Fat­bi­ke-pyö­rien vuo­kraus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 23.2.2024

Kan­nus­lai­sil­le Kan­nuk­sen sisäl­lä.

Päi­vä­vuo­kran hin­ta 5€

Vii­kon­lo­pun pe-su 15€. Haku per­jan­tai­na ja palau­tus maa­nan­tai­na.

Pyö­rän vuo­krauk­ses­ta laa­di­taan sopi­mus, jos­sa vuo­kraa­ja sitou­tuu nou­dat­ta­maan sopi­muk­sen ehto­ja.

Sopi­museh­dot

  • Pyö­rä tulee palaut­taa samas­sa kun­nos­sa kuin nou­det­taes­sa.
  • Vuo­kraa­ja sitou­tuu nou­dat­ta­maan suo­mes­sa voi­mas­sa ole­via lii­ken­ne­sään­tö­jä.
  • Pyö­rän vuo­kraa­ja on itse vas­tuus­sa aiheut­ta­mis­taan vahin­gois­ta.
  • Pyö­rä palau­te­taan Kitin­Va­pa­ril­le vuo­kra-ajan päät­tyes­sä sovi­tus­ti.
  • Vuo­kraa­ja tar­vit­taes­sa ilmoit­taa huol­toil­moi­tuk­sen mikä­li huo­maa pyö­rän sitä kai­paa­van. Ilmoi­tuk­sen voi teh­dä aukio­loai­ka­na kas­sal­le ja mui­na-aikoi­na säh­kö­pos­tit­se liikunta@kannus.fi (pyö­rän­nu­me­ro run­gos­ta ja huol­lon tar­ve).

Sopi­mus kir­joi­te­taan pape­ril­le pyö­rää haet­taes­sa. Pyö­riä on kol­me eri kokoa.

S‑koko: alle 170cm

M‑koko: 160–180cm

L‑koko: yli 170cm

Mikä­li koko mie­ti­tyt­tää, niin pie­nem­pi run­koi­sel­la pär­jää aina. Pyö­rä kan­nat­taa kokeil­la ennen sopi­muk­sen teke­mis­tä, jot­ta sää­döt ovat kun­nos­sa.

Pyö­rät vuo­kra­taan Kitin­Va­pa­rin kas­sal­ta joko soit­ta­mal­la tai käy­mäl­lä aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa. Hei­nä­kuus­sa sovi­tus­ti. Tie­dus­te­lu­ja voi kysel­lä säh­kö­pos­tit­se liikunta@kannus.fi osoit­teen kaut­ta (Kesä­ai­kaan lue­taan arki­sin).

Vapaat pyö­rät näet osoit­tees­ta http://tilainfo.kannus.fi/

Vuo­krauk­sen päät­teek­si pyö­rä tuo­daan Kitin­Va­pa­rin etuo­vel­le ja luki­taan katok­sen alle. Avain palau­te­taan pos­ti­laa­tik­koon pää­oven vie­reen. Täl­löin pyö­rä jää kame­ra­val­von­nan alle ja vuo­kraa­jal­ta pois­tuu vas­tuu pyö­räs­tä, kun hän palaut­taa pyö­rän ohjei­den mukaan. (Mikä­li pyö­rä ei kame­ras­ta näy, jää vas­tuu pyö­räs­tä vuo­kraa­jal­le sii­hen saak­ka kun­nes se on tar­kas­tet­tu ja nou­det­tu).

Maas­to­pyö­räi­ly­reit­tien opas­kart­ta

Paperinen/muovipäällysteinen kart­ta lai­nat­ta­vis­sa asia­kas­pal­ve­lus­ta.

Yhteystiedot

Kitinvaparin asiakaspalvelu

+358 44 4745 450
liikunta@kannus.fi
kitinvaparin asiakaspalvelu
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top