Raken­nus­lu­pa

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 31.1.2024

Raken­nus­lu­pa­ha­ke­mus on jätet­tä­vä kau­pun­gil­le hyvis­sä ajoin, 1–2 kuu­kaut­ta ennen raken­ta­mi­sen suun­ni­tel­tua aloit­ta­mis­ta.

Raken­nus­lu­pa tar­vi­taan

 • uuden raken­nuk­sen raken­ta­mi­sel­le
 • raken­nuk­sen laa­jen­ta­mi­sel­le
 • ker­ro­sa­lan lisää­mi­sel­le ole­mas­sa ole­van raken­nuk­sen sisäl­lä, esi­mer­kik­si uudet ullak­koa­sun­not
 • joil­le­kin kor­jaus­hank­keil­le, esi­mer­kik­si put­ki­re­mon­teil­le

Samas­sa yhtey­des­sä raken­nus­lu­van hake­mi­sen kans­sa voi hakea lupaa myös maa­läm­pö­kai­vol­le, raken­nuk­sen pur­ka­mi­seen tai raken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­seen.

Raken­nus­lu­pa­ha­ke­mus on täy­tet­tä­vä kai­kil­ta osin ja alle­kir­joi­tet­ta­va. Jos kiin­teis­tön lain­huu­to on teh­ty useam­mal­le hen­ki­löl­le, tulee hei­dän kaik­kien alle­kir­joit­taa lupa­ha­ke­mus tai antaa val­tuu­tus haki­jal­le. Tar­kem­paa neu­von­taa ja opas­tus­ta lupa­ha­ke­mus­ten täyt­tä­mi­seen antaa raken­nus­tar­kas­ta­jal­ta.

Raken­nus­tar­kas­ta­ja käsit­te­lee pää­tös­kel­poi­set lupa­ha­ke­muk­set pää­sään­töi­ses­ti kah­den vii­kon kulues­sa.

Raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu­teh­tä­vän vaa­ti­vuus­luo­kat

Vähäi­nen raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä

Raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä on vähäi­nen jos suun­ni­tel­ta­va raken­nus on yksi­ker­rok­si­nen ja kool­taan pie­ni, muu­hun käyt­töön kuin asu­mi­seen tai työn­te­koon tar­koi­tet­tu eikä raken­nuk­sen ympä­ris­tös­tä tai raken­nus­pai­kas­ta aiheu­du suun­nit­te­lul­le eri­tyi­siä vaa­ti­muk­sia.

Raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä on vähäi­nen, jos suun­ni­tel­ta­va kor­jaus- ja muu­tos­työ on yksin­ker­tai­nen yllä­pi­to­kor­jaus.

Tavan­omai­nen raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä

Raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä on tavan­omai­nen, jos suun­ni­tel­ta­va raken­nus on yksi- tai kak­si­ker­rok­si­nen ja kool­taan pie­neh­kö, ark­ki­teh­to­ni­sil­ta, tek­ni­sil­tä ja toi­min­nal­li­sil­ta vaa­ti­muk­sil­taan tavan­omai­nen eikä raken­nuk­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta, ympä­ris­tös­tä tai raken­nus­pai­kas­ta aiheu­du suun­nit­te­lul­le eri­tyi­siä vaa­ti­muk­sia.

Raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä kor­jaus- ja muu­tos­työs­sä on tavan­omai­nen, jos kor­jaus- ja muu­tos­työn ark­ki­teh­to­ni­set, tek­ni­set ja toi­min­nal­li­set vaa­ti­muk­set ovat tavan­omai­set eikä raken­nuk­sen ympä­ris­tös­tä, raken­nus­pai­kas­ta tai raken­nuk­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta tai omi­nai­suu­des­ta aiheu­du suun­nit­te­lul­le eri­tyi­siä vaa­ti­muk­sia.

