Tuulimyllyjä ja sinistä taitavasta.

Tuu­li­voi­ma-alu­eet

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Kuu­ron­kal­lion tuu­li­voi­ma­puis­to on ensim­mäi­nen Kan­nuk­seen raken­net­tu tuu­li­voi­ma­puis­to. Se sijait­see hie­man yli 2 km etäi­syy­del­lä Kan­nuk­sen kes­kus­tas­ta ete­lään. Tuu­li­puis­toa­lu­een koko on noin 700 heh­taa­ria. Kuu­ron­kal­lion tuu­li­puis­to otet­tiin käyt­töön vuo­den 2019 lopul­la. Tuu­li­puis­tos­sa on yhteen­sä 14 tuu­li­voi­ma­laa, kukin tehol­taan 4.2 MW. Voi­ma­loi­den koko­nais­kor­keus on 230 met­riä: napa­kor­keus on 155 met­riä ja kun­kin lavan pituus 75 met­riä.

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton säh­kön­tuo­tan­to käyn­nis­tyi kak­si­vai­hei­ses­ti vuo­sien 2022 ja 2023 aika­na. Tuu­li­puis­toa­lu­een koko on noin 4800 heh­taa­ria. Tuu­li­puis­tos­sa on yhteen­sä 69 voi­ma­laa, jois­ta 39 sijoit­tuu Kan­nuk­seen. Voi­ma­loi­den koko­nais­kor­keus on 220 met­riä.

Kau­ka­sen­ne­van tuu­li­puis­to sijait­see noin 10 kilo­met­riä Kan­nuk­sen taa­ja­mas­ta koil­li­seen. Se otet­tiin käyt­töön alku­vuon­na 2023. Tuu­li­puis­tos­sa on 8 tuu­li­voi­ma­laa, joi­den napa­kor­keus on 149 met­riä ja root­to­rin hal­kai­si­ja 162 met­riä.

Scroll to Top