Nuoria istuu sohvilla rennosti.

Nuo­ri­so

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 7.3.2024

Nuo­ri­so­pal­ve­lut

Nuo­ri­so­pal­ve­lut vas­taa yhdes­sä nuo­ri­so­yh­dis­tyk­sien ja mui­den nuo­ri­so­työ­tä teke­vien yhtei­sö­jen kans­sa nuo­ri­so­toi­min­nan toteut­ta­mi­ses­ta Kan­nuk­ses­sa. Nuo­ri­so­pal­ve­lut jär­jes­tää muun muas­sa nuor­ten ilto­ja nuo­ri­so­ti­lal­la, suun­nit­te­lee ja toteut­taa nuo­ril­le koh­den­net­tua mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­taa sekä avus­taa nuo­ri­so­yh­dis­tyk­siä ja mui­ta nuor­ten toi­min­ta­ryh­miä.

Nuo­ri­so­pal­ve­lut tukee nuor­ten osal­li­suut­ta muun muas­sa las­ten ja nuor­ten par­la­ment­ti­toi­min­nan sekä nuo­ri­so­val­tuus­ton kaut­ta, mis­sä lap­sil­la ja nuo­ril­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua nuo­ria kos­ke­vien asioi­den val­mis­te­luun.

Nuo­ri­so­pal­ve­lut tar­jo­aa nuo­ril­le har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, koh­taa­mi­sen ja osal­lis­tu­mi­sen paik­ko­ja, tapah­tu­mia, tee­mail­to­ja, elä­myk­siä ja eväi­tä elä­mään. Ter­ve­tu­loa mukaan!

Nuo­ri­so­ti­la Ylä­rin aukio­loa­jat.
Kyse­ly nuo­ri­so­pal­ve­lui­den toi­min­nas­ta.

Kou­lu­nuo­ri­so­työ

Kou­lus­sa teh­tä­vä nuo­ri­so­työ on ennal­taeh­käi­se­vää, nuor­ten tar­peis­ta läh­te­vää työ­tä.

Kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on väli­tun­neil­la hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa, mata­lan kyn­nyk­sen kii­ree­tön, läs­nä ole­va aikui­nen – koh­taa­ja. Väli­tun­neil­la hän aktii­vi­ses­ti luo tilan­tei­ta, jois­sa nuo­ret ja nuor­ten ryh­mät voi­vat toi­mia yhdes­sä ja jois­sa oppi­laat pää­se­vät vai­kut­ta­maan ja tuot­ta­maan toi­min­taa kou­lun arkeen esi­mer­kik­si väli­tun­neil­le. Kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on vah­vis­ta­ja ja var­mis­ta­ja, joka luo tilan­tei­ta, jois­sa oppi­laat voi­vat jär­jes­tää toi­min­taa toi­nen toi­sil­leen.

Kou­lu­nuo­ri­so­työ on nuo­ri­so­työn muo­to, jos­sa nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on kiin­teä osa kou­lun vii­koit­tais­ta arkea. Nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on osa­na kou­lun hen­ki­lö­kun­taa ja hänen vas­tuul­laan on teh­tä­viä kou­lul­la. Hänen työ­teh­tä­viin­sä kuu­luu muun muas­sa yhtei­söl­li­syy­teen kas­vat­ta­mi­nen, kiusaa­mi­sen ehkäi­se­mi­nen ja kou­lu­viih­ty­vyy­den paran­ta­mi­nen sekä nii­hin liit­ty­vät työ­me­ne­tel­mät.

Kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jän koh­de­ryh­mi­nä ovat ala­kou­lun 5.–6.-luokat sekä ylä­kou­lu.

Etsi­vä nuo­ri­so­työ

Etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä tekee töi­tä 15–28-vuotiaiden kan­nus­lais­ten nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten kans­sa. Etsi­väl­tä saa apua arjen eri haas­tei­siin. Lisää tie­toa etsi­vän toi­min­nas­ta ja yhteys­tie­dois­ta löy­dät etsi­vän nuo­ri­so­työn­te­ki­jän sivul­ta.

