uimahallin toimintaohjeet

Uima­hal­lin sään­nöt

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 16.5.2024

Uima­hal­lin sään­nöt

Uima­hal­lin toi­min­taoh­jeet

 • Lii­ku aina kävel­len allas- ja pesu­ti­lois­sa, liu­kas­tu­mis­vaa­ra on suu­ri.
 • Pesey­dy aina ennen sau­naa ja uimaan menoa huo­lel­li­ses­ti ilman uima-asua. Myös hius­ten kas­te­lu on vält­tä­mä­tön­tä.
 • Uima-asun on olta­va asian­mu­kai­nen. Pit­kät hiuk­set kiin­ni­tet­tä­vä ennen uimaan menoa, sekä puru­ku­mi ros­kiin ennen uimaan menoa.
 • Päih­tei­den tuo­mi­nen ja päih­ty­vien ainei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na uima­hal­lin tilois­sa ole­mi­nen on kiel­let­tyä.
 • Alle 7‑vuotiaiden ja uima­tai­dot­to­mien las­ten muka­na on olta­va vähin­tään 15-vuot­ta täyt­tä­nyt huol­ta­ja. Lap­set ovat aina huol­ta­jan vas­tuul­la. Uima­val­vo­jien läs­nä­olo ei vähen­nä huol­ta­jan omaa vel­vol­li­suut­ta huo­leh­tia lap­ses­ta.
 • Uima­tai­do­ton lap­si tar­vit­see aina huol­ta­jan mukaan uimaan.
 • Lui­ku­mäes­sä on nou­da­tet­ta­va annet­tu­ja ohjei­ta.
 • Uima-altaa­seen hyp­pää­mi­nen sal­lit­tu ainoas­taan kun­to­uin­tial­taan syväs­tä pääs­tä.
 • Vaka­vis­ta sai­rauk­sis­ta on hyvä mai­ni­ta uima­val­vo­jal­le ja jos lääk­kei­tä on muka­na niin voi jät­tää uin­nin ajak­si val­vo­moon.
 • Rik­koes­sa toi­min­taoh­jet­ta tai uima­val­vo­jan ohjei­ta tois­tu­vas­ti voi­daan asia­kas pois­taa uima­hal­lis­ta ja aset­taa mää­rä­ai­kai­nen uima­hal­lin käyt­tö­kiel­to.
 • Uima­val­vo­jan pää­asial­li­nen teh­tä­vä on val­voa tur­val­li­suut­ta sekä yleis­tä jär­jes­tys­tä.
 • Uima-aika päät­tyy 30min ennen sul­ke­mi­sai­kaa ja puku­huo­neis­ta on pois­tut­ta­va 5min ennen sul­ke­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä.

Näil­lä ohjeil­la pyri­tään tuot­ta­maan kai­kil­le tur­val­li­nen ja kiva uima­het­ki!

uimahallin toimintaohjeet
Scroll to Top