Haja-asu­tuk­sen jäte­ve­det

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 29.1.2024

Jäte­ve­sien ylei­nen puh­dis­ta­mis­vel­vol­li­suus

Jos kiin­teis­töä ei ole lii­tet­ty vie­mä­ri­ver­kos­toon eikä toi­min­taan tar­vi­ta ympä­ris­tö­lu­paa, jäte­ve­det on joh­det­ta­va ja käsi­tel­tä­vä siten, ettei niis­tä aiheu­du ympä­ris­tön pilaan­tu­mi­sen vaa­raa.

Talous­jä­te­ve­det on käsi­tel­tä­vä ennen nii­den joh­ta­mis­ta ympä­ris­töön. Jos kiin­teis­töl­lä on vain huus­si ja kan­to­ve­si, jäte­ve­det voi­daan joh­taa puh­dis­ta­mat­ta maa­han, jos nii­den mää­rä on vähäi­nen eikä niis­tä aiheu­du ympä­ris­tön pilaan­tu­mi­sen vaa­raa.

Kei­tä vaa­ti­muk­set kos­ke­vat?

Jäte­ve­sien käsit­te­ly­vel­voi­te kos­kee pää­sään­töi­ses­ti kaik­kia kiin­teis­tö­jä, jois­sa syn­tyy talous­jä­te­vet­tä. Vel­voi­te kos­kee vaki­tui­sia ja loma-asun­to­ja, mut­ta myös maa­seu­tu­yri­tyk­siä ja mui­ta talous­jä­te­vet­tä tuot­ta­via toi­min­to­ja.

Vie­mä­ri­ver­kos­ton ulko­puo­li­set alu­eet

Haja-asu­tusa­lueil­la on uusit­ta­va jäte­ve­den käsit­te­ly­jär­jes­tel­mä 31.10.2019 men­nes­sä, mikä­li se on raken­net­tu ennen vuot­ta 2004 ja kiin­teis­tö sijait­see alle 100 m pääs­sä vesis­tös­tä tai se sijoit­tuu veden­han­kin­ta­käy­tös­sä tai sii­hen sovel­tu­val­la poh­ja­ve­sia­lu­eel­la.

Muul­la alu­eel­la jäte­ve­sien käsit­te­ly on saa­tet­ta­va vaa­ti­mus­ten mukai­sek­si, kun kiin­teis­töl­lä teh­dään vesi- ja vie­mä­ri­lait­teis­to­ja kos­ke­va luvan­va­rai­nen kor­jaus- tai muu­tos­työ, jos­sa jär­jes­tel­mä uusi­taan tai koko­nai­suu­des­saan kor­ja­taan, tai teh­dään raken­nuk­sen raken­ta­mi­seen ver­rat­ta­vis­sa ole­va raken­nus­lu­paa edel­lyt­tä­vä kor­jaus- tai muu­tos­työ.

Käsit­te­ly­vaa­ti­muk­sis­ta vapau­tu­vat kiin­teis­töl­lä vaki­tui­ses­ti asu­vat kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat, jot­ka ovat täyt­tä­neet 68 vuot­ta ennen 9.3.2011. Täl­löin­kään jäte­ve­sis­tä ei saa aiheu­tua ympä­ris­tön pilaan­tu­mis­ta tai sen vaa­raa, ja kiin­teis­töl­lä tulee olla käyt­tö­kun­toi­nen jäte­ve­si­jär­jes­tel­mä.

Jos jäte­ve­sien käsit­te­ly vaa­tii tehos­ta­mis­ta,

 • sel­vi­tä ja lii­ty vie­mä­ri­ver­kos­toon, jos mah­dol­lis­ta;
 • sel­vi­tä ja raken­na naa­pu­rei­den kans­sa yhtei­nen jäte­ve­si­jär­jes­tel­mä, jos mah­dol­lis­ta;
 • sel­vi­tä ja tehos­ta kiin­teis­tö­koh­tais­ta jäte­ve­si­jär­jes­tel­mää;

Jos pää­dyt kiin­teis­tö­koh­tai­seen jäte­ve­si­jär­jes­tel­mään

 • han­ki päte­vä suun­nit­te­li­ja, joka suun­nit­te­lee ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain vaa­ti­muk­set täyt­tä­vän jäte­ve­si­jär­jes­tel­män;
 • hae jäte­ve­si­jär­jes­tel­mäl­le lupa raken­nus­tar­kas­ta­jal­ta;
 • huo­leh­di, että ennen käyt­töön­ot­toa jäte­ve­si­jär­jes­tel­mäs­tä on käyt­tö- ja huol­to-ohje;
 • huo­leh­di jär­jes­tel­män ohjeen mukai­ses­ta hoi­dos­ta ja huol­los­ta.

