Vesijumppaaja altaassa

Eri­tyis­lii­kun­ta­kort­ti

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 21.2.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­gin eri­tyis­lii­kun­ta­kort­ti voi­daan myön­tää kan­nus­lai­sil­le pit­kä­ai­kais­sai­rail­le ja vam­mai­sil­le hen­ki­löil­le.  Kor­tin tavoit­tee­na on madal­taa kyn­nys­tä omaeh­toi­seen lii­kun­taan ja siten lisä­tä hyvin­voin­tia sekä toi­min­ta­ky­kyä. Perus­tei­na ovat Kela-kor­tis­sa ole­va eri­tyis­kor­vat­ta­via lääk­kei­tä var­ten myön­net­ty tun­nus ja/tai lää­ke­tie­teel­li­set lausun­not.

Kor­tin myön­tä­mi­sen perus­teet ovat voi­mas­sa tois­tai­sek­si ja nii­tä tar­kis­te­taan vuo­sit­tain. Asiak­kaan, joka tar­vit­see apua sekä puku- että har­ras­tus­ti­lois­sa (uima­hal­li- ja kun­to­sa­li) on mah­dol­lis­ta ottaa mak­sut­ta mukaan täy­si-ikäi­sen avus­ta­ja. Eri­tyis­lii­kun­ta­kort­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eikä sitä voi yhdis­tää senio­ri­kort­tiin.

Kor­tin hin­ta on 70 € / vuo­si aikui­sil­ta ja 45 € / vuo­si lap­sil­ta. Kort­ti oikeut­taa käyt­tä­mään Kitin­Va­pa­rin uima­hal­lia sekä kun­to­sa­lia omaeh­toi­seen lii­kun­taan.

Kor­tin hake­mi­nen

Eri­tyis­lii­kun­ta­kort­tia hae­taan täyt­tä­mäl­lä hake­mus­lo­ma­ke. Lomak­kee­seen mer­ki­tään Kela-kor­tin taka­puo­lel­la ole­va eri­tyis­kor­vat­ta­via lääk­kei­tä var­ten myön­net­ty tun­nus tai lii­te­tään jäl­jen­nös lää­kä­rin­to­dis­tuk­ses­ta. 

Hake­mus voi­daan jät­tää kau­pun­gin­vi­ras­ton infoon tai Kitin­Va­pa­rin asia­kas­pal­ve­lu­pis­tee­seen sul­je­tus­sa kir­je­kuo­res­sa osoi­tet­tu­na lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­köl­le tai pos­tit­taa kau­pun­gin­vi­ras­tol­le osoit­tee­seen Kan­nuk­sen kau­pun­ki Hyvinvointipalvelut/ Marian­ne Niva­la, PL 42, 69101 Kan­nus.

Eri­tyis­lii­kun­ta­kort­tia haet­taes­sa Kela-kor­tis­ta tar­vi­taan kuva hake­muk­sen liit­teek­si tai / ja lää­kä­rin lausun­to. Hake­muk­set käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. Käsit­te­lys­sä tar­vi­tut liit­teet palau­te­taan haki­jal­le. Pää­tös kor­tin myön­tä­mi­ses­tä lähe­te­tään pos­tit­se. Esit­tä­mäl­lä pää­tök­sen Kitin­Va­pa­rin kas­sal­la saa eri­tyis­lii­kun­ta­kor­tin oikeut­ta­man alen­nuk­sen. Eri­tyis­lii­kun­ta­kort­ti lada­taan oston yhtey­des­sä hen­ki­lö­koh­tai­sel­le asia­kas­kor­til­le. Asia­kas­kor­tin pant­ti­mak­su on 5 €.

Eri­tyis­lii­kun­ta­kor­tin myön­tä­mi­sen perus­teet

Kela­kor­tin tun­nuk­sil­la myön­net­tä­vät kor­tit

 • keuh­koah­tau­ma­tau­ti­po­ti­laat kela­kor­tin tun­nus 203; –> kos­kee vain keuh­koah­tau­ma­tau­tia sai­ras­ta­via, ei ast­ma. Vaa­tii sel­vi­tyk­sen diag­noo­sis­ta ei vain kela­kor­tin kopio­ta.
 • dia­bee­ti­kot kela­kor­tin tun­nus 103
 • lihas­tau­tia sai­ras­ta­vat kela­kor­tin tun­nus 108
 • mie­len­ter­veys­po­ti­laat kela­kor­tin tun­nus 112
 • ms — poti­laat kela­kor­tin tun­nus 109 tai 303
 • par­kin­so­nin-tau­tia sai­ras­ta­vat kela­kor­tin tun­nus 110
 • reu­maa sai­ras­ta­vat kela­kor­tin tun­nus 202
 • sepel­val­ti­mo­tau­tia sai­ras­ta­vat kela­kor­tin tun­nus 206
 • sydä­men vajaa­toi­min­taa sai­ras­ta­vat kela­kor­tin tun­nus 201
 • epi­lep­ti­kot kela­kor­tin tun­nus 111

