Etsi­vä nuo­ri­so­työ

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 18.3.2024

Sinul­le 15–28 vuo­tias Kan­nuk­ses­sa asu­va nuo­ri

Etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on käy­tet­tä­vis­sä, kun kai­paat tukea tai apua

  • ihmis­suh­tei­siin, sosi­aa­li­seen elä­mään, vapaa-aikaan tai har­ras­tuk­siin
  • ter­vey­teen, jak­sa­mi­seen tai mie­len hyvin­voin­tiin
  • opis­ke­lu- , työ­paik­ko­jen tai kun­tou­tus­mah­dol­li­suuk­sien sel­vit­te­lyyn
  • raha-asioi­hin, toi­meen­tu­loon tai tukien ja etuuk­sien hake­mi­seen
  • työt­tö­mäk­si ilmoit­tau­tu­mi­seen, TE-toi­mis­ton tai työl­li­syys­pal­ve­lu­jen kans­sa asioin­tiin
  • päih­tei­den käy­tön hal­lin­taan
  • oman elä­män hal­lin­taan ja oman näköi­sen elä­män raken­ta­mi­seen
  • itse­näis­ty­mi­seen
  • tai yli­pää­tän­sä mihin tahan­sa arjen asi­aan.

Etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä
Mil­la Kos­ki­nen
044 4745248
milla.koskinen@kannus.fi

Lopo­tin­ka­tu 1
69100 Kan­nus

Minut tavoit­taa ma–pe klo 9–15.

Puhe­li­men ja säh­kö­pos­tin lisäk­si tavoi­tat etsi­vän myös tääl­tä:

Sosi­aa­li­nen media

Keväi­sem­pi ohje­vi­deo sii­tä, miten löy­dät etsi­vän työ­ti­lat Kan­nuk­ses­sa 🤗

Huh­ti­kuun ajan etsi­vä Kan­nuk­sen lukiol­la tors­tai­sin pitä­mäs­sä kah­vi­paus­sia ☕️

Etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä pai­kal­la jäl­leen ensi tiis­tai­na 2.4☀️ Oikein muka­vaa pää­siäis­tä kai­kil­le!

Huo­men­na Kpe­dul­la Kan­nuk­sen toi­mi­pai­kal­la kah­vi­paus­si klo 14 🤗 tul­kaa opis­ke­li­jat kah­vit­te­le­maan ja jut­te­le­maan!

Yhteystiedot

Milla Koskinen

+358 44 4745 248
milla.koskinen@kannus.fi
etsivänuorisotyöntekijä
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top