Sosi­aa­li­nen media

Nuo­ri­so­pal­ve­lut lomai­lee hei­nä­kuun aika­na! ☀️ Toi­min­ta käyn­nis­tyy uudel­leen taas elo­kuus­sa. Näh­dään sil­loin! Oikein aurin­koi­sia kesä­päi­viä kai­kil­le, nii­tä on vie­lä jäl­jel­lä run­saas­ti. 😊

#kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #nuo­ri­so­pal­ve­lut #kan­nuk­sen­nuo­ri­so­pal­ve­lut #nuo­ri­so­ti­lay­lä­ri

4 0

Hyvää kesä­kuun vii­meis­tä viik­koa!☀️ Tänään oli­si 3.–6.lk Ylä­ri klo 14–16, ja tiis­tai­na sekä tors­tai­na ylä­kou­lun ja toi­seen asteen Ylä­ri klo 18–20.30. Hei­nä­kuus­sa Ylä­ri ei ole auki. Näh­dään vie­lä täl­lä vii­kol­la! 🤗

#kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #nuo­ri­so­pal­ve­lut #nuo­ri­so­ti­lay­lä­ri

4 0

Hyvää juhan­nus­viik­koa! ☀️ Tänään ei ole Ylä­riä, sil­lä me piha­pe­lail­laan kir­jas­ton pihal­la klo 12–14 (3.–6.lk) ja klo 16–18 (ylä­kou­lu ja toi­nen aste) Ter­ve­tu­loa! Tors­tai­na suun­na­taan kat­seet jo juhan­nuk­seen, joten myös­kään sil­loin ei Ylä­ri ole auki.

Näh­dään!

#kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #nuo­ri­so­pal­ve­lut #nuo­ri­so­ti­lay­lä­ri

5 0

Ensi vii­kol­la pelail­laan pihal­la! ☀️ Maa­nan­tai­na 17.6. ollaan kir­jas­ton pihal­la ja kes­ki­viik­ko­na 19.6. Kitin­Va­pa­rin pihal­la. Ei ilmoit­tau­tu­mis­ta. Kan­nat­taa tul­la haas­ta­maan vaik­ka­pa möl­kys­sä, pal­lo­pe­leis­sä tai ren­kaan hei­tos­sa. 😎

#kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #nuo­ri­so­pal­ve­lut #piha­pe­lai­lut #kesä­toi­min­taa

6 0

Huip­pua maa­nan­tai­ta! 😎 Tänään oli­si taas 3.–6.luokkalaisten Ylä­ri klo 14–16, ja huo­men­na sekä tors­tai­na ylä­kou­lun ja toi­seen asteen opis­ke­li­joil­le Ylä­rit klo 18–20.30. Ter­ve­tu­loa!

#kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #nuo­ri­so­pal­ve­lut #nuo­ri­so­ti­lay­lä­ri

6 0

Amazing Kan­nus lähes­tyy ja paik­ko­ja on vie­lä hyvin jäl­jel­lä! 🤩 Ke 12.6. klo 12–15 on tie­dos­sa siis hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mä Amazing Kan­nus- teh­tä­vä­ra­ta 11–16-vuotiaille! 🥳 Radan aika­na kier­re­tään ryh­mis­sä (3–5 hen­ki­löä) eri­lai­sia haus­ko­ja teh­tä­vä­ras­te­ja Kan­nuk­sen kes­kus­ta-alu­eel­la. Ras­tin suo­ri­tet­tua saat aina tie­too­si seu­raa­van ras­tin pai­kan. Käy ilmoit­ta­mas­sa ryh­mä­si mukaan osoit­tees­sa verkkokauppa.kannus.fi. Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat tie­too­si ryh­mäl­le­si tar­kem­man aloi­tus­pai­kan. Ilmoit­tau­tu­mi­set vii­meis­tään ma 10.6. klo 12 men­nes­sä.

Mat­ka ras­til­ta toi­sel­le tuli­si suo­rit­taa joko kävel­len, pyö­räl­lä tai mah­dol­li­ses­ti esim. pot­ku­lau­dal­la. Kui­ten­kaan säh­kö- tai ben­sa-avus­tei­set mat­kus­tus­vä­li­neet eivät ole sal­lit­tu­ja.

Ter­ve­tu­loa mukaan! ☺️

#kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #hyvin­voin­ti­pal­ve­lut #lii­kun­ta­pal­ve­lut #nuo­ri­so­pal­ve­lut #kir­jas­to­pal­ve­lut #kult­tuu­ri­pal­ve­lut

18 0

Nyt oli­si huip­pu mah­dol­li­suus läh­teä vai­kut­ta­maan! Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een nuo­ri­so­val­tuus­to hakee jäse­niä tule­val­le toi­mi­kau­del­le. Jos olet ylä­as­tei­käi­nen tai toi­sen asteen opis­ke­li­ja, etkä ole Kan­nuk­sen omas­sa nuo­ri­so­val­tuus­tos­sa muka­na, voit hakea jäse­nek­si. ☺️

#kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #nuo­ri­so­pal­ve­lut

4 0
Scroll to Top