Ilmakuva, Kannuksen keskustaa, joki virtaa, taivaalla sateenkaari.

Mat­kai­lu

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 13.2.2024

Ter­ve­tu­loa Suo­men elä­vim­pään maa­seu­tu­kau­pun­kiin!

Kan­nuk­ses­sa on tilaa hen­git­tää. Luon­toa ja akti­vi­teet­te­ja löy­tyy. Haluai­sit­ko yöpyä hotel­li­ta­son majoi­tuk­ses­sa, mut­ta luon­non­rau­has­sa ja moni­puo­lis­ten lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sien äärel­lä? Vai majoit­tua hotel­liin lähel­le rau­ta­tie­a­se­maa? Molem­mat onnis­tu­vat. Majoi­tus­vaih­toeh­to­ja on pie­nel­le tai isol­le poru­kal­le, lem­mi­kin kans­sa tai ilman. Kan­nuk­ses­sa on hyvä kat­taus per­soo­nal­li­sia ruo­ka­paik­ko­ja. Ne kan­nat­taa tut­kia etu­kä­teen. Satun­nai­nen mat­kai­li­ja ei vält­tä­mät­tä löy­dä mie­len­kiin­toi­sin­ta hel­meä aje­le­mal­la kylil­lä.

Scroll to Top