Lää­ke­tie­teel­li­seen lausun­toon perus­tu­vat kor­tit

 • cp-vam­mai­set (diag­noo­si G80) kelan hoi­to­tu­ki­pää­tös tai lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys
 • ete­ne­vät kes­kus­her­mos­ton sai­rau­det (diag­noo­sit G10-G13) lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys
 • kehi­tys­vam­mai­set kehi­tys­vam­ma­huol­lon lausun­to, kelan hoi­to­tu­ki­pää­tös tai lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys
 • vai­kea-astei­nen nivel­rik­ko; pol­vi tai lonk­ka, lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys
 • spi­naa­lis­te­noo­si (sel­käy­din­ka­na­van ahtau­ma), lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys
 • lihas­tau­tia sai­ras­ta­vat (diag­noo­si G70-G73) lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys
 • mie­len­ter­veys­po­ti­laat (diag­noo­si F32.2) lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys
 • ms-tau­ti (diag­noo­si G35) lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys
 • rin­ta­syö­pä­po­ti­laat lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys, enin­tään 3 v leik­kauk­ses­ta
 • aivo­hal­vaus- / afa­sia­po­ti­laat — pysy­vä toi­min­ta­ky­vyn hait­ta; lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys
 • sai­raal­loi­nen yli­pai­no BMI > 40 , lap­set >35(terveydenhoitajan lausun­to)
 • osteo­po­roo­sia sai­ras­ta­vat; lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys (luun­ti­heys­mit­taus)
 • vam­mai­set lap­set lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys (esim.adhd,autismi,epilepsia, sydän­lap­set, syö­pää sai­ras­ta­vat, ast­ma, dia­be­tes, reu­ma..) alle 15 vuo­ti­aat.
 • Alle 16v. inva­li­di­tee­tin hait­ta­luok­ka vähin­tään 11 tai hait­ta-aste 55%, lää­ke­tie­teel­li­nen sel­vi­tys

Vähim­mäis­vaa­ti­mus­ten mukai­set hait­ta­luo­kat

Ala­raa­ja, sel­kä tai sel­käy­din: hait­ta­luok­ka vähin­tään 11 (vai­kea toi­min­nan­va­ja­vuus tai vai­kea sel­käy­din­vam­mai­suus)

Ala­raa­ja: Voi liik­kua vain apu­neu­voon ras­kaas­ti noja­ten tai lyhyi­tä mat­ko­ja ker­ral­laan, pahat lii­ke­ra­joi­tuk­set useis­sa nive­lis­sä, tois­puo­lei­nen ampu­taa­tio, jos­sa pro­tee­sin käyt­tö ei ole mah­dol­lis­ta.

Sel­kä: Pysy­vä vai­kea-astei­nen ryh­ti­vir­he, rin­ta­ke­hän tai lan­tion vai­kea epä­muo­toi­suus, sel­kä­ran­ka täy­sin jäyk­kä, rii­suu­tu­mi­nen ja pukeu­tu­mi­nen huo­mat­ta­vas­ti vai­keu­tu­neet, vai­kei­ta ala­raa­jo­jen neu­ro­lo­gi­sia puu­to­soi­rei­ta.

Sel­käy­din: Liik­ku­mis­ta ja oma­toi­mi­suut­ta hait­taa­via hal­vauk­sia, raa­jois­sa spas­ti­suut­ta. Rakon ja perä­suo­len hal­lin­ta puut­teel­li­nen.

Lii­kun­ta­ky­kyä hait­taa­va hen­gi­tys- tai veren­kier­toe­lin­ten sai­raus: hait­ta­luok­ka vähin­tään 11 (vai­kea toi­min­nan­va­ja­vuus)

Hen­gi­ty­se­li­met: hen­ge­nah­dis­tus­ta esiin­tyy jo kevyes­sä rasi­tuk­ses­sa kuten tasa­maa­ta nor­maa­lia vauh­tia kävel­les­sä, ker­ros­vä­lin por­tai­ta nous­tes­sa ja taval­li­sis­sa kotias­ka­reis­sa. Nor­maa­lia hitaam­pi käve­ly tasa­maal­la mah­dol­li­nen. Huip­pu­vir­taus­ar­vois­sa suu­ria vaih­te­lui­ta eikä lää­ki­tyk­sen avul­la pääs­tä odo­tusar­voi­hin. Fyy­si­sen rasi­tuk­sen sie­to­ky­ky huo­no sisä­ti­lois­sa­kin. Sai­raus rajoit­taa päi­vit­täi­siä toi­min­to­ja. Pahe­ne­mis­vai­hei­ta kuu­kausit­tain. Päi­vys­tys­luon­toi­sen hoi­don ja sai­raa­la­hoi­don tar­ve useam­pia ker­to­ja vuo­des­sa.