Vaa­ti­va raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä

Raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä on vaa­ti­va, jos

 1. suun­ni­tel­ta­vas­sa raken­nuk­ses­sa on enem­män kuin kak­si ker­ros­ta tai raken­nus on muu­ten kool­taan suu­ri;
 2. raken­nuk­sen on täy­tet­tä­vä kor­keat ark­ki­teh­to­ni­set, tek­ni­set tai toi­min­nal­li­set vaa­ti­muk­set käyt­tö­tar­koi­tuk­sen­sa tai omi­nai­suuk­sien­sa vuok­si;
 3. raken­nuk­sen ympä­ris­tös­tä aiheu­tuu eri­tyi­siä vaa­ti­muk­sia raken­nuk­sen ark­ki­teh­tuu­rin sovit­ta­mi­sel­le kau­pun­ki­ku­vaan tai mai­se­maan; taik­ka
 4. raken­nus­pai­kas­ta aiheu­tuu suun­nit­te­lul­le eri­tyi­siä vaa­ti­muk­sia.

Raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä kor­jaus- ja muu­tos­työs­sä on vaa­ti­va, jos kor­jaus- ja muu­tos­työn ark­ki­teh­to­ni­set, tek­ni­set tai toi­min­nal­li­set vaa­ti­muk­set ovat kor­keat tai raken­nuk­sen ympä­ris­tös­tä, raken­nus­pai­kas­ta tai raken­nuk­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta tai omi­nai­suu­des­ta aiheu­tuu suun­nit­te­lul­le eri­tyi­siä vaa­ti­muk­sia.

Poik­keuk­sel­li­sen vaa­ti­va raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä

Raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä on poik­keuk­sel­li­sen vaa­ti­va, jos

 1. suun­ni­tel­ta­van raken­nuk­sen on täy­tet­tä­vä poik­keuk­sel­li­sen kor­keat ark­ki­teh­to­ni­set, tek­ni­set tai toi­min­nal­li­set vaa­ti­muk­set käyt­tö­tar­koi­tuk­sen­sa tai omi­nai­suuk­sien­sa vuok­si;
 2. raken­nus suun­ni­tel­laan suo­jel­tuun tai muu­toin kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti, kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti tai mai­se­mal­li­ses­ti arvok­kaa­seen ympä­ris­töön tai kau­pun­ki­ra­ken­teel­li­ses­ti erit­täin mer­kit­tä­vään ympä­ris­töön; taik­ka
 3. suun­nit­te­lu edel­lyt­tää uusien tai muu­toin erit­täin vaa­ti­vien suunnittelu‑, las­ken­ta- tai mitoi­tus­me­ne­tel­mien käyt­töä.

Raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vä kor­jaus- ja muu­tos­työs­sä on poik­keuk­sel­li­sen vaa­ti­va, jos kor­jaus- ja muu­tos­työn ark­ki­teh­to­ni­set, tek­ni­set tai toi­min­nal­li­set vaa­ti­muk­set ovat poik­keuk­sel­li­sen kor­keat tai raken­nuk­sen arvok­kaas­ta ympä­ris­tös­tä tai raken­nuk­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta tai omi­nai­suu­des­ta aiheu­tuu suun­nit­te­lul­le poik­keuk­sel­li­sia vaa­ti­muk­sia.

Raken­nus­suun­nit­te­li­joi­den kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set

Vähäi­nen suun­nit­te­lu­teh­tä­vä

Riit­tä­vä osaa­mi­nen asian­omai­seen suun­nit­te­lu­teh­tä­vään.

Tavan­omai­nen suun­nit­te­lu­teh­tä­vä

Suo­rit­ta­nut vähin­tään talon­ra­ken­nuk­sen opin­to­suun­nan tek­ni­kon (raken­nus­mes­ta­ri) tut­kin­non, tai on suo­rit­ta­nut tek­nii­kan kan­di­daa­tin tut­kin­non (180 op) ja tut­kin­toi­hin on sisäl­ty­nyt raken­nus­suun­nit­te­luun ja raken­ta­mi­sen tek­niik­kaan liit­ty­viä opin­to­ja vähin­tään 90 op, joi­hin kuu­luu seu­raa­vien (tai vas­taa­vien) alo­jen opin­to­suo­ri­tuk­sia:

