Kotou­tu­mi­nen

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 23.1.2024

Kan­nuk­sen työl­li­syys­pal­ve­lut edis­tää paik­ka­kun­nal­le muut­ta­nei­den kotou­tu­mis­ta.

Kotou­tu­mis­neu­vo­ja­na työs­ken­te­lee Svet­la­na Pav­lo­va. Hänet tavoit­taa kau­pun­gin­vi­ras­tol­ta työl­li­syys­pal­ve­luis­ta.

Svet­la­nan työ­hön kuu­lu­vat mata­lan kyn­nyk­sen tuki, ohjaus sekä neu­von­ta kotou­tu­mi­seen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Kotou­tu­mis­neu­vo­ja edis­tää kotou­tu­mis­ta ver­kos­toi­tuen ja yhteis­työs­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa.

Apua saa esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­seen ja opis­ke­luun, viran­omais­pal­ve­lui­hin tai työ­elä­mään liit­ty­vis­sä asiois­sa.

Nainen viraston portaikossa, taustalla nojatuoli.

Yhteystiedot

Svetlana Pavlova

+358 40 5740 671
svetlana.pavlova@kannus.fi
kotoutumisneuvoja
Elinvoimapalvelut
Scroll to Top