Nuoria istuu sohvilla rennosti.

Nuo­ri­so

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 7.3.2024

Nuo­ri­so­pal­ve­lut

Nuo­ri­so­pal­ve­lut vas­taa yhdes­sä nuo­ri­so­yh­dis­tyk­sien ja mui­den nuo­ri­so­työ­tä teke­vien yhtei­sö­jen kans­sa nuo­ri­so­toi­min­nan toteut­ta­mi­ses­ta Kan­nuk­ses­sa. Nuo­ri­so­pal­ve­lut jär­jes­tää muun muas­sa nuor­ten ilto­ja nuo­ri­so­ti­lal­la, suun­nit­te­lee ja toteut­taa nuo­ril­le koh­den­net­tua mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­taa sekä avus­taa nuo­ri­so­yh­dis­tyk­siä ja mui­ta nuor­ten toi­min­ta­ryh­miä.

Nuo­ri­so­pal­ve­lut tukee nuor­ten osal­li­suut­ta muun muas­sa las­ten ja nuor­ten par­la­ment­ti­toi­min­nan sekä nuo­ri­so­val­tuus­ton kaut­ta, mis­sä lap­sil­la ja nuo­ril­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua nuo­ria kos­ke­vien asioi­den val­mis­te­luun.

Nuo­ri­so­pal­ve­lut tar­jo­aa nuo­ril­le har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, koh­taa­mi­sen ja osal­lis­tu­mi­sen paik­ko­ja, tapah­tu­mia, tee­mail­to­ja, elä­myk­siä ja eväi­tä elä­mään. Ter­ve­tu­loa mukaan!

Nuo­ri­so­ti­la Ylä­rin aukio­loa­jat.
Kyse­ly nuo­ri­so­pal­ve­lui­den toi­min­nas­ta.

Kou­lu­nuo­ri­so­työ

Kou­lus­sa teh­tä­vä nuo­ri­so­työ on ennal­taeh­käi­se­vää, nuor­ten tar­peis­ta läh­te­vää työ­tä.

Kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on väli­tun­neil­la hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa, mata­lan kyn­nyk­sen kii­ree­tön, läs­nä ole­va aikui­nen – koh­taa­ja. Väli­tun­neil­la hän aktii­vi­ses­ti luo tilan­tei­ta, jois­sa nuo­ret ja nuor­ten ryh­mät voi­vat toi­mia yhdes­sä ja jois­sa oppi­laat pää­se­vät vai­kut­ta­maan ja tuot­ta­maan toi­min­taa kou­lun arkeen esi­mer­kik­si väli­tun­neil­le. Kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on vah­vis­ta­ja ja var­mis­ta­ja, joka luo tilan­tei­ta, jois­sa oppi­laat voi­vat jär­jes­tää toi­min­taa toi­nen toi­sil­leen.

Kou­lu­nuo­ri­so­työ on nuo­ri­so­työn muo­to, jos­sa nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on kiin­teä osa kou­lun vii­koit­tais­ta arkea. Nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on osa­na kou­lun hen­ki­lö­kun­taa ja hänen vas­tuul­laan on teh­tä­viä kou­lul­la. Hänen työ­teh­tä­viin­sä kuu­luu muun muas­sa yhtei­söl­li­syy­teen kas­vat­ta­mi­nen, kiusaa­mi­sen ehkäi­se­mi­nen ja kou­lu­viih­ty­vyy­den paran­ta­mi­nen sekä nii­hin liit­ty­vät työ­me­ne­tel­mät.

Kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jän koh­de­ryh­mi­nä ovat ala­kou­lun 5.–6.-luokat sekä ylä­kou­lu.

Etsi­vä nuo­ri­so­työ

Etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä tekee töi­tä 15–28-vuotiaiden kan­nus­lais­ten nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten kans­sa. Etsi­väl­tä saa apua arjen eri haas­tei­siin. Lisää tie­toa etsi­vän toi­min­nas­ta ja yhteys­tie­dois­ta löy­dät etsi­vän nuo­ri­so­työn­te­ki­jän sivul­ta.

Sosi­aa­li­nen media

Aina ei jak­sa jutel­la, ja sen ymmär­tää mut­ta me moik­kail­laan tei­tä kaik­kia kyl­lä kun tuut­te Ylä­ril­le.🤗

#kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #nuo­ri­so­pal­ve­lut #nuo­ri­so­ti­lay­lä­ri

26 0

Heip­pa,
Mä olen Ella Laak­so, opis­ke­len tois­ta vuot­ta sosio­no­mik­si Vaa­sas­sa, mut­ta oon seu­raa­vat kuusi viik­koa har­joit­te­lus­sa tääl­lä Kan­nuk­ses­sa. Har­joit­te­luu­ni kuu­luu muun muas­sa nuo­ri­so­toi­min­nan suun­nit­te­lu ja toteut­ta­mi­nen sekä nuo­ri­so­ti­la­toi­min­ta. Vapaa-ajal­la tyk­kään olla kave­rei­den ja per­heen kans­sa, mut­ta aikaa menee myös tans­si­har­ras­tuk­sen paris­sa😊

Näh­dään ylä­ril­lä!😄

#kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #nuo­ri­so­pal­ve­lut

44 0
Scroll to Top