 • asun­to­suun­nit­te­lu
 • raken­nusop­pi ja raken­ne­tek­niik­ka
 • raken­nuk­sen tek­ni­set jär­jes­tel­mät

    Raken­nuk­sen sisä­ti­lan kor­jaus- ja muu­tos­työn tavan­omai­ses­sa raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­väs­sä voi suun­nit­te­li­ja­na toi­mia myös hen­ki­lö, joka on suo­rit­ta­nut muo­toi­li­ja (AMK) ‑tut­kin­non, johon on sisäl­ty­nyt tila­suun­nit­te­luun ja sisus­tusark­ki­teh­tuu­riin liit­ty­viä opin­to­ja vähin­tään 90 op. sekä hank­ki­nut kol­men vuo­den koke­muk­sen avus­ta­mi­ses­ta raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­sä; kor­jaus- ja muu­tos­työn suun­nit­te­li­jal­la edel­lä mai­ni­tus­ta koke­muk­ses­ta on vähin­tään vuo­si kor­jaus- tai muu­tos­töi­den suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­tä. Koke­muk­ses­ta on pää­osa han­kit­tu tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen.

    Vaa­ti­va suun­nit­te­lu­teh­tä­vä

    Suo­rit­ta­nut ark­ki­teh­din tut­kin­non, raken­nus­suun­nit­te­lun ylem­män AMK-tut­kin­non, raken­nusark­ki­teh­ti (AMK) ‑tut­kin­non tai raken­nusark­ki­teh­din tutkinnon2), ja tut­kin­toon tai sitä täy­den­tä­viin opin­toi­hin on sisäl­ty­nyt raken­nus­suun­nit­te­luun ja ark­ki­teh­tuu­riin liit­ty­viä opin­to­ja vähin­tään 120 op, joi­hin kuu­luu seu­raa­vien (tai vas­taa­vien) alo­jen opin­to­suo­ri­tuk­sia:

    • ark­ki­teh­tuu­rin his­to­ria ja teo­ria
    • jul­kis­ten ja pal­ve­lu­ra­ken­nus­ten suun­nit­te­lu
    • raken­nusop­pi ja raken­ne­tek­niik­ka
    • asun­to­suun­nit­te­lu

    Raken­nuk­sen sisä­ti­lan kor­jaus- ja muu­tos­työn vaa­ti­vas­sa raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­väs­sä voi suun­nit­te­li­ja­na toi­mia myös hen­ki­lö, joka on suo­rit­ta­nut tai­teen mais­te­rin tut­kin­non tai sisus­tusark­ki­teh­ti­tut­kin­non ja tut­kin­toon on sisäl­ty­nyt tila­suun­nit­te­luun ja sisus­tusark­ki­teh­tuu­riin liit­ty­viä opin­to­ja vähin­tään 120 op. sekä on hank­ki­nut nel­jän vuo­den koke­muk­sen tavan­omai­sis­ta raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­tä ja kah­den vuo­den koke­muk­sen avus­ta­mi­ses­ta vaa­ti­vis­sa suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­sä; koke­mus voi sisäl­tää sekä avus­ta­mis­ta eri vaa­ti­vuus­luok­kien suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­sä että toi­mi­mis­ta vas­tuul­li­se­na suun­nit­te­li­ja­na tavan­omai­sis­sa suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­sä; kor­jaus- ja muu­tos­työn suun­nit­te­li­jal­la edel­lä mai­ni­tus­ta koke­muk­ses­ta on vähin­tään kak­si vuot­ta kor­jaus- tai muu­tos­töi­den suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­tä. Koke­muk­ses­ta on pää­osa han­kit­tu tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen.

