Hait­tae­läi­met ja tuho­lai­set

Hait­tae­läi­met

Ter­vey­den­suo­je­lu­lais­sa tar­koi­tet­tu­ja vahin­koe­läi­miä ovat muun muas­sa rotat, hii­ret ja vahin­ko­lin­nut, kuten varis­lin­nut, lokit ja kesy­kyyh­kyt (pulut). 

Kiin­teis­tön tai alu­een omis­ta­ja tai hal­ti­ja vas­taa sii­tä, että rotat, hii­ret, vahin­ko­lin­nut ja muut vahin­koe­läi­met eivät viih­dy alu­eel­la sekä vas­taa tar­vit­taes­sa vahin­koe­läin­ten hävit­tä­mi­ses­tä alu­eel­laan. 

Vahin­koe­läi­mil­le ei pidä olla tar­jol­la ruo­kaa eikä pesi­mis­paik­ko­ja. Tämä tar­koit­taa sitä, että kiin­teis­tön jäte­huol­lon tulee olla kun­nos­sa, pai­kat siis­ti­nä ja esi­mer­kik­si lin­tu­jen tal­vi­ruo­kin­ta tulee jär­jes­tää asian­mu­kai­ses­ti. Lin­tu­ja ei tule ruok­kia kesä­ai­kaan. 

Raken­nus­ten suo­jaa­mi­seen jyr­si­jöil­tä ja lin­nuil­ta tulee myös kiin­nit­tää huo­mio­ta. Asun­to-osa­keyh­tiöt voi­vat antaa muun muas­sa lin­tu­jen ruo­kin­taa kos­ke­via mää­räyk­siä jär­jes­tys­sään­nöis­sään. Asun­to-osa­keyh­tiös­sä mah­dol­li­sis­ta vahin­koe­läin­ha­vain­nois­ta taik­ka asuk­kai­den epä­asial­li­ses­ta toi­min­nas­ta tulee ilmoit­taa isän­nöit­si­jäl­le. 

Tuho­hyön­tei­set

Sisä­ti­lo­jen pie­net kut­su­mat­to­mat vie­raat, tuho­hyön­tei­set, ovat ihmi­sel­le usein har­mil­li­sia ja jos­kus myös hai­tal­li­sia. Tuho­hyön­tei­sis­tä pää­see usein eroon oma­toi­mi­ses­ti, mut­ta jos­kus tor­jun­ta­toi­mis­sa on syy­tä tur­vau­tua ammat­ti­lais­ten apuun. Asun­to-osa­keyh­tiös­sä tuho­hyön­teis­ha­vain­nois­ta tulee ilmoit­taa isän­nöit­si­jäl­le. 

Osa kotien hyön­tei­sis­tä on kui­ten­kin täy­sin har­mit­to­mia, satun­nai­ses­ti luon­nos­ta sisäl­le kul­keu­tu­nei­ta yksi­löi­tä. Jot­kin hyön­tei­set (kuten soke­ri­touk­ka ja soke­ri­muu­ra­hai­nen) aiheut­ta­vat ainoas­taan esteet­tis­tä hait­taa, jos nii­tä ei ole suu­ria mää­riä. 

Vahin­ko- ja tuhoe­läin­ten tor­jun­ta-ainei­ta ja ‑väli­nei­tä myy­dään esi­mer­kik­si rau­ta­kau­pois­sa, tava­ra­ta­lois­sa, aptee­keis­sa ja puu­tar­ha­myy­mä­löis­sä. Voi­mak­kaim­pien ja vaa­ral­li­sim­pien tuho­lais­myrk­ky­jen (kuten rotan­myr­kyt) saan­tia on nykyi­sin rajoi­tet­tu. 

Tuho­lais­tor­jun­taa suo­rit­ta­vien yri­tys­ten yhteys­tie­to­ja löy­tyy inter­ne­tis­tä esi­mer­kik­si hakusa­nal­la ”tuho­lais­tor­jun­taa”.  

Ter­veys­val­von­ta tun­nis­taa mak­sut­ta tuho­lai­set, joi­ta esiin­tyy ruo­as­sa, teks­tii­leis­sä, puu­ai­nek­ses­sa ja ihmi­sis­sä sekä antaa neu­vo­ja tuho­lais­ten tor­jun­nas­ta. Jos haluat tun­nis­tut­taa tuhoe­läi­men, lai­ta se esim. lasi­purk­kiin ja ota yhteyt­tä ympä­ris­tö­ter­veys­tar­kas­ta­jaan. 

Lin­kit:

Hyönteismaailma.fi

Scroll to Top