Öjy­säi­liöt

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.2.2024

Öljy­säi­liön käy­tös­tä pois­ta­mi­nen

Ennen öljy­säi­liön pois­ta­mis­ta tai pur­ka­mis­ta säi­liön ja sen put­kis­ton on olta­va tyh­jä sekä puh­das. Säi­liön pois­to, tai pur­ka­mi­nen on teh­tä­vä aiheut­ta­mat­ta ympä­ris­töl­le vaa­raa. Mikä­li pois­ton tai pur­ku­työn seu­rauk­se­na raken­tei­ta pois­te­taan sil­lä taval­la, että tilan käyt­tö­tar­koi­tus muut­tuu, on syy­tä olla yhtey­des­sä kun­nan raken­nus­val­von­taan.

Öljy­säi­liön pur­ka­mi­sen tai pois­ta­mi­sen yhtey­des­sä havait­ta­vas­ta öljys­tä maa­pe­räs­sä tai raken­teis­sa on ilmoi­tet­ta­va ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le ja tar­vit­taes­sa pelas­tus­vi­ran­omai­sel­le.

Öljy­säi­liön maa­han jät­tä­mi­nen

Läm­mi­tys­käy­tös­sä olleet van­ho­jen nes­te­mäis­ten polt­toai­nei­den säi­liöt on pois­tet­ta­va ensi­si­jai­ses­ti maas­ta. Mikä­li kui­ten­kin öljy­säi­liön pois­to tai pur­ka­mi­nen on kui­ten­kin tek­ni­ses­ti lii­an vai­ke­aa, aiheut­taa vaa­raa, tai ei ole koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin toteu­tet­ta­vis­sa, voi­daan öljy­säi­liö jät­tää maa­han viran­omai­sen hyväk­syn­näl­lä.

Maa­han jätet­tä­vä öljy­säi­liö on tar­kas­tut­ta­va (TUKES:in) val­tuut­ta­man ja hyväk­sy­män tahon puo­les­ta. Tar­kas­ta­ja laa­tii todis­tuk­sen säi­liön ehey­des­tä ja puh­tau­des­ta, joka on toi­mi­tet­ta­va kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le. Likais­ta, tai vau­rioi­tu­nut­ta säi­liö­tä ei voi­da jät­tää maa­han. Säi­liön ehey­den ja puh­taak­si totea­mi­sen jäl­keen säi­liö on täy­tet­tä­vä hie­kal­la. Säi­li­öön joh­ta­vat put­ket on pois­tet­ta­va maas­ta ja säi­liö on tul­pat­ta­va nes­te­tii­viik­si. Kiin­teis­tön hal­ti­jan on säi­ly­tet­tä­vä toi­mes­ta pöy­tä­kir­jat.

Yhteystiedot

Timo Himanka

+358 44 4745 255
timo.himanka@kannus.fi
rakennustarkastaja
Tekniset palvelut

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top