    Poik­keuk­sel­li­sen vaa­ti­va suun­nit­te­lu­teh­tä­vä

    Suo­rit­ta­nut ark­ki­teh­din tut­kin­non tai raken­nus­suun­nit­te­lun ylem­män AMK-tut­kin­non, ja tut­kin­toon tai sitä täy­den­tä­viin opin­toi­hin on sisäl­ty­nyt raken­nus­suun­nit­te­luun ja ark­ki­teh­tuu­riin liit­ty­viä opin­to­ja vähin­tään 150 op, joi­hin kuu­luu seu­raa­vien (tai vas­taa­vien) alo­jen opin­to­suo­ri­tuk­sia:

    • ark­ki­teh­tuu­rin his­to­ria ja teo­ria
    • jul­kis­ten ja pal­ve­lu­ra­ken­nus­ten suun­nit­te­lu
    • raken­nusop­pi ja raken­ne­tek­niik­ka
    • asun­to­suun­nit­te­lu

    sekä on hank­ki­nut kuu­den vuo­den koke­muk­sen vaa­ti­vis­ta raken­nus­suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­tä; koke­mus voi sisäl­tää sekä avus­ta­mis­ta vaa­ti­vis­sa ja poik­keuk­sel­li­sen vaa­ti­vis­sa suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­sä että toi­mi­mis­ta vas­tuul­li­se­na suun­nit­te­li­ja­na vaa­ti­vis­sa suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­sä; kor­jaus- ja muu­tos­työn suun­nit­te­li­jal­la edel­lä mai­ni­tus­ta koke­muk­ses­ta on vähin­tään kol­me vuot­ta kor­jaus- tai muu­tos­töi­den suun­nit­te­lu­teh­tä­vis­tä. Koke­mus on han­kit­tu tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen.

    Mitä asia­kir­jo­ja yleen­sä tar­vi­taan lupa­ha­ke­muk­sen liit­teek­si?

