Kun­tien yhtei­nen e‑kirjasto

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 10.5.2024

E‑kirjasto on kun­tien yhtei­nen pal­ve­lu, jos­ta voi lai­na­ta e‑kirjoja, ääni­kir­jo­ja ja digi­leh­tiä yhden ja saman sovel­luk­sen kaut­ta. E‑kirjastosta löy­tyy e- ja ääni­kir­jo­ja suo­mek­si, ruot­sik­si, englan­nik­si ja jon­kin ver­ran myös muil­la kie­lil­lä. Lisäk­si pal­ve­lun kaut­ta voi lukea koti­mai­sia aika­kaus­leh­tiä.

E‑kirjastoa voi aluk­si käyt­tää vain puhe­li­mel­le tai table­til­le ladat­ta­val­la sovel­luk­sel­la. Sovel­luk­sen käyt­tö aloi­te­taan vah­val­la tun­nis­tau­tu­mi­sel­la. Sen jäl­keen sovel­lus ei vaa­di eril­lis­tä kir­jau­tu­mis­ta. Kir­jas­to­kort­tia tai PIN-koo­dia ei tar­vi­ta pal­ve­lun käyt­tä­mi­seen. Voit lada­ta sovel­luk­sen AppS­to­res­ta Applen lait­teel­le ja Play-kau­pas­ta Android-lait­teil­le.

Asiak­kaan E‑kirjaston käyt­tö­oi­keus perus­tuu sii­hen, onko oma koti­kun­ta liit­ty­nyt E‑kirjastoon. Jos oma väes­tö­re­kis­te­rin mukai­nen koti­kun­ta ei ole liit­ty­nyt E‑kirjastoon, ei E‑kirjaston pal­ve­lui­ta voi käyt­tää. Kaik­ki Anders-kun­nat liit­ty­vät E‑kirjastoon heti sen aloit­taes­sa. Lisä­tie­toa E‑kirjastosta saa osoit­tees­ta: e‑kirjasto.fi

Scroll to Top