Koirat baaristiskillä, juomat edessä.

Koi­rien Kan­nus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 3.4.2024

Ter­ve­tu­loa Suo­men Koi­ra­pää­kau­pun­kiin!

Olem­me ylpei­tä poh­ja­lai­ses­ta luon­to­yh­tey­des­täm­me ja tie­däm­me, että elä­mä lem­mi­kin kans­sa on iha­naa, kun kaik­kien tar­peet huo­mioi­daan ja asiak­kai­ta arvos­te­taan. Kevääl­lä 2024 avaam­me Suo­men suu­rim­man, 1,4 heh­taa­rin kokoi­sen, koi­ra­puis­ton ja uuden koi­raur­hei­lu­hal­lin.

Koi­rays­tä­väl­li­set yri­tyk­set sekä lukui­sat pal­ve­lut koi­ril­le, ihmi­sil­le ja koi­raih­mi­sil­le odot­ta­vat Kan­nuk­ses­sa – Suo­men elä­vim­mäs­sä maa­seu­tu­kau­pun­gis­sa.

Tule­via tapah­tu­mia

Koi­ran­päi­vä 24.4.2024

Koi­rays­tä­väl­li­siä majoi­tus­paik­ko­ja

Kitin­ri­vi B&B, Kitin­ku­ja 2
Huo­neis­to­ho­tel­li Met­sä­kar­ta­no, Sil­mä­jär­ven­tie 2C
Hotel­li-Ravin­to­la Joki­hel­mi

Koi­ra­lii­kun­ta ja ‑har­ras­ta­mi­nen

Koi­raur­hei­lu­hal­li Dog­ness
Koi­ra­hiih­to­vuo­rot
Koi­ra­ker­ho
Ajo­koi­rayh­dis­tys
Koi­ra­puis­to, Kan­nuk­sen ravi­ra­ta, Tokoin­ka­tu 1

Eläin­hoi­to­la

Eläin­hoi­to­la, Ollik­ka­lan­ka­tu 3

Koi­ra­hie­ron­ta

Joka­Tas­su
Koi­ra­hie­ron­ta, aku­punk­tio, laser­hoi­to, DOBO-ohjaa­ja
Puh. 040 8226 972, Yli­ta­lon­tie 139

Min­nan koi­ra­hie­ron­ta
Koi­ra­hie­ron­ta, läm­pö- ja kyl­mä­hoi­dot, mobi­li­soin­ti, trig­ger­pai­nan­ta, TENS, DOBO-ohjaa­ja
Puh. 040 5039 523

Home­koi­ra

Home­huk­ka

Eläin­lää­kä­ri

Kan­nuk­sen pie­ne­läin­vas­taan­ot­to, Ollik­ka­lan­ka­tu 3

Kes­ki-Poh­jan­maan ympä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mä eläin­lää­kä­ri­vas­taan­ot­to

Haka­tie 17, 69300 Toho­lam­pi

Ajan­va­raus arki­sin klo 8–9 puh. 040 5166 215.

  • Ida Törn­roos puh. 044 7885 350
  • Anna-Maria Kor­pi­jär­vi puh. 044 7885 351

Apteek­ki

Kan­nuk­sen apteek­ki, Sil­ta­ka­tu 6
Lääk­keet, ensia­pu

Kou­lu­tus­ta koi­ril­le

Jon­na Luo­to, kou­lut­ta­ja
Easy dog

Sii­ri Kas­ki­nen, kou­lut­ta­ja
Eri­koi­set ystä­vät (@erikoisetystavat) • Ins­ta­gram-kuvat ja ‑videot

Kou­lu­tus­ta koi­rien hoi­ta­jil­le

Kpe­du — kli­nik­kae­läin­hoi­ta­jan kou­lu­tus, eläin­ten­hoi­don ammat­ti­tut­kin­to, kli­nik­kae­läin­hoi­ta­mi­sen osaa­mi­sa­la

Kan­nuk­sen lukion eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen lin­ja

Ros­kik­sia koi­ran talut­ta­jal­le

Kes­kus­tan alu­eel­ta löy­tyy hui­kea mää­rä, lähes sata, kau­pun­gin hoi­dos­sa ole­vaa ros­kis­ta, joi­hin saa luvan kera lait­taa myös len­kin sivu­tuot­tee­na syn­ty­vät lem­mik­ki­ka­ve­rin jätök­set. Ros­kik­set on varus­tet­tu Koi­ran­kak­ka­ros­kis-tar­ral­la.


Kau­pun­gin­puu­tar­hu­rim­me on ystä­väl­li­ses­ti hank­ki­nut vinon pinon koi­ran­kak­ka­ros­kis-tar­ro­ja. Kuka tahan­sa voi nou­taa itsel­leen mak­sut­ta tar­ran kau­pun­gin­vi­ras­ton infos­ta ja lii­ma­ta sen oman kiin­teis­tön­sä ros­ka­pönt­töön Kan­nuk­ses­sa, jos halu­aa koi­ran­ka­kat mie­luum­min ros­kik­seen kuin por­tin­pie­leen.

Muu­ta

Gril­li­ruo­kaa, Lyy­lin gril­li

Koi­ra­kal­jaa, krou­vi Meno­Mo­no

Scroll to Top