Veren­kier­toe­li­met: Oirei­ta esiin­tyy jo kevyes­sä rasi­tuk­ses­sa kuten tasa­maa­ta nor­maa­lia vauh­tia kävel­les­sä, ker­ros­vä­lin por­tai­ta nous­tes­sa ja taval­li­sis­sa kotias­ka­reis­sa. Nor­maa­lia hitaam­pi käve­ly tasa­maal­la mah­dol­li­nen. Vai­kea­ta veren­pai­ne­tau­tia sai­ras­ta­vat, joi­den dias­to­li­nen veren­pai­ne on asian­mu­kai­ses­ti toteu­tu­nees­ta hoi­dos­ta huo­li­mat­ta jat­ku­vas­ti yli 120 ja joil­la on todet­tu kompli­soi­via orgaa­ni­sia muu­tok­sia munuai­sis­sa, aivois­sa tai sydä­mes­sä.

Aivo­jen vam­ma tai kehi­tys­vam­mai­suus: Hait­ta­luok­ka vähin­tään 11 (vai­kean aivo­vam­man jäl­ki­ti­la tai vai­kea kehi­tys­vam­mai­suus)

Aivot: Vam­man pri­maa­rioi­reet viit­taa­vat vai­ke­aan aivo­vam­maan. Tode­taan huo­mat­ta­vaa pai­kal­lis­ta tai yleis­tä aivo­vau­rio­ta. Men­taa­li­set oireet, joi­den ohes­sa voi esiin­tyä erias­tei­sia neu­ro­lo­gi­sia puu­to­soi­rei­ta kuten paree­se­ja ja kie­lel­li­siä häi­riöi­tä, ovat tun­tu­via ja hait­taa­via. Epi­lep­sia­koh­tauk­sia voi esiin­tyä tois­tu­vas­ti hoi­dos­ta huo­li­mat­ta.

Kehi­tys­vam­mai­suus: Vai­kea psyyk­ki­nen kehi­tys­vam­mai­suus, autis­mi tai muu vai­kea tun­ne-elä­män häi­riö. Joka­päi­väis­tä ulko­puo­lis­ta apua tar­vit­se­va lii­kun­ta­vam­ma tai muu neu­ro­lo­gi­nen vam­ma. Epi­lep­sia­koh­tauk­sia esiin­tyy tois­tu­vas­ti hoi­dos­ta huo­li­mat­ta.

Muu lii­kun­taes­tei­syys: hait­ta­luok­ka vähin­tään 11 (vai­kea toi­min­nan­va­ja­vuus) Kyke­nee vain hyvin kevyeen tai hyvin rajoi­tet­tuun liik­ku­mis­toi­min­taan. On päi­vit­täi­sis­sä toi­min­nois­sa jos­sain mää­rin riip­pu­vai­nen toi­sen hen­ki­lön avus­ta.

Sil­mät ja näkö­ky­ky: hait­ta­luok­ka vähin­tään 15. Parem­man sil­män näön­tark­kuus laseil­la kor­jat­tu­na enin­tään 0.1 (E‑taulunäkö) tai näkö­ken­tän ulot­tu­vuus kes­ki­pis­tees­tä kor­kein­taan 20 astet­ta tai muu vas­taa­van hai­ta­nai­heut­ta­va näkö­vi­ka. Hait­ta­luo­ki­tus­ta mää­ri­tel­täes­sä mah­dol­li­sis­ta eril­li­sis­tä vam­mois­ta saa­tu­ja hait­ta­luok­kia ei las­ke­ta yhteen. Yhdis­tel­mä useis­ta sai­rauk­sis­ta, jot­ka eivät nime­no­maan yhdes­sä vai­ku­ta liik­ku­mi­seen, ei oikeu­ta alen­nuk­seen.

Kor­tin käyt­tö

Kun­to­sa­lia ja uima­hal­lia voi käyt­tää aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa. Halu­tes­saan kun­to­sa­lil­le voi ostaa eril­li­sen kul­ku­na­pin (17 €), jol­loin käyt­tö­kel­lon­ai­ka laa­je­nee. Kun­to­sa­lil­la ja uima­hal­lis­sa voi olla muil­la asiak­kail­la käyt­töä rajoit­ta­via vuo­ro­ja, jot­ka tulee huo­mioi­da. Kun­to­sa­li voi olla koko­naan sul­jet­tu ohja­tun toi­min­nan aika­na. Tar­kis­ta tila­va­rauk­set tilainfo.kannus.fi. Eri­tyis­lii­kun­ta­kort­tia ei voi hyö­dyn­tää ohja­tun toi­min­nan kurs­si­mak­sui­hin.

Haku­lo­mak­keit­ta saa myös Kitin­Va­pa­rin asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­tä sekä kau­pun­gin­vi­ras­tol­ta aukio­loai­koi­na. Myön­tei­sen pää­tök­sen saa­tua­si voit ostaa kor­tin Kitin­Va­pa­rin kas­sal­ta. Ota pää­tös mukaan osto­ti­lan­tee­seen. Pää­tös toi­mi­te­taan pos­tit­se.

Lisä­tie­to­ja

Lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­lik­kö / Marian­ne Niva­la / marianne.nivala@kannus.fi / p. 044 4745 453

Yhteystiedot

Marianne Nivala

+358 44 4745 453
marianne.nivala@kannus.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top