    1. Sel­vi­tys raken­nus­pai­kan omis­tus- ja hal­lin­ta­oi­keu­des­ta
     • Ote lain­huu­to­pöy­tä­kir­jas­ta
     • Kaup­pa­kir­ja ja ton­tin mak­su­kui­tis­ta jäl­jen­nös
     • Vuo­kra­so­pi­mus
    2. Ton­tin tai raken­nus­pai­kan sijain­ti­kar­tat
     • Ote ase­ma­kaa­vas­ta tai yleis­kaa­vas­ta
     • Ote perus­kar­tas­ta kaa­va-aluei­den ulko­puo­lel­la
    3. Naa­pu­rin kuu­le­mi­nen
     • Sel­vi­tys naa­pu­rin kuu­le­mi­ses­ta raken­nus- tai toi­men­pi­de­lu­pa­ha­ke­muk­sen joh­dos­ta. Naa­pu­ril­la tar­koi­te­taan vie­rei­sen tai vas­ta­pää­tä ole­van kiin­teis­tön tai muun alu­een hal­ti­jaa. Pää­sään­töi­ses­ti kuu­le­mi­sen hoi­taa luvan haki­ja, joka ottaa yhtey­den naa­pu­rei­hin, esit­te­lee raken­nus­hank­keen ja pyy­tää alle­kir­joi­tuk­set kuu­le­mis­lo­mak­kee­seen. Kuu­le­mi­sen voi hoi­taa myös raken­nus­tar­kas­ta­ja viran puo­les­ta raken­nus­val­von­ta­tak­san mukais­ta kor­vaus­ta vas­taan. Mikä­li raken­nus­tar­kas­ta­ja kuu­lee naa­pu­rit, piden­tää se luvan käsit­te­ly­ai­kaa kuu­le­mi­ses­sa vaa­dit­ta­van mää­rä­ajan ver­ran.
    4. Pää­pii­rus­tuk­set
     • Raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä ole­viin pää­pii­rus­tuk­siin on sisäl­lyt­tä­vä riit­tä­vät tie­dot sen arvioi­mi­sek­si, täyt­tä­vät­kö ne raken­ta­mis­ta kos­ke­vat sään­nök­set ja mää­räyk­set sekä hyvän raken­nus­ta­van vaa­ti­muk­set. Lisäk­si pää­pii­rus­tuk­siin on sisäl­lyt­tä­vä tie­dot sei­kois­ta, joil­la voi olla vai­ku­tus­ta raken­nuk­sen tai raken­nus­pai­kan tur­val­li­suu­teen tai ter­vey­del­li­siin oloi­hin taik­ka naa­pu­rien ase­maan sekä tie­dot raken­ta­mi­sen sovel­tu­vuu­des­ta raken­nus­pai­kal­le ja ympä­ris­töön­sä.
     • Kuhun­kin pii­rus­tuk­seen on sisäl­lyt­tä­vä nimiö, joka sisäl­tää suun­ni­tel­man yksi­löin­ti­tie­dot ja tie­dot suun­nit­te­li­jas­ta. Pii­rus­tuk­siin on sisäl­lyt­tä­vä mate­ri­aa­li­mer­kin­nät ja käy­te­tyt mer­kin­nät on tar­vit­taes­sa seli­tet­tä­vä.
     • Pää­pii­rus­tus­ten on olta­va yhte­näi­se­nä asia­kir­ja­na. Pii­rus­tus­ten mit­ta­kaa­van on olta­va asian käsit­te­lyn kan­nal­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen ja pii­rus­tus­ten on olta­va ilmoi­te­tun mit­ta­kaa­van mukai­sia.
    5. Pää­suun­nit­te­li­jan sitou­mus
     • Raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lus­sa on olta­va suun­nit­te­lun koko­nai­suu­des­ta ja laa­dus­ta vas­taa­va pää­suun­nit­te­li­ja. Pää­suun­nit­te­li­jan on raken­nus­hank­keen ajan huo­leh­dit­ta­va, että raken­nus­suun­ni­tel­ma ja eri­tyis­suun­ni­tel­mat muo­dos­ta­vat koko­nai­suu­den siten, että raken­ta­mis­ta kos­ke­vien sään­nös­ten ja mää­räys­ten sekä hyvän raken­ta­mis­ta­van vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät.
     • Pää­suun­nit­te­li­jan on huo­leh­dit­ta­va myös sii­tä, että raken­nus­hank­kee­seen ryh­ty­vä saa tie­don huo­leh­ti­mis­vel­vol­li­suu­ten­sa kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­siä suun­nit­te­lua kos­ke­vis­ta sei­kois­ta.
    6. Vas­taa­va työn­joh­ta­ja
     • Raken­nus­lu­paa edel­lyt­tä­väs­sä raken­nus­työs­sä on olta­va raken­nus­työ­tä joh­ta­va vas­taa­va työn­joh­ta­ja. Toi­men­pi­de­lu­paa edel­lyt­tä­väs­sä työs­sä on olta­va vas­taa­va työn­joh­ta­ja vain sil­loin, kun se on koh­teen käy­tön aikai­seen tur­val­li­suu­teen tai ter­veel­li­syy­teen liit­ty­vien syi­den taik­ka mai­se­man ja ympä­ris­tö­nä­kö­koh­tien vuok­si vält­tä­mä­tön­tä.
     • Vas­taa­van työn­joh­ta­jan on vas­tat­ta­va raken­nus­työn koko­nai­suu­des­ta ja laa­dus­ta sekä huo­leh­dit­ta­va, että raken­nus­työ teh­dään myön­ne­tyn luvan, raken­ta­mis­ta kos­ke­vien sään­nös­ten ja mää­rys­ten sekä hyvän raken­nus­ta­van mukai­ses­ti.
     • Vas­taa­van työn­joh­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va, että raken­nus­työ­na­loit­ta­mi­ses­ta ilmoi­te­taan raken­nus­val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le ja että raken­nus­työn tar­kas­tus­asia­kir­ja pide­tään raken­nus­työ­maal­la ajan tasal­la.
    7. Suun­ni­tel­ma jäte­ve­sien käsit­te­lys­tä
     • Vie­mä­ri­ver­kos­ton ulko­puo­lel­le raken­net­taes­sa tulee hake­muk­seen liit­tää sel­vi­tys jäte­ve­si­jär­jes­tel­mäs­tä
    8. Raken­nus­hank­keen tie­dot
     • Täy­te­tään aina raken­nus­koh­tai­ses­ti myös, haet­taes­sa laa­jen­nus- ja muu­tos­lu­pia.
    9. Poh­ja­tut­ki­mus
     • Ympä­ri­vuo­ti­ses­sa käy­tös­sä ole­vien loma­ra­ken­nus­ten, oma­ko­ti­ta­lo­jen ja sitä suu­rem­pien raken­nus­ten raken­nus­pai­kas­ta.
    10. Uudis­ra­ken­nuk­sen ener­gia­to­dis­tus
     • Haet­taes­sa maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain 125 §:n mukais­ta raken­nus­lu­paa uudis­ra­ken­ta­mis­ta var­ten ener­gia­to­dis­tuk­sel­la osoi­te­taan raken­nuk­sen arvioi­tu ener­gia­te­hok­kuus. Todis­tus on kor­vat­ta­va täy­den­ne­tyl­lä tai tar­ken­ne­tul­la todis­tuk­sel­la ennen raken­nuk­sen käyt­töön­ot­toa, jos todis­tus on puut­teel­li­nen tai tie­dot tar­ken­tu­vat hank­keen ede­tes­sä. Raken­nus kat­so­taan ote­tuk­si käyt­töön, kun se on maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain 153 §:n § momen­tin mukai­ses­sa lop­pu­kat­sel­muk­ses­sa hyväk­syt­ty käyt­töö­no­tet­ta­vak­si. Mitä 1 momen­tis­sa sää­de­tään, ei kui­ten­kaan sovel­le­ta raken­nuk­sen kor­jaus- tai muu­tos­työ­hön tai raken­nuk­sen laa­jen­ta­mi­seen taik­ka sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muut­ta­mi­seen.
     • Ilmoi­tus­me­net­te­lyä sovel­le­taan mer­ki­tyk­sel­tään ja vai­ku­tuk­sel­taan vähäi­seen raken­ta­mi­seen, raken­nus- ja toi­men­pi­de­lu­van ase­mes­ta. Ilmoi­tus­me­net­te­lyä voi­daan sovel­taan jo ole­vaan asun­toon kuu­lu­van, ase­ma­kaa­va-alu­eel­la enin­tään 15 m²:n suu­rui­sen ja ase­ma­kaa­va-alu­een ulko­puo­lel­la enin­tään 30 m²:n suu­rui­sen kyl­män ja tuli­si­jat­to­man talous­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mi­seen.

