Asu­mi­nen ja ympä­ris­tö

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.2.2024

Tek­ni­set pal­ve­lut huo­leh­tii kau­pun­gin asu­mi­seen ja ympä­ris­töön liit­ty­vis­tä pal­ve­luis­ta. Toi­mia­laan kuu­lu­vat kaa­voi­tus, kau­pun­gin kiin­teis­töt, kadut ja ylei­set alu­eet, raken­nus­val­von­ta, ympä­ris­tön­suo­je­lu, ruo­ka-ja puh­dis­tus­pal­ve­lut sekä IT-pal­ve­lut.

Vas­tuu­alu­eet

Tek­ni­nen joh­ta­ja

 • tek­ni­sen toi­men hal­lin­to
 • raken­nut­ta­mi­nen
 • yri­tys­ti­lo­jen vuo­kraus

Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö

 • kau­pun­gin omien kiin­teis­tö­jen tila­pal­ve­lu
 • kun­nos­sa­pi­to­hank­kei­den ja pien­ten
 • inves­toin­ti­hank­kei­den raken­nut­ta­mi­seen liit­ty­vät
 • suunnittelu‑, ohjaus- ja val­von­ta­teh­tä­vät

Työ­pääl­lik­kö

 • tont­tien varaus ja myyn­ti
 • kaa­voi­tus ja mit­taus
 • katu­jen, yksi­tyis­tei­den, puis­to­jen ja yleis­ten aluei­den hoi­to

Työ­pääl­lik­kö tavoi­tet­ta­vis­sa kau­pun­gin­vi­ras­tol­la maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin.

Raken­nus­tar­kas­ta­ja

 • raken­nus­lu­pa- yms. lupa-asiat

Raken­nus­tar­kas­ta­ja tavoi­tet­ta­vis­sa kau­pun­gin­vi­ras­tol­la tiis­tai­sin ja tors­tai­sin ilman ajan­va­raus­ta. Muul­loin ajan­va­rauk­sel­la.

Toi­mis­to­sih­tee­ri

 • tek­ni­sen toi­men talous­asiat ja osto­res­kont­ra

Ruo­ka- ja puh­dis­tus­pal­ve­lu­pääl­lik­kö

 • kau­pun­gin ruo­ka- ja puh­dis­tus­pal­ve­lut

Sii­vous­työ­noh­jaa­ja

 • kau­pun­gin puh­dis­tus­pal­ve­lut

Ympä­ris­tö­sih­tee­ri

 • ympä­ris­tö- ja maa-aines­asiat
 • ympä­ris­tö­asioi­den neu­von­ta

Toi­mis­to­päi­vä kau­pun­gin­vi­ras­tol­la pää­sään­töi­ses­ti maa­nan­tai­sin.

IT-pääl­lik­kö

 • kau­pun­gin IT-toi­min­to­jen koko­nais­hal­lin­ta
Kannus - Juuret elämälle -esitteen kansikuvassa jokimaisema ilmakuvana.

Tutus­tu säh­köi­seen esit­tee­seen

Yhteystiedot

Johanna Vakkuri

+358 44 4745 250
johanna.vakkuri@kannus.fi
tekninen johtaja
Tekniset palvelut

Matti Salmela

+358 44 4745 247
matti.salmela@kannus.fi
työpäällikkö
Tekniset palvelut

Timo Himanka

+358 44 4745 255
timo.himanka@kannus.fi
rakennustarkastaja
Tekniset palvelut

Sirpa Maliniemi

+358 44 4745 252
sirpa.maliniemi@kannus.fi
ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö
Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Mari Mäki-Korvela

+358 44 4745 306
mari.maki-korvela@kannus.fi
siivoustyönohjaaja
Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Ulla Kujala

+358 44 4745 253
ulla.kujala@kannus.fi
toimistosihteeri
Tekniset palvelut

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut

Katri Kopsala

+358 44 4745 451
katri.kopsala@kannus.fi
toimitusjohtaja
Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy
Scroll to Top