Opis­ke­lu­huol­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Opis­ke­lu­huol­lol­la tar­koi­te­taan oppi­laan ja opis­ke­li­jan hyvän oppi­mi­sen, hyvän psyyk­ki­sen ja fyy­si­sen ter­vey­den sekä sosi­aa­li­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mis­tä ja yllä­pi­tä­mis­tä sekä nii­den edel­ly­tyk­siä lisää­vää toi­min­taa. Opis­ke­lu­huol­to on lap­sen, nuo­ren, opet­ta­jan ja koko yhtei­sön tuke­mis­ta. Opis­ke­lu­huol­los­ta vas­taa Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Soi­te.

Soi­te

Scroll to Top