    Tar­vit­set­ko raken­nus- vai toi­men­pi­de­lu­van, onko raken­ta­mi­nen ilmoi­tuk­sen­va­rais­ta?

    Raken­nus­lu­paa hae­taan

    • raken­nuk­sen raken­ta­mi­seen
    • raken­nuk­sen kor­jaus- ja muu­tos­työ­hön, joka on ver­rat­ta­vis­sa raken­nuk­sen raken­ta­mi­seen
    • raken­nuk­sen laa­jen­ta­mi­seen tai sen ker­ro­sa­laan las­ket­ta­van tilan lisää­mi­seen
    • raken­nuk­sen kor­jaus- ja muu­tos­työ­hön, jos työl­lä on ilmei­ses­ti vai­ku­tus­ta raken­nuk­sen käyt­tä­jien tur­val­li­suu­teen tai ter­vey­del­li­siin oloi­hin
    • raken­nuk­sen tai sen osan käyt­tö­tar­koi­tuk­sen olen­nai­seen muut­ta­mi­seen

    Toi­men­pi­de­lu­paa hae­taan

    • raken­nel­mien ja lai­tos­ten, kuten mas­ton, säi­liön ja pii­pun pys­tyt­tä­mi­seen
    • raken­nel­man tai lai­tok­sen pys­tyt­tä­mi­seen, jota ei pide­tä raken­nuk­se­na
    • raken­nuk­sen ulkoa­sua muut­ta­vaan toi­men­pi­tee­seen sekä raken­nuk­sen huo­neis­to­jär­jes­te­lyi­hin sil­loin kun nii­hin ei vaa­di­ta raken­nus­lu­paa

