Esi­tys­lis­tat, pöy­tä­kir­jat ja kuu­lu­tuk­set

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.2.2024

Esi­tys­lis­tat jul­kais­taan vii­si päi­vää ennen kokous­ta. Kokous­pöy­tä­kir­jat jul­kais­taan, kun pöy­tä­kir­ja on tar­kas­tet­tu eli pää­sään­töi­ses­ti kol­men arki­päi­vän kulut­tua kokouk­ses­ta.

Pöy­tä­kir­jat ovat luet­ta­vis­sa sivus­tol­ta kah­den vuo­den ajan ja viran­hal­ti­ja­pää­tök­set kol­men vii­kon ajan . Tämän jäl­keen voit pyy­tää nii­tä näh­tä­väk­se­si kau­pun­gin kir­jaa­mos­ta, säh­kö­pos­ti: kirjaamo@kannus.fi.

Scroll to Top