Ilmoittautumissivu kansalaisopistoon.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 26.2.2024

Kan­sa­lais­opis­toon ilmoit­tau­du­taan ensi­si­jai­ses­ti ver­kos­sa osoit­tees­sa https://www.opistopalvelut.fi/kannus/

Mikä­li se ei onnis­tu, niin puhe­li­mit­se nume­roon 040 5740 671 tai säh­kö­pos­ti­te kansalaisopisto@kannus.fi
Kai­kil­le kurs­seil­le pitää ilmoit­tau­tua ennak­koon!

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja mak­sut

 • Näet heti kun olet ilmoit­tau­tu­nut, sait­ko pai­kan tai vara­si­jan.
 • Ilmoi­ta toi­mi­va säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, niin saat vah­vis­tuk­sen.
 • Muis­ta lukea ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet ja hyväk­syä ehdot. Link­ki on suo­jat­tu ja avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den.
 • Mikä­li perus­tel­lus­ta syys­tä osal­lis­tut vain joko syys- tai kevät­kau­del­le, valit­se Mak­su­ta­pa-pudo­tus­va­li­kos­ta ko. vaih­toeh­to.
 • Inter­ne­tis­sä ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä kurs­si­mak­sut on mah­dol­lis­ta mak­saa heti verk­ko­mak­su­na (Payt­rail, ePas­si ja Smar­tum). Opin­to­se­te­lia­len­nus­ta emme vali­tet­ta­vas­ti voi huo­mioi­da verk­ko­mak­sus­sa.
 • Mikä­li et voi / halua mak­saa verk­ko­mak­su­na, lähe­täm­me sinul­le myö­hem­min mak­su­lin­kin säh­kö­pos­tii­si tai perin­tei­sen las­kun.
 • ePas­sin ja Smar­tu­min edut voi hyö­dyn­tää vain mak­sa­mal­la ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä verk­ko­mak­su­na. HOX! 26.1.2024 Vali­tet­ta­vas­ti mak­sut ePas­sil­la tai Smar­tu­mil­la eivät täl­lä het­kel­lä toi­mi. Sel­vit­te­lem­me ongel­maa!
 • Pit­kil­lä koko opin­to­kau­den kes­tä­vil­lä kurs­seil­la on nii­den alkaes­sa mah­dol­li­suus yhteen mak­sut­to­maan tutus­tu­mis­ker­taan. Peruu­tus tulee teh­dä toi­mis­tol­le ennen seu­raa­vaa kokoon­tu­mis­ker­taa!
 • Lyhyt­kurs­seil­la ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tus tulee teh­dä ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan puit­teis­sa hyvis­sä ajoin ennen kurs­sin alka­mis­ta.
 • Kai­kis­ta peruut­ta­mat­to­mis­ta kurs­si­pai­kois­ta las­ku­te­taan kurs­si­mak­su. 
 • Kurs­sien alka­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että ilmoit­tau­tu­nei­ta on riit­tä­väs­ti (vähin­tään 7 hlöä).
 • Kurs­sin koh­dal­la ilmoi­tet­tu kurs­si­mak­su käsit­tää koko luku­vuo­den tai lyhyem­mis­sä kurs­seis­sa koko kurs­sin.
 • Kurs­si­mak­sut las­ku­te­taan joko lähet­tä­mäl­lä mak­su­link­ki kurs­si­lai­sen säh­kö­pos­tiin tai perin­tei­sel­lä las­kul­la.
 • Mak­sa­mat­to­mat kurs­si­mak­sut mene­vät perin­tään.

Muu­tok­set

Kurs­sin tai ope­tus­ker­ran muu­tok­sis­ta / peruun­tu­mi­ses­ta ilmoi­te­taan kurs­si­lai­sil­le ensi­si­jai­ses­ti säh­kö­pos­til­la tai teks­ti­vies­til­lä. Opin­to-ohjel­man muu­tok­sis­ta ja lisäyk­sis­tä tie­do­te­taan kan­sa­lais­opis­ton verk­ko­si­vuil­la. Seu­raa ilmoit­te­lua! 

Opin­to­se­te­lit

Opin­to­se­te­liin oikeu­tet­tu kurs­si­lai­nen saa 15 euron alen­nuk­sen yhden vapaa­va­lin­tai­sen kurs­sin kurs­si­mak­sus­ta.

Opin­to­se­te­liin oikeu­tet­tu­ja hen­ki­löi­tä ovat:

 1. Työt­tö­mät (todis­tet­ta­va)
 2. Maa­han­muut­ta­jat (todis­tet­ta­va)
 3. Eläk­keel­lä ole­vat hen­ki­löt (todis­tet­ta­va)

Mikä­li anot opin­to­se­te­liä, valit­se Opin­to­se­te­lia­no­mus-pudo­tus­va­li­kos­ta itseä­si kos­ke­va vaih­toeh­to. Alen­nus­ta ei saa auto­maat­ti­ses­ti ilman eril­lis­tä ano­mis­ta tai mai­nin­taa toi­mis­tol­le ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä.

Yhteystiedot

Heli Mäkitalo

+358 44 4745 244
heli.makitalo@kannus.fi
toimistosihteeri
Hyvinvointipalvelut

Svetlana Pavlova

+358 40 5740 671
svetlana.pavlova@kannus.fi
kotoutumisneuvoja
Elinvoimapalvelut
Scroll to Top