Urhei­lu­lin­ja

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 31.1.2024

Kan­nuk­sen lukios­sa alkoi syk­syl­lä 2022 urhei­lu­lin­ja. Lin­ja on tar­koi­tet­tu opis­ke­li­joil­le, jot­ka halua­vat yhdis­tää tavoit­teel­li­sen urhei­lun ja lukio-opin­not. Lin­jal­le voi hakeu­tua min­kä tahan­sa urhei­lu­la­jin har­ras­ta­ja. Par­haat har­joit­te­lu­puit­teet Kan­nuk­ses­ta löy­tyy ylei­sur­hei­li­joil­le ja pal­loi­lu­la­jien har­ras­ta­jil­le. Moni­puo­li­set har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det sijait­se­vat lukion lähel­lä Kitin­Va­pa­rin lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.

Urhei­lu­lin­jan opis­ke­li­joil­le tar­jo­taan tiis­tai- ja tors­tai­aa­mui­sin mah­dol­li­suus val­men­ta­jan ohjaa­miin aamu­har­joi­tuk­siin 8.20–10.05. Muut har­joi­tuk­set toteu­tu­vat yhteis­työs­sä urhei­luseu­ran kans­sa ilta-aikoi­na.

Aamu­har­joi­tuk­siin osal­lis­tu­mal­la voi suo­rit­taa lii­kun­nan valin­nai­sia opin­to­jak­so­ja ja niis­tä ker­tyy lukio-opin­toi­hin hyväk­syt­tä­viä opin­to­pis­tei­tä. Lukio-opin­not suo­si­tel­laan suo­ri­tet­ta­vak­si 3,5–4 vuo­den aika­na.

Lin­jal­le pyr­ki­vil­le opis­ke­li­joil­le jär­jes­te­tään huh­ti­kuun aika­na valin­ta­koe­haas­tat­te­lu, jos­sa sel­vi­te­tään haki­jan tavoit­tei­ta ja laji­suun­tau­tu­mi­nen. Lin­jal­le vali­taan enin­tään 15 uut­ta opis­ke­li­jaa. Lin­jan vetä­jä­nä ja val­men­ta­ja­na toi­mii Har­ri Yli-Koti­la.

Lin­jan opis­ke­li­joi­den päi­vit­tä­mä Ins­ta­gram-tili löy­tyy nimel­lä @kannuksenurheilulinja.

Yhteystiedot

Maija Huuki-Anthopoulou

+358 44 4745 410
maija.huuki-anthopoulou@edu.kannus.fi
perusopetuksen ja lukion apulaisrehtori
Juhani Vuorisen koulu

Maria Hyyppä

+358 44 4745 421
maria.hyyppa@edu.kannus.fi
koulusihteeri
Juhani Vuorisen koulu

Anu Aitta

+358 44 4745 412
anu.aitta@edu.kannus.fi
opinto-ohjaaja
Lukio

Harri Yli-Kotila

+358 44 4745 555
harri.yli-kotila@edu.kannus.fi
luokanopettaja
Raasakan koulu
Scroll to Top