Kirjaston lainaussali, hyllyjä, uutuustelineitä, tauluja.

Aineis­tot

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 10.4.2024

Voit lai­na­ta kir­jas­tos­ta luke­mat­to­mien kir­jo­jen lisäk­si pal­jon muu­ta­kin mate­ri­aa­lia! Anders-kir­jas­to­jen kokoel­ma on yhteis­käy­tös­sä. Jos toi­vo­maa­si aineis­toa ei ole Kan­nuk­sen kir­jas­tos­sa, voi teh­dä sii­hen mak­sut­to­man varauk­sen. Muis­ta Anders-kir­jas­tois­ta varat­tu aineis­to kul­je­te­taan seu­tu­lai­na­na Kan­nuk­seen aina kes­ki­viik­koi­sin. Jos aineis­toa ei saa seu­tu­lai­na­na mis­tään muus­ta Anders-kir­jas­tos­ta, sen voi tila­ta mak­sul­li­se­na kau­ko­lai­na­na.

Jos haluat ehdot­taa jotain aineis­toa han­kit­ta­vak­si, lähe­tä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen kannus.kirja@kannus.fi

Toteu­tam­me pyyn­tö­jä mah­dol­li­suuk­sien mukaan.

Koti­seu­tu­ko­koel­ma

Koti­seu­tu­ko­koel­maan kerä­tään alu­een kir­jai­li­joi­den teok­sia sekä alu­eel­le sijoit­tu­vaa kir­jal­li­suut­ta ja muu­ta aineis­toa.

Alu­een kir­jai­li­ja on, jos on syn­ty­nyt alu­eel­la ja sen lisäk­si asu­nut tääl­lä huo­mat­ta­van osan elä­mäs­tään. Jos kir­jai­li­ja on asu­nut alu­eel­la lyhyen aikaa, kokoel­maan ote­taan vain ne teok­set jot­ka on jul­kais­tu tääl­lä tai johon alu­eel­la asut­tu aika on mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­ta­nut. Kir­ja­sam­po on koon­nut sivui­leen lis­to­ja eri aluei­den kir­jai­li­jois­ta.

Pää­set tutus­tu­maan Kir­ja­sam­mon koti­mais­ten kir­jai­li­joi­den lis­toi­hin täs­tä lin­kis­tä.

Koti­seu­tu­ko­koel­ma sisäl­tää kau­no­kir­jal­li­suu­den ja tie­to­kir­jo­jen lisäk­si nuot­te­ja, LP-levy­jä, DVD-levy­jä, C‑kasetteja, CD-ääni­le­vy­jä, VHS-kaset­te­ja, kuvia, leh­tiä sekä leh­ti­leik­kei­tä. LP-levyt ja C‑kasetit on digi­toi­tu myös CD-ääni­le­vyik­si, joi­ta voit kuun­nel­la kir­jas­ton musiik­kio­sas­tol­la tai tut­ki­jan­huo­nees­sa.

Koti­seu­tu­ko­koel­man aineis­toa ei anne­ta koti­lai­naan, mut­ta olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut tutus­tu­maan aineis­toon kir­jas­tos­sa! Kir­jas­to on hank­ki­nut jois­ta­kin teok­sis­ta tupla­kap­pa­leen, jon­ka voit lai­na­ta kotiin.

Elo­ku­vat

Elo­ku­va­ko­koel­mas­ta on pyrit­ty teke­mään mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­nen, joten län­si­mais­ten uutuuk­sien ohel­la kir­jas­tos­ta voi lai­na­ta van­ho­ja klas­sik­ko­ja, euroop­pa­lais­ta ja aasia­lais­ta elo­ku­vaa sekä doku­ment­te­ja. Voit lai­na­ta myös TV-sar­jo­ja. Kat­sot­ta­vaa löy­tyy niin aikui­sil­le, nuo­ril­le kuin lap­sil­le­kin. Nou­da­tam­me elo­ku­vien ikä­ra­jo­ja. Elo­ku­via löy­tyy sekä DVD- että Blu-Ray ‑muo­dois­sa. Koti­seu­tu­ko­koel­maa lukuun otta­mat­ta VHS-kase­tit ovat pois­tu­neet kokoel­mas­ta.

Anders-kir­jas­tot tar­joa­vat elo­ku­via myös ver­kos­sa kat­sot­ta­vik­si Cineast-elo­ku­va­kir­jas­tos­sa.

Pelit

Voit lai­na­ta kir­jas­tos­ta sekä lau­ta­pe­le­jä että kon­so­li­pe­le­jä. Lau­ta­pe­leis­sä pai­no­tus on las­ten peleis­sä. Kon­so­li­pe­le­jä on eri ikäi­sil­le ja eri alus­toil­le. Nou­da­tam­me pelien ikä­ra­jo­ja.

Kon­so­li­pe­lien vali­koi­maan pää­set tutus­tu­maan verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­nas­sa.

Musiik­ki ja nuo­tit

Musiik­kio­sas­tol­tam­me löy­tyy laa­ja vali­koi­ma eri musii­kin tyy­li­la­jien CD-levy­jä sekä ope­tus­kir­jo­ja ja nuot­te­ja useil­le eri instru­men­teil­le. Osas­tol­ta löy­tyy myös muusi­koi­den elä­mä­ker­to­ja, kon­sert­ti­tal­len­tei­ta ja karao­ke­le­vy­jä. LP-levy­jä ja C‑kasetteja ei enää kokoel­mas­ta löy­dy muu­ta­mia eri­kois­ta­pauk­sia lukuun otta­mat­ta.

