Virtaava vesi, kiveä ja sammalta.

Vies­tin­tä

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 30.5.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­gin vies­tin­tää joh­taa kau­pun­gin­hal­li­tus. Käy­tän­nös­sä vies­tin­tä on hajau­tet­tu toi­mia­loil­le. Kau­pun­gin­val­tuus­ton ja ‑hal­li­tuk­sen pää­tök­sis­tä tie­dot­taa talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen nimeä­mät, vies­tin­näs­tä vas­taa­vat viran­hal­ti­jat ovat kau­pun­gin­joh­ta­ja, hyvin­voin­ti­joh­ta­ja sekä kir­jas­to- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lut koor­di­noi vies­tin­tää. Toi­mia­lat vas­taa­vat kukin omal­ta osal­taan myös verk­ko­si­vu­jen ajan­ta­sai­suu­des­ta ja sisäl­lön saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta.

Vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma

Vies­tin­tää ohjaa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hyväk­sy­mä vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma, joka mää­rit­te­lee tavoit­teet, peri­aat­teet, koh­de­ryh­mät, vies­tin­tä­ka­na­vat sekä vuo­sit­tai­set pain­opis­tea­lu­eet.

Viestintäsuunnitelma.pdf

Mark­ki­noin­ti

Vies­tin­tä­pal­ve­lut tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä Yri­tys­Kan­nus Oy:n kans­sa kau­pun­gin mark­ki­noin­nis­sa.

Tapah­tu­mien mark­ki­noin­nis­ta ja tie­dot­ta­mi­ses­ta vas­taa kau­pun­gin kult­tuu­ri- ja tapah­tu­ma­koor­di­naat­to­ri.

Kan­nus sosi­aa­li­ses­sa medias­sa

Viral­lis­ten verk­ko­si­vu­jen lisäk­si Kan­nuk­sen kau­pun­ki toi­mii sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Vies­tin­tä­pal­ve­lut vas­taa kau­pun­gin yhteis­ten some­ka­na­vien yllä­pi­dos­ta. Kan­nus löy­tyy Face­boo­kis­ta, Ins­ta­gra­mis­ta, Lin­ke­dI­nis­tä ja You­tu­bes­ta.

Yksi­köil­lä ja toi­mia­loil­la on myös omia sosi­aa­li­sen median tile­jä, joi­den sisäl­lös­tä vas­taa­vat kun­kin yksi­kön ja toi­mia­lan yllä­pi­tä­jät. Tile­jä löy­tyy myös Tik­To­kis­ta ja Snapc­ha­tis­ta.

Kau­pun­ki­tie­dot­teet

Kan­nuk­sen kau­pun­ki jul­kai­see kak­si ker­taa vuo­des­sa Les­ti­jo­ki-leh­den välis­sä jaet­ta­vaa tie­do­tus­leh­teä. Leh­den toi­mi­tuk­ses­ta vas­taa hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen vies­tin­tä­tii­mi.

Yhteystiedot

Johanna Junno

+358 44 4745 460
johanna.junno@kannus.fi
hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalvelut

Tuulevi Borén

+358 44 4745 441
tuulevi.boren@kannus.fi
Kirjasto- ja viestintäpäällikö
Kirjasto- ja viestintäpalvelut

Janne Vuorela

+358 40 3593 504
janne.vuorela@kannus.fi
kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori
Hyvinvointipalvelut

Jussi Niinistö

+358 44 4745 236
jussi.niinisto@kannus.fi
kaupunginjohtaja
Hallintopalvelut

Leena Sämpi

+358 44 4745 229
leena.sampi@kannus.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallintopalvelut
Scroll to Top