    Raken­nusil­moi­tus teh­dään

    • Jo ole­van asun­toon kuu­lu­van tai maa­ta­lou­den­har­joit­ta­mi­sen kan­nal­ta tar­peel­li­sen, pie­neh­kön muun talous­ra­ken­nuk­sen kuin sau­nan raken­ta­mi­seen ase­ma­kaa­van ulko­puo­lel­la mikä­li koko on enin­tään seu­raa­van­lai­nen:
     • asun­toon tai maan­vil­je­lys­ti­laan kuu­lu­va kyl­mä varas­to­ra­ken­nus 30 ker­ros­ne­liö­met­riä
     • kesä­asun­non yhtey­teen raken­net­ta­va varas­to­ra­ken­nus 12 ker­ros­ne­liö­met­riä
     • ase­ma­kaa­vas­sa osoi­tet­tu, pie­neh­kön enin­tään 10 ker­ros­ne­liö­met­rin suu­rui­sen muu talous­ra­ken­nus kuin sau­na

    Ilmoi­tus­me­net­te­lyn käyt­tä­mi­ses­tä mää­rä­tään yksi­tyis­koh­tai­sem­min Kan­nuk­sen kau­pun­gin raken­nus­jär­jes­tyk­ses­sä.

    Viran­omais­kat­sel­muk­set

    Raken­nus­lu­vas­sa mää­rä­tyt kat­sel­muk­set on pyy­det­tä­vä raken­nuk­sen edis­ty­mi­sen mukaan. Kat­sel­muk­set pyy­tää pää­sään­töi­ses­ti vas­taa­va työn­joh­ta­ja. Kat­sel­muk­set sisäl­ty­vät raken­nus­lu­pa­mak­suun.

    Aloi­tus­ko­kous / aloit­ta­mi­sil­moi­tus

    • Ennen raken­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta, raken­ta­jan tulee sopia raken­nus­tar­kas­ta­jan kans­sa aloi­tus­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä.

    Raken­nuk­sen pai­kan ja kor­keus­a­se­man mer­kit­se­mi­nen

    • Raken­nuk­sen pai­kan ja kor­keus­a­se­man mer­kin­tä tulee tila­ta hyvis­sä ajoin ennen raken­nus­työn aloit­ta­mis­ta kau­pun­gin mit­taus­tek­ni­kol­ta. Raken­nus­paik­kaa ei kui­ten­kaan mer­ki­tä ennen kuin raken­nus­lu­pa hank­keel­le on myön­net­ty.

    Poh­ja- / rau­doi­tus­kat­sel­mus

    • Tila­taan kun raken­nuk­sen poh­ja on täy­tet­ty ja perus­tuk­sen rau­doi­tuk­set asen­net­tu.

    Raken­ne­kat­sel­mus

    • Tila­taan kun raken­nuk­sen kan­ta­vat raken­teet on asen­net­tu. Raken­tei­ta ei saa peit­tää ennen kuin kat­sel­mus on suo­ri­tet­tu.

    Savu­hor­mien kat­sel­mus

    • Tila­taan kun savu­hor­mi­ra­ken­teet ovat val­mis­tu­neet.

    Lop­pu­kat­sel­muk­set

    Osit­tai­nen lop­pu­kat­sel­mus (käyt­töön­ot­to­kat­sel­mus)

    • Mikä­li raken­nus tai sen osa ote­taan käyt­töön ennen lop­pu­kat­sel­mus­ta, on sil­tä osal­ta pidet­tä­vä osit­tai­nen lop­pu­kat­sel­mus. Käyt­töön otet­ta­van osan tulee sil­loin täyt­tää ter­veel­li­syy­den ja tur­val­li­suu­den vaa­ti­muk­set. Asuin­ti­lo­jen osal­ta on lämmitys‑, ilmanvaihto‑, vesi- ja vie­mä­ri­lait­teis­tot sekä säh­kö­asen­nuk­set olta­va val­mii­na ja tar­kas­tet­tui­na. Lisäk­si por­tai­den kai­teet sekä muut raken­nuk­sen tur­va­jär­jes­te­lyt on olta­va kun­nos­sa. Raken­ta­jan tulee luo­vut­taa kat­sel­muk­ses­sa raken­nus­tar­kas­ta­jal­le kopio raken­nus­työn tar­kas­tus­asia­kir­jas­ta.

