Yksi­tyis­tie­a­vus­tus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.2.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­ki avus­taa yksi­tyis­tei­tä kau­pun­gin­val­tuus­ton 7.2.2022 hyväk­sy­mien peri­aat­tei­den mukai­ses­ti.

Avus­tet­ta­van yksi­tyis­tien tulee täyt­tää yksi­tyis­tie­lain 84 §:n mukai­set vaa­ti­muk­set sekä seu­raa­vat vaa­ti­muk­set:

  • pituus 300 met­riä mitat­tu­na ylei­ses­tä ties­tä asu­tun piha-alu­een rajal­le
  • pysy­vän asu­tuk­sen asun­to­ja 2 kpl
  • tie­kun­ta hakee avus­tuk­sen vuo­sit­tain
  • avus­tus­ta voi­daan mak­saa yksi­tyis­tiel­le, joka on lii­ken­teel­li­ses­ti mer­kit­tä­vä, jon­ka var­rel­la on yri­tys­toi­min­taa sekä met­sä­teil­le.

Avus­tus­kel­poi­suu­den mää­rit­te­lee tek­nis­ten pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta käyt­täen Navico Oy:n laa­ti­maa mer­kit­tä­vyys­luo­ki­tus­ta.

Avus­tuk­sen suu­ruus mää­räy­tyy talous­ar­vioon vara­tun mää­rä­ra­han mukaan.

Yhteystiedot

Matti Salmela

+358 44 4745 247
matti.salmela@kannus.fi
työpäällikkö
Tekniset palvelut
Scroll to Top