Press­Rea­der

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.2.2024

Press­Rea­der on kan­sain­vä­li­nen leh­ti­pal­ve­lu, jon­ka kaut­ta voit lukea esi­mer­kik­si leh­tiä Huf­vuds­tadsbla­det, Svens­ka Dagbla­det, Aftonbla­det, The Inde­pen­dent, The Guar­dian, Vogue, Dai­ly Mail, The Week ja OK!. Pal­ve­lus­sa on myös pal­jon eri­lai­sia har­ras­ta­mi­seen liit­ty­viä leh­tiä. Esi­mer­kik­si kate­go­riois­sa musiik­ki, autoi­lu, käsi­työt ja valo­ku­vaus on run­saas­ti leh­tiä.

Voit lukea leh­tiä joko lait­tee­si selai­mes­sa tai mobii­li­so­vel­luk­sel­la mis­sä ja mil­loin vain. Tar­vit­set kir­jau­tu­mis­ta var­ten kir­jas­to­kort­ti­si nume­ron ja PIN-koo­din. Press­Rea­der on käy­tet­tä­vis­sä vain Kok­ko­lan, Kan­nuk­sen ja Toho­lam­min kir­jas­to­kor­teil­la.

Press­Rea­de­rin käyt­tö selai­mel­la

Avaa Press­Rea­der-sivus­to osoit­tees­sa www.pressreader.com (link­ki auke­aa uuteen väli­leh­teen). Klik­kaa vasem­mas­sa ylä­kul­mas­sa näky­vää valik­koa ja valit­se Sign in, napau­ta sen jäl­keen “Libra­ry or Group” ‑vaih­toeh­toa. “Select Libra­ry” ‑koh­das­sa syö­tä haku­kent­tään ‘Kan­nus’, niin Press­rea­der osaa ehdot­taa oike­aa kir­jas­toa “Libra­ry – Kok­ko­la, Kan­nus, Toho­lam­pi Libra­ries”, valit­se tämä. Kir­joi­ta seu­raa­vak­si  kir­jas­to­kort­ti­si nume­ro ja PIN-koo­di­si niil­le varat­tui­hin kent­tiin.

Odo­ta het­ki, kun­nes etee­si auke­aa Press­Rea­der HotS­pot ‑ikku­na. Pää­set selaa­maan leh­ti­va­li­koi­maa napaut­ta­mal­la “Select publica­tion” ‑pai­ni­ket­ta. Löy­dät leh­ti­va­li­koi­man myös vali­kon koh­das­ta “Publica­tions”. Voit tämän jäl­keen selail­la leh­tiä maan, kie­len, aihe­pii­rin tai leh­ti­tyy­pin mukaan tai hakea leh­tiä nimel­lä. Leh­ti avau­tuu napaut­ta­mal­la kan­si­ku­vaa.

Press­Rea­de­rin käyt­tö sovel­luk­sel­la

Hae mak­su­ton Press­Rea­der-sovel­lus mobii­li­lait­tee­si sovel­lus­kau­pas­ta. Jos olet ladan­nut sovel­luk­sen jo aikai­sem­min, tar­kis­ta, että käy­tös­sä­si on sovel­luk­sen uusin ver­sio.

Avaa sovel­luk­sen vali­kos­ta koh­ta Sign in. Napau­ta koh­taa “Libra­ries & Groups”, sekä seu­raa­vak­si “Select Libra­ry or Group”.  Kir­joi­ta avau­tu­vaan haku­kent­tään ‘Kan­nus’, niin sovel­lus osaa ehdot­taa oike­aa kir­jas­toa “Libra­ry – Kok­ko­la, Kan­nus, Toho­lam­pi Libra­ries”, valit­se tämä. Kir­joi­ta seu­raa­vak­si  kir­jas­to­kort­ti­si nume­ro ja PIN-koo­di­si niil­le varat­tui­hin kent­tiin. Odo­ta het­ki, kun­nes etee­si auke­aa Press­Rea­der HotS­pot ‑ikku­na.

Voit tämän jäl­keen selail­la vali­koi­maa, lukea leh­tiä ja lada­ta nii­tä lait­tee­si muis­tiin luet­ta­vak­si ilman verk­ko­yh­teyt­tä. Leh­tien lataa­mi­sen aika­na tulee HotS­pot olla pääl­lä. Jos Publica­tions-osion ylä­reu­nas­sa näky­vä kah­vi­kup­pi­sym­bo­li ei ole vih­reä, käyn­nis­tä HotS­pot sovel­luk­sen ase­tuk­sis­ta.

Press­Rea­de­rin leh­tiä voi käy­dä lataa­mas­sa myös Kan­nuk­sen kir­jas­ton lan­gat­to­mas­sa ver­kos­sa, jol­loin sinun ei tar­vit­se kir­jau­tua sovel­luk­seen – riit­tää, että avaat sovel­luk­sen kir­jas­ton lan­gat­to­mas­sa ver­kos­sa.

Jos sovel­lus ei tar­joa mah­dol­li­suut­ta kir­jau­tua kir­jas­to­kor­til­la, toi­mi näin: Mene selai­mel­la Press­Rea­de­rin net­ti­si­vul­le, kir­jau­du kir­jas­to­kor­tin nume­rol­la ja PIN-koo­dil­la, klik­kaa nimeä­si ja sit­ten koh­taa Mana­ge account. Lisää tie­toi­hi­si säh­kö­pos­tio­soi­te ja sala­sa­na. Käyn­nis­tä sovel­lus ja kir­jau­du sisään käyt­tä­mäl­lä tun­nuk­se­na säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta ja sala­sa­naa.

Scroll to Top