Anders-kirjastojen kirjastokortteja rivissä.

Kir­jas­to­kort­ti ja käyt­tö­sään­nöt

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 22.4.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­kir­jas­to tar­jo­aa mak­sut­ta käy­tet­tä­väk­si kir­jal­li­suut­ta, sano­ma- ja aika­kaus­leh­tiä sekä audio­vi­su­aa­lis­ta ja elekt­ro­nis­ta aineis­toa ja opas­tus­ta nii­den käyt­töön. Kir­jas­ton käyt­tö­oi­keus myön­ne­tään kai­kil­le, jot­ka nou­dat­ta­vat kir­jas­ton sään­tö­jä.

Kan­nuk­sen kir­jas­to kuu­luu Anders-kir­jas­toi­hin. Anders-kir­jas­to­ja ovat Hal­suan, Kan­nuk­sen, Kaus­ti­sen, Kok­ko­lan, Les­ti­jär­ven ja Toho­lam­min kir­jas­tot. Anders-kir­jas­toil­la on yhtei­nen kir­jas­to­kort­ti. Voit siis lai­na­ta yhdel­lä kir­jas­to­kor­til­la kai­kis­ta Anders-kir­jas­tos­ta ja palaut­taa lai­nat mak­sut­ta mihin tahan­sa Anders-kir­jas­toon. Seu­tu­va­rauk­set muis­ta Anders-kir­jas­tois­ta ovat mak­sut­to­mia.

Anders-kirjastot -logo.

Käyt­tö­sään­nöt

Anders-kir­jas­to­jen yhtei­set käyt­tö­sään­nöt ovat voi­mas­sa 1.9.2017 alkaen.

Anders-kir­jas­tot kerää­vät asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja. Hen­ki­lö­tie­to­jen kerää­mi­ses­tä ker­ro­taan rekis­te­ri­se­los­tees­sa.

Kir­jas­to­kort­ti

Kir­jas­to­kort­ti myön­ne­tään kai­kil­le, jot­ka pys­ty­vät todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Alle 15-vuo­tiail­ta vaa­di­taan huol­ta­jan hyväk­syn­tä. Kor­tin omis­ta­ja on vas­tuus­sa kor­til­laan lai­na­tus­ta aineis­tos­ta. Pidä kir­jas­to­kort­ti­si muka­na asioi­des­sa­si kir­jas­tos­sa. Kir­jas­to­kor­tin tar­vit­set myös sil­loin, kun lai­naat elekt­ro­nis­ta aineis­toa tai käy­tät oma­toi­mi­kir­jas­toa tai peli­huo­net­ta.

Huol­ta­jia pyy­de­tään ilmoit­ta­maan kir­jas­to­kort­tia haet­taes­sa, saa­ko alle 15-vuo­tias lap­si käyt­tää kir­jas­ton peli­huo­net­ta ja iPad-tablet­ti­lait­tei­ta. Lap­sen huol­ta­ja on vas­tuus­sa lait­teis­toil­le mah­dol­li­ses­ti sat­tu­vis­ta vahin­gois­ta.

Jos kir­jas­to­kort­ti­si kato­aa, ilmoi­ta sen katoa­mi­ses­ta välit­tö­mäs­ti kir­jas­toon. Pidä yhteys­tie­to­si ajan tasal­la, joko kir­jas­ton asia­kas­pal­ve­lun tai verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­nan kaut­ta. Säh­kö­pos­tio­soi­te kan­nat­taa ilmoit­taa kir­jas­toon, kos­ka kir­jas­to lähet­tää erä­päi­vä­muis­tu­tuk­sia säh­kö­pos­til­la ennen lai­na-ajan päät­ty­mis­tä. Lähe­täm­me myös myö­häs­ty­mis­muis­tu­tuk­set ensi­si­jai­ses­ti säh­kö­pos­til­la, sel­lai­nen on asiak­kaan tie­dois­sa.

Aineis­ton lai­na-ajat

 • Kir­jat 4 viik­koa
 • Ääni­kir­jat 4 viik­koa
 • Kie­li­kurs­sit 4 viik­koa
 • Nuo­tit 4 viik­koa
 • Lau­ta­pe­lit 4 viik­koa
 • Käsi­työ­leh­det 4 viik­koa
 • Kir­jat, joi­hin on yli 30 varaus­ta 2 viik­koa
 • Pika­lai­nat 2 viik­koa
 • Leh­det 2 viik­koa
 • Musiik­ki­ää­nit­teet 2 viik­koa
 • Cd-rom­put 2 viik­koa
 • DVD- ja blu ray ‑levyt 2 viik­koa
 • Lii­kun­ta­vä­li­neet 2 viik­koa
 • Ros­ka­pih­dit 2 viik­koa
 • Kes­to­kas­sit 4 viik­koa
 • Kausi­kor­tit 1 viik­ko

Lai­no­ja voi­daan uusia vii­si ker­taa, jos muut asiak­kaat eivät ole teh­neet nii­hin varauk­sia. Pika­lai­no­ja ja urhei­luseu­ro­jen kausi­kort­te­ja ei voi uusia. Hel­poi­ten uusit lai­na­si verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­nas­sa, mut­ta myös puhe­lin­ta tai säh­kö­pos­tia voi käyt­tää.

Varauk­set

Sekä lai­nas­sa että hyl­lys­sä ole­vaa aineis­toa voi vara­ta. Varauk­sen teet hel­poi­ten verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­nas­sa, mut­ta se onnis­tuu myös puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­tin kaut­ta tai käy­mäl­lä kir­jas­tos­sa. Varaa­mi­nen on ilmais­ta.

Kun varaa­ma­si aineis­to on val­mis nou­det­ta­vak­si, saat saa­pu­mi­sil­moi­tuk­sen kän­nyk­kään teks­ti­vies­ti­nä tai säh­kö­pos­til­la. Anders-kir­jas­toil­la on yhtei­nen varaus­jo­no. Se tar­koit­taa, että jos varaa­ma­si aineis­to ei ole Kan­nuk­ses­sa pai­kal­la, aineis­to kul­je­te­taan mak­sut­ta Kan­nuk­seen jos­tain toi­ses­ta Anders-kir­jas­tos­ta. Muis­ta Anders-kir­jas­tois­ta vara­tut kir­jat kul­je­te­taan seu­tu­lai­noi­na Kan­nuk­seen kes­ki­viik­koi­sin.

Yhteystiedot

Kirjaston asiakaspalvelu

+358 44 4745 440
kannus.kirjasto@kannus.fi
kirjaston asiakaspalvelu
Kirjastopalvelut
Scroll to Top