Ääni­kir­jat

Kir­jas­tol­lam­me on laa­ja vali­koi­ma ääni­kir­jo­ja kai­kil­le ikä­ryh­mil­le. Voit lai­na­ta ääni­kir­jo­ja sekä CD- että MP3-muo­dois­sa.

Säh­köi­siä e‑äänikirjoja voit lai­na­ta Anders-kir­jas­to­jen e‑kirjapalvelu Ellib­sis­tä.

Net­ti­si­vuil­lam­me on oma sivu Ellib­sin esit­te­lyl­le.

Kir­jas­tol­ta löy­tyy myös luke­mi­ses­tei­sil­le tar­koi­tet­tu­ja Dai­sy-ääni­kir­jo­ja. Voit kuun­nel­la Dai­sy-ääni­kir­jo­ja tie­to­ko­neel­la, MP3-levy­jä tois­ta­val­la CD-soit­ti­mel­la tai Dai­sy-ääni­kir­jo­jen omal­la kuun­te­lu­lait­teel­la. Dai­sy-ääni­kir­jo­ja tuot­taa val­tion eri­kois­kir­jas­to Celia.

Celian ääni­kir­jois­ta ja muis­ta pal­ve­luis­ta luke­mis­ra­joit­tei­sil­le saat lisä­tie­toa Celian omil­ta sivuil­ta (link­ki auke­aa uuteen väli­leh­teen).

E‑kirjat

Anders-kir­jas­to­jen Ellibs-pal­ve­lus­ta voi lai­na­ta esi­mer­kik­si tablet­ti­lait­teen näy­töl­tä luet­ta­via e‑kirjoja.

Net­ti­si­vuil­lam­me on oma sivu Ellib­sin esit­te­lyl­le.

Lii­kun­ta­vä­li­neet

Kan­nuk­sen kir­jas­tos­sa on kol­me lai­nat­ta­vaa fris­bee­golf-kiek­ko­lauk­kua. Jokai­ses­sa lau­kus­sa on kol­me eri mat­kan kiek­koa. Anders-kir­jas­toil­la on pal­jon mui­ta­kin lai­nat­ta­vis­sa ole­via lii­kun­ta­vä­li­nei­tä, kuten esi­mer­kik­si pila­tes­rul­la, nilk­ka­pai­not, lumi­ken­gät ja askel­mit­ta­ri. Voit vara­ta lii­kun­ta­vä­li­nei­tä ilmai­sek­si jos­tain toi­ses­ta Anders-kir­jas­tos­ta. Vara­tut lii­kun­ta­vä­li­neet kul­je­te­taan Kan­nuk­seen kir­jas­to­jen seu­tu­kul­je­tuk­sen muka­na.

Anders-kir­jas­to­jen lii­kun­ta­vä­li­ne­va­li­koi­maa pää­set selaa­maan verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­nas­sa.

Kan­nuk­ses­sa on nel­jä lap­si­per­heil­le suun­nat­tua lii­kun­ta­vä­li­ne­kas­sia, jois­sa on esim. pomp­pu­koi­ra, askel­tik­kaat, purk­ki­ja­lat ja ruu­tu­hyp­pe­ly­mat­to. Kas­sien lai­na-aika on kak­si viik­koa, eikä nii­tä voi vara­ta tai uusia. Lii­kun­ta­vä­li­ne­kas­sit voi lai­na­ta vain Kan­nuk­sen kir­jas­tos­ta ja ne on myös palau­tet­ta­va sin­ne. Jos haluat tie­tää ovat­ko lii­kun­ta­vä­li­ne­kas­sit pai­kal­la, voit tar­kis­taa nii­den tilan­teen verk­ko­kir­jas­tos­ta hakusa­nal­la “lii­kun­ta­vä­li­ne­kas­si”. Verk­ko­kir­jas­tos­ta näet myös kaik­kien lii­kun­ta­vä­li­ne­kas­sien sisäl­lön.

Kausi­kor­tit

Kir­jas­tos­ta saa lai­na­ta Kan­nuk­sen Uran kausi­kort­te­ja. Kausi­kor­til­la pää­see veloi­tuk­set­ta kaik­kiin Uran pesä­pal­lon kotiot­te­lui­hin. Kausi­kort­tien lai­naa­mi­ses­sa nou­da­te­taan seu­raa­via sään­tö­jä:

  • Kausi­kort­tien lai­na-aika on 1 viik­ko
  • Jos kort­tia ei palau­ta erä­päi­vään men­nes­sä, lai­naa­jal­ta veloi­te­taan kor­tin hin­ta (99 €)
  • Kausi­kor­tit palau­te­taan kir­jas­toon
    • Kun näy­tät kausi­kort­tia Uran lipun­myyn­ti­kas­sal­la, saat sisään­pää­syyn oikeut­ta­van vapaa­li­pun
  • Kausi­kort­te­ja ei voi uusia tai vara­ta, eikä nii­tä voi lai­na­ta oma­toi­mia­jal­la
  • Palau­tet­tua kort­tia ei lai­na­ta heti takai­sin samal­le hen­ki­löl­le
  • Asiak­kaal­la voi olla ker­ral­laan lai­nas­sa vain yksi kausi­kort­ti

Kir­jas­tos­sa on lai­nat­ta­vis­sa kol­me kausi­kort­tia Uran pesä­pal­lo­pe­lei­hin. Kausi­kor­tit löy­ty­vät verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­nas­ta hakusa­nal­la ”kausi­kort­ti Kan­nuk­sen Ura”. Voit siis tar­kis­taa verk­ko­kir­jas­tos­ta, ovat­ko kausi­kor­tit lai­nas­sa vai pai­kal­la.

Täs­tä lin­kis­tä näet kaik­kien Anders-kir­jas­to­jen lai­nat­ta­vat kausi­kor­tit.

Scroll to Top