    Lop­pu­kat­sel­mus

    • Lop­pu­kat­sel­mus pyy­de­tään, kun raken­nus on myös ulko­puo­lis­ten töi­den osal­ta val­mis. Kat­sel­mus on hoi­det­ta­va luvan voi­mas­sao­loai­ka­na. Vas­taa­van työn­joh­ta­jan teh­tä­vät päät­ty­vät ilman eril­lis­tä ilmoi­tus­ta hyväk­syt­tyyn lop­pu­kat­sel­muk­seen

    Öljy­läm­mi­tys­lait­teis­ton kat­sas­tus

    • Lait­teis­to on kat­sas­tet­ta­va palo­vi­ran­omai­sen toi­mes­ta kol­men kuu­kau­den kulues­sa sen käyt­töön otta­mi­ses­ta. Öljy­läm­mi­tys­lait­teis­ton asentajan/asennusliikkeen on toi­mi­tet­ta­va lait­teis­ton kat­sas­tus­ta var­ten palo­vi­ran­omai­sel­le jäl­jen­nös asen­nus­työs­tä anne­tus­ta todis­tuk­ses­ta. Raken­ta­jan tai asen­nus­liik­keen on pyy­det­tä­vä kat­sas­tus­ta kau­pun­gin palo­tar­kas­ta­jal­ta.

    Muut tar­kas­tuk­set

    Säh­kö­asen­nus­ten tar­kas­tuk­set

    Säh­kö­ura­koit­si­jan vel­vol­li­suus on teh­dä säh­kö­lait­teis­tol­le käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus jos­ta laa­di­taan pöy­tä­kir­ja. Raken­ta­ja voi tar­kas­tut­taa teh­dyn asen­nuk­sen myös säh­kö­lai­tok­sen suo­rit­ta­ma­na (mak­sul­li­nen). Pöy­tä­kir­ja on esi­tet­tä­vä raken­nus­tar­kas­ta­jal­le raken­nuk­sen käyt­töön­o­ton yhtey­des­sä.

    Muut luvat

    Pur­ka­mis­lu­pa

    • Raken­nuk­sen tai sen osan pur­ka­mis­ta var­ten tar­vi­taan pur­ka­mis­lu­pa jos raken­nus sijait­see ase­ma­kaa­va-alu­eel­la tai alu­eel­la on voi­mas­sa raken­nus­kiel­to (MRL 53 §) tai jos yleis­kaa­vas­sa niin mää­rä­tään.

    Pur­ka­mi­sil­moi­tus

    • Mil­loin pur­ka­mis­lu­paa ei tar­vi­ta, teh­dään toi­men­pi­tees­tä pur­ka­mi­sil­moi­tus.

    Mai­se­ma­työ­lu­pa

    • Lupa tar­vi­taan ase­ma­kaa­va-alu­eel­la ja myös yleis­kaa­va-alu­eel­la jos kaa­vas­sa niin mää­rä­tään sekä alu­eel­la jos­sa on voi­mas­sa raken­nus­kiel­to (MRL 53 §) mai­se­maa muut­ta­vaan maa­ra­ken­nus­työ­hön, pui­den kaa­ta­mi­seen ja muu­hun edel­lä mai­nit­tui­hin ver­rat­ta­vaan toi­men­pi­tee­seen.

    Yhteystiedot

    Timo Himanka

    +358 44 4745 255
    timo.himanka@kannus.fi
    rakennustarkastaja
    Tekniset palvelut
    Scroll to Top