Kannuksen nuorisovaltuuston vaalit, kuvassa nuija ja toimintasääntö

Nuo­ri­so­val­tuus­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 29.4.2024

Nuo­ri­so­val­tuus­to on Kan­nuk­sen kau­pun­gin vai­kut­ta­mis­toi­mie­lin. Sen teh­tä­vä­nä on var­mis­taa nuor­ten osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa, suun­nit­te­lus­sa ja pal­ve­luis­sa.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta hyväk­syi 14.11.2023 nuo­ri­so­val­tuus­ton uuden toimintasäännön.pdf.

Uusi nuo­ri­so­val­tuus­to valit­tiin vaa­leil­la hel­mi­kuus­sa 2024.

Nuo­ri­so­val­tuus­ton jäse­net

Kimi Kopak­ka­la, puheen­joh­ta­ja
Veik­ka Nie­mi-Kor­pi, 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja
Joo­na Nie­mi-Kor­pi, 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja
Ade­le Tuik­ka­nen, talou­den­hoi­ta­ja
Aar­ni Kuut­ti, vies­tin­tä­vas­taa­va
San­ni-Cesi­lia Kati­la, jäsen
Ola­vi Kero­la, jäsen
Ossi Kivio­ja, jäsen
Kim­mo Ran­ta­la, jäsen
Helen Junt­ti­la, jäsen
Hen­riik­ka Joki­nen, sih­tee­ri (vapaa-aja­noh­jaa­ja)

Matias Tuik­ka, vara­jä­sen
Vee­ra Asiai­nen, vara­jä­sen
Seve­ri Mär­sy­lä, vara­jä­sen
Eeli Toik­ka­nen, vara­jä­sen
Ellen Ora­vai­nen, vara­jä­sen

Nuo­ri­so­val­tuus­ton kokous­muis­tiot

2.2024.pdf
1.2024.pdf
4.2023.pdf
3.2023.pdf
2.2023.pdf
1.2023.pdf

Yhteystiedot

Henriikka Jokinen

+358 44 4745 573
henriikka.jokinen@kannus.fi
vapaa-ajanohjaaja nuorisopalvelut
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top