Hyvin­voi­va Kan­nus 2 ‑han­ke

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 30.4.2024

Saim­me myön­tei­sen han­ke­pää­tök­sen val­tio­na­vus­tuk­ses­ta lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van pai­kal­lis­ten kehit­tä­mi­sa­vus­tus­ten mää­rä­ra­has­ta Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­luil­le.

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on päät­tä­nyt myön­tää val­tio­na­vus­tus­ta 30 000 euroa, johon Kan­nuk­sen kau­pun­gin oma­vas­tuu­osuus on 50% eli 30 000 euroa. Avus­tus­ta myön­täes­sään alue­hal­lin­to­vi­ras­to on pai­not­ta­nut pit­kä­jän­teis­tä ja laa­du­kas­ta lii­kun­nan kehit­tä­mis­toi­min­taa. Lisäk­si avus­tus­ta myön­net­täes­sä on otet­tu huo­mioon suun­ni­tel­lun toi­min­nan sisäl­tö, laa­tu ja laa­juus sekä kus­tan­nusar­vion rea­lis­ti­suus ja hank­keen rahoi­tus­poh­ja.

Hank­keen nimi on Hyvin­voi­va Kan­nus 2 ja toi­min­ta-aika on 1.1.–31.12.2024. Koh­de­ryh­mä­nä kaik­ki työi­käi­set kan­nus­lai­set sekä ikään­ty­neet.

Han­ke­ra­hoi­tuk­sen avul­la lii­kun­ta­pal­ve­lui­den perus­toi­min­to­ja voi­daan jäl­leen kehit­tää ja lisä­tä kan­nus­lais­ten hyvin­voin­tia. Pää­pai­no­na on lii­kun­ta­neu­von­ta joka käyn­nis­tyy kesä­kuus­sa 2024.

Hank­keen lii­kun­ta­ryh­mis­tä löy­dät tie­toa

verkkokauppa.kannus.fi

sekä Face­boo­kis­ta ja Ins­ta­gra­mis­ta @Kannuksenliikuntapalvelut

Vii­koit­tai­sen liik­ku­mi­sen suo­si­tus pyra­mi­di UKK-Ins­ti­tuut­ti
Scroll to Top