik­ku­jia koh­taan. Ilmoi­ta tulos­ta­si hyvis­sä ajoin ja ilmoi­ta tar­vit­taes­sa kum­mal­ta puo­lel­ta ohi­tat (”tulen vasemmalta/oikealta”). Ohi­tuk­sen jäl­keen kii­to­ken lausu­mi­nen sivuun väis­tä­neel­le ei juu­ri­kaan hidas­ta vauh­tia ja antaa lajin har­ras­ta­jis­ta posi­tii­vi­sen kuvan.
 • Tois­ta koi­ra­hiih­tä­jää ohit­taes­sa­si ilmoi­ta niin ikään ohi­tusai­keis­ta­si hyvis­sä ajoin ja suo­ri­ta ohi­tus ripeäs­ti koi­raa­si kan­nus­taen. Ohi­tet­ta­va varau­tuu ohi­tus­ti­lan­tee­seen siir­ty­mäl­lä ladun lai­taan ja anta­mal­la ohit­ta­jal­le rei­lus­ti tilaa ohit­taa. Ohi­tet­ta­va voi ohi­tus­ta­pah­tu­maa nopeut­taak­seen hiu­kan hil­jen­tää vauh­ti­aan ja lyhen­tää veto­na­rua.

Luis­te­lu ja jää­kiek­ko

Kitin­kan­kaan alu­eel­la on kau­ka­lo ja luis­te­lu­kent­tä. Myös eri puo­lil­ta kau­pun­ki kou­lu­jen lähis­töl­tä löy­tyy luis­te­lu­jäi­tä ja kau­ka­loi­ta:

 • Taka­lon kou­lun kau­ka­lo
 • Raa­sa­kan kou­lun kau­ka­lo
 • Esko­la-talon kau­ka­lo
 • Mär­sy­län kou­lun kau­ka­lo
 • Väli­kan­nuk­sen kou­lun kau­ka­lo
 • Roi­ko­lan kou­lun kau­ka­lo
 • Kor­pe­lan kau­ka­lo

Moot­to­ri­kelk­kai­lu

Kan­nuk­sen alu­eel­la moot­to­ri­kelk­kai­lus­ta vas­taa Kes­ki-Poh­jan­maan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat, Niva­lan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ja Per­hon­jo­ki­laak­son Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat.

Ympä­ri­vuo­ti­ses­ti

Jal­ka­pal­lo

Jal­ka­pal­lo­toi­min­taa jär­jes­tää Kan­nuk­sen Uran Jal­ka­pal­lo­jaos­to. Ural­la on aktii­vis­ta jun­nu­jal­ka­pal­loa. Har­joi­tuk­sia pide­tään kesäl­lä Taka­lo-Aree­nal­la Taka­lon kou­lun lähel­lä.

Jal­ka­pal­lo­kent­tiä löy­tyy Kitin­kan­kaan urhei­lu­ken­täl­tä (Lii­kun­ta­tie 2), sekä kou­lu­jen yhtey­des­tä, tääl­tä tar­kem­mat tie­dot.

Kalas­tus

Kalas­tus­mah­dol­li­suuk­sia Les­ti­joel­la sekä esi­mer­kik­si Hie­ta­jär­vel­lä tai Lep­pi­lam­mel­la. Kan­nuk­ses­sa toi­mi­via kalas­tus­kun­tia / osa­kas­kun­tia:

 • Kan­nuk­sen osa­kas­kun­ta https://www.facebook.com/kannuksenkalastuskunta
 • Väli­kan­nuk­sen osa­kas­kun­ta, yhteys­hen­ki­lö Jou­ni Joki-Toko­la, puh. 040‑5096 858
 • Lep­pi­lam­men osa­kas­kun­ta, yhteys­hen­ki­lö Tuo­mo Alan­ko, puh. 0400–751644

Kun­to­sa­lit

Kitin­Va­pa­ri ja FysioSportti‑X

Met­säs­tys

Met­säs­tyk­sen yhteys­tie­to­ja:

 • Kan­nuk­sen Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys, pj. Juha Säm­pi puh. 044‑5234 649. Toi­min­na­noh­jaa­ja Rei­jo Karp­pi­nen puh. 050‑4455 910
 • Kan­nuk­sen Met­säs­tys­seu­ra, pj. puh. Juha Lan­din 044‑7250 632, sih­tee­ri Sau­li Kont­ti­la puh. 044‑2809 677
 • Mut­ka­lam­min Met­säs­tys­seu­ra, pj. Veik­ko Nybac­ka puh. 044‑0658 440, sih­tee­ri Heik­ki Nie­mi-kor­pi puh. 050‑5672 120
 • Esko­lan Met­säs­tys­seu­ra, pj. Vesa Han­ni puh. 040‑7601 638, sih­tee­ri Jar­mo Huh­ta­la puh. 0500–865 944
 • Yli­viir­teen Met­säs­tys­seu­ra, pj. Pau­li Äijä­lä puh. 050 3271 782, sih­tee­ri Mark­ku Roi­ko­la puh. 050 5679 243
 • Väli­kan­nuk­sen Met­säs­tys­seu­ra, pj. Ilk­ka Mäki-Petä­jä puh. 050‑5609 460, sih­tee­ri Eero Jun­ka­la puh. 050 5987 754
 • Met­säs­tys­seu­ra Erä­vei­kot, pj. Riku Kes­ki-Säm­pi puh. 040 5241 328

Met­säs­tys­tut­kin­to­kou­lu­tus: kat­so Kan­to-kan­sa­lais­opis­ton kurs­sit.

Rat­sas­tus

Rat­sas­tus­ta voi har­ras­taa Tor­pan Rat­su­tal­lil­la, osoit­tees­sa Reki­län­tie 164.

Sisä­pal­loi­lu

Sali­ban­dyä, len­to­pal­loa, kori­pal­loa, sul­ka­pal­loa ja fut­sa­lia voi har­ras­taa Kitin­Va­pa­ris­sa ja kou­lu­jen lii­kun­ta­sa­leis­sa.

Luet­te­lot lii­kun­ta­sa­leis­ta

Tilo­jen varaus- ja hin­ta­tie­dot

Kan­nuk­sen Uran Sali­ban­dy­jaos­to

Suun­nis­tus

Suun­nis­tus­ta jär­jes­tä­vät Les­ti­joen Latu ja Kan­nuk­sen Ura.

Kes­ki-Poh­jan­maan Kun­to­suun­nis­tus

Teat­te­ri

Esko­lan kyläs­sä toi­mii aktii­vi­nen kesä­teat­te­ri. Lisä­tie­to­ja kylän sivuil­la Esko­lan Kesä­teat­te­ri

Ten­nis

Ten­nis­tä voi har­ras­taa Ten­nis­hal­lis­sa. Ten­nis­hal­li sijait­see Kitin­Va­pa­rin taka­na, osoit­tees­sa Lii­kun­ta­tie 2.

Muut har­ras­tus­pai­kat

Yhteystiedot

Kitinvaparin asiakaspalvelu

+358 44 4745 450
liikunta@kannus.fi
kitinvaparin asiakaspalvelu
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top