Jäte­ve­sien käsit­te­ly­jär­jes­tel­män raken­ta­mi­nen tai kor­jaa­mi­nen edel­lyt­tää toi­men­pi­de­lu­paa, joka hae­taan kau­pun­gin raken­nus­val­von­nas­ta.

Perus­ta­son puh­dis­tus­vaa­ti­muk­sis­ta poik­kea­mi­nen

Kun­ta voi hake­muk­ses­ta myön­tää luvan poi­ke­ta perus­ta­son puh­dis­tus­vaa­ti­muk­sis­ta ran­ta- ja poh­ja­ve­sia­lu­eel­la enin­tään vii­den vuo­den mää­rä­ajak­si ker­ral­laan (Ympä­ris­tön­suo­je­lu­la­ki 156 d §). Poik­kea­mi­nen on tar­koi­tet­tu vain epä­ta­van­omai­siin tapauk­siin ja se rau­ke­aa heti, jos tilan­ne muut­tuu. Poik­kea­mi­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että

 • ympä­ris­töön aiheu­tu­va kuor­mi­tus on kiin­teis­tön käyt­tö huo­mioon ottaen huo­mat­ta­van vähäis­tä ver­rat­tu­na käsit­te­le­mät­tö­män jäte­ve­den aiheut­ta­maan kuor­mi­tuk­seen; TAI
 • käsit­te­ly­jär­jes­tel­män paran­ta­mi­sek­si edel­ly­te­tyt toi­met kor­kei­den kus­tan­nus­ten ja tek­ni­sen vaa­ti­vuu­den vuok­si koko­nai­suu­te­na arvioi­den ovat kiin­teis­tön hal­ti­jal­le koh­tuut­to­mat.

Arvioi­taes­sa toi­mien koh­tuut­to­muut­ta kiin­teis­tön hal­ti­jan kan­nal­ta ote­taan huo­mioon:

1) kiin­teis­tön sijain­ti vie­mä­ri­ver­kos­ton pii­riin ulo­tet­ta­vak­si tar­koi­te­tul­la alu­eel­la;

2) kiin­teis­tön hal­ti­jan ja kiin­teis­töl­lä vaki­tui­ses­ti asu­vien kor­kea ikä ja muut vas­taa­vat elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­vät eri­tyi­set teki­jät;

3) kiin­teis­tön hal­ti­jan pit­kä­ai­kai­nen työt­tö­myys tai sai­raus taik­ka muu näi­hin rin­nas­tu­va sosi­aa­li­nen suo­ri­tuses­te.

Poik­kea­mis­ta hae­taan kau­pun­gin ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­ta saa­ta­vil­la lomak­keil­la.  Lii­tä poik­kea­mis­ha­ke­mus­lo­mak­kee­seen (loma­ke 1) AINA ase­ma­piir­ros, jäte­ve­si­jär­jes­tel­män kuvaus (lii­te 2) ja poik­kea­mis­pe­rus­te (lii­te 3A, 3B, 3C tai 3D).

Lomak­keet palau­te­taan osoit­tee­seen:

Kan­nuk­sen kau­pun­ki
Tek­ni­set palvelut/ympäristösihteeri
PL 42 (Ase­ma­tie 1)
69101 KANNUS

Poik­kea­mis­ha­ke­muk­sen käsit­te­lys­tä peri­tään 120 euron mak­su Kan­nuk­sen kau­pun­gin ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sen tak­san mukai­ses­ti.

Vesi­huol­to­lai­tok­sen toi­min­ta-alu­eel­la sijait­se­vat kiin­teis­töt

Jos haja-asu­tusa­lu­een kiin­teis­tö sijait­see vie­mä­ri­lai­tok­sen toi­min­ta-alu­eel­la, sil­lä on toden­nä­köi­ses­ti vel­vol­li­suus liit­tyä vie­mä­ri­ver­kos­toon. Liit­tä­mis­vel­vol­li­suus vie­mä­riin tulee tar­kis­taa ennen jäte­ve­sien käsit­te­ly­jär­jes­tel­män muu­tok­sia.

Lisä­tie­to­ja ympä­ris­tö­sih­tee­ril­tä

 • Haja-asu­tusa­luei­den kiin­teis­tö­jen poik­kea­mis­ha­ke­muk­set jäte­ve­sien käsit­te­lys­tä
 • Vesi­huol­to­lai­tok­sen toi­min­ta-alu­een kiin­teis­tö­jen liit­tä­mis­vel­vol­li­suus vie­mä­ri­ver­kos­toon ja sii­hen liit­ty­vät vapau­tus­ha­ke­muk­set

Lisä­tie­to­ja raken­nus­tar­kas­tajalta

 • Jäte­ve­sien käsit­te­ly­jär­jes­tel­mien toi­men­pi­de­lu­vat
 • Raken­nus­lu­vat

Yhteystiedot

Timo Himanka

+358 44 4745 255
timo.himanka@kannus.fi
rakennustarkastaja
Tekniset palvelut

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top