Korttimaksulaite.

Mak­sut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.4.2024

 • Kau­ko­lai­na­mak­su: 5 € / lai­na
 • Uusit­tu kir­jas­to­kort­ti: 2 €

Myö­häs­ty­mis­mak­sut

 • 0,50 € lai­na / viik­ko, alkaen erä­päi­väs­tä seu­raa­vas­ta päi­väs­tä
 • Mak­sun ylä­ra­ja on 5 € / lai­na

Jos haluat, voit saa­da säh­kö­pos­tii­si muis­tu­tuk­sen lähes­ty­väs­tä erä­päi­väs­tä. Kir­jas­to­jär­jes­tel­mä lähet­tää muis­tu­tuk­sen säh­kö­pos­ti­na kol­me vuo­ro­kaut­ta ennen lai­nan erään­ty­mis­tä. Vali­tet­ta­vas­ti kaik­ki säh­kö­pos­tio­soit­teet eivät vas­taa­no­ta erä­päi­vä­muis­tu­tuk­sia. Esi­mer­kik­si koti­net- ja hot­mail-lop­puis­ten osoit­tei­den kans­sa on ollut ongel­mia. Vaik­ka et sai­si erä­päi­väil­moi­tus­ta tek­ni­sen vian, ver­kon yhtey­son­gel­mien, toi­mi­mat­to­man säh­kö­pos­tin tai muun syyn takia, jou­dut sil­ti mak­sa­maan mah­dol­li­set myö­häs­ty­mis­mak­sut. Asia­kas on aina vas­tuus­sa lai­no­jen­sa uusi­mi­ses­ta ja palaut­ta­mi­ses­ta vii­meis­tään erä­päi­vä­nä, jos hän halu­aa vält­tyä mak­suil­ta.

Myö­häs­ty­mis­muis­tu­tuk­set

 • Muis­tu­tus vara­tus­ta aineis­tos­ta
  • Ilmoi­tus­mak­su 2 €
  • Lähe­te­tään heti erä­päi­vän jäl­keen
 • 1. myö­häs­ty­mis­muis­tu­tus
  • Ilmoi­tus­mak­su 2 €
  • Lähe­te­tään 14 vuo­ro­kau­den kulut­tua erä­päi­väs­tä
 • 2. myö­häs­ty­mis­muis­tu­tus
  • Ilmoi­tus­mak­su 2 €
  • Lähe­te­tään 35 vuo­ro­kau­den kulut­tua erä­päi­väs­tä
 • Las­ku palaut­ta­mat­to­mas­ta aineis­tos­ta
  • Toi­mi­tus­ku­lut 5 € / las­ku
  • Lähe­te­tään 56 vuo­ro­kau­den kulut­tua erä­päi­väs­tä
 • Las­ten ja nuor­ten osas­tol­ta lai­na­tus­ta aineis­tos­ta peri­tään ainoas­taan myö­häs­ty­mis­muis­tu­tuk­sis­ta ja las­ku­tuk­ses­ta ker­ty­neet kulut.
 • Kah­den kar­hua­mi­sen jäl­keen aineis­to las­ku­te­taan asiak­kaal­ta.
 • Kado­tet­tu tai tur­mel­tu aineis­to kor­va­taan pää­sään­töi­ses­ti uudel­la tuot­teel­la
  tai raha­kor­vauk­se­na. Kor­vaa­mi­ses­ta sovi­taan kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­nan kans­sa.
 • Kun kir­jas­to on mää­rän­nyt asiak­kaan kor­vaa­maan aineis­ton, sitä ei voi enää palaut­taa kir­jas­toon.
 • Myö­häs­ty­mis­muis­tu­tuk­set lähe­te­tään ensi­si­jai­ses­ti säh­kö­pos­til­la, jos säh­kö­pos­tio­soi­te on asia­kas­tie­dois­sa.

Yli 75 euron suu­rui­set mak­sut las­ku­tam­me Monet­ran kaut­ta. Jos Monet­ran las­kua ei mak­sa ajois­sa, las­ku siir­tyy perin­tään. Alle 75 euron suu­rui­set mak­sut siir­räm­me asiak­kai­den mak­sui­hin kir­jas­to­jär­jes­tel­mäs­sä. Kir­jas­to­jär­jes­tel­mään ker­ty­neet mak­sut voi mak­saa kir­jas­ton asia­kas­pal­ve­lus­sa tai netis­sä verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­nan kaut­ta.

Jos asiak­kaal­le ker­tyy mak­su­ja yli 10 euroa, hän on väliai­kai­ses­ti lai­naus­kiel­los­sa. Lai­naus­kiel­to pois­tuu, kun asia­kas mak­saa mak­su­jaan niin, että nii­den koko­nais­mää­rä on alle 10 €.

Kopioin­ti ja tulos­ta­mi­nen

Mus­ta­val­koi­set tulos­teet

 • A4 0,40 €
 • Kak­si­puo­lei­nen A4 0,60 €
 • A3 0,50 €
 • A3 0,50 €

Väril­li­set tulos­teet

 • A4 0,80 €
 • Kak­si­puo­lei­nen A4 1,20 €
 • A3 1,00 €
 • Kak­si­puo­lei­nen A3 1,50 €

Verk­ko­mak­sa­mi­nen

Voit mak­saa Anders-kir­jas­to­jen mak­su­ja ver­kos­sa ja kaik­kien Anders-kir­jas­to­jen pal­ve­lu­pis­teis­sä. Perin­tään liit­ty­vät mak­sut mak­se­taan kui­ten­kin aina perin­tä­toi­mis­tol­le.

Verk­ko­mak­sa­mi­nen on help­poa:

 • Kir­jau­du Anders-Fin­na ‑verk­ko­kir­jas­toon kir­jas­to­kort­ti­si nume­rol­la ja pin-koo­dil­la.
 • Näet mak­susi omis­sa tie­dois­sa­si koh­das­sa Mak­sut.
 • Sinun on mak­set­ta­va kaik­ki kir­jas­to­mak­sut ker­ral­la, mini­mi­mak­su on 0,65 €.
 • Jot­ta voit mak­saa mak­su­ja ver­kos­sa, sinul­la pitää olla verk­ko­kir­jas­ton Omat tie­dot –sivul­la tal­len­net­tu­na säh­kö­pos­tio­soi­te. Saat mak­su­vah­vis­tuk­sen sii­hen.

Verk­ko­mak­sa­mi­sen mak­su­ta­pa­na on Payt­rail. Se mah­dol­lis­taa kaik­kien koti­mais­ten pank­kien verk­ko­mak­sut sekä luot­to­kort­ti­mak­sa­mi­sen Visal­la ja Mas­ter Car­dil­la.

Yhteystiedot

Kirjaston asiakaspalvelu

+358 44 4745 440
kannus.kirjasto@kannus.fi
kirjaston asiakaspalvelu
Kirjastopalvelut
Scroll to Top