Kaarevia kirjahyllyjä ja uutuusteline.

Luku­diplo­mi nuo­ril­le

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.4.2024

Ylä­kou­lu­lais­ten luku­diplo­mis­sa lue­taan kir­jo­ja tiet­tyi­hin haas­te­koh­tiin. Voit tavoi­tel­la diplo­mia, johon luet joko 5, 10 tai 15 kir­jaa. Tason voit vali­ta itse.

Luku­diplo­mia var­ten on teh­ty kir­ja­lis­ta, jos­sa on lukueh­do­tuk­sia diplo­miin. Teok­set on jao­tel­tu eri kate­go­rioi­hin:

 • Nopeat ja lyhyet
 • Heko­tel­len — huu­mo­ria ja kevyt­tä ker­ron­taa
 • Loit­su­jen lumois­sa — fan­ta­si­aa ja maa­gis­ta rea­lis­mia
 • Mah­dol­li­sia maa­il­mo­ja — dys­to­pioi­ta ja sci­fiä
 • Sel­kä­ni takaa kuu­lui aske­lia… — kau­hua, jän­ni­tys­tä ja seik­kai­lu­ja
 • Pit­kä pää­tyyn ja perään — har­ras­tuk­sia
 • Kos­ka mä voin! — vah­vo­ja nuo­ria vai­keis­sa­kin tilan­teis­sa
 • Sar­ja kuvia vai — sar­ja­ku­via
 • Sano­ja suo­raan sydä­mes­tä — runo­ja
 • “Sä oot mun haas­ta­ja” — klas­si­koi­ta ja lukue­lä­myk­siä edis­ty­neil­le
 • Tie­sit­kö tätä? — tie­to­kir­jal­li­suut­ta

Voit lukea opet­ta­jan hyväk­sy­mä­nä myös lis­tan ulko­puo­li­sia kir­jo­ja, jos pys­tyt perus­te­le­maan mik­si ne sopi­vat valit­se­mii­si haas­te­koh­tiin.

Luku­diplo­min haas­te­koh­dat näet täs­tä lin­kis­tä.pdf

Luku­diplo­min kir­ja­lis­taan ja ohjei­siin pää­see tutus­tu­maan täs­tä lin­kis­tä.pdf

Täs­tä voit tulos­taa luet­tu­jen kir­jo­jen koon­ti­lis­tan.pdf

Tie­toa opet­ta­jil­le: Opet­ta­jan ohjeet.pdf

Luku­diplo­min voi­vat suo­rit­taa myös muut kuin ylä­kou­lu­lai­set otta­mal­la yhteyt­tä kir­jas­toon.

Luku­diplo­mi on päi­vi­tet­ty kesä­kuus­sa 2023.

Yhteystiedot

Mirjami Köyhäjoki

+358 44 4745 443
mirjami.koyhajoki@kannus.fi
informaatikko
Kirjastopalvelut
Scroll to Top