Patsas virastotalon edessä

Pat­saat ja muis­to­mer­kit

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 28.1.2024

Elä­män pel­to ja pöy­tä
Val­tio­mies Kau­no Klee­mo­lan elä­män­työ­tä kuvaa­va muis­to­pat­sas sijait­see kau­pun­gin­vi­ras­ton edus­tal­la (Ase­ma­tie 1). Pat­sas pal­jas­tet­tiin 9.9.1990 ja sen on suun­ni­tel­lut kuvan­veis­tä­jä Riit­ta Hele­vä.

Senaat­to­ri Oska­ri Tokoin muis­to­merk­ki
Muis­to­merk­ki on pal­jas­tet­tu val­tio­mies Oska­ri Tokoin syn­ty­män 100-vuo­tis­juh­lal­li­suuk­sien yhtey­des­sä 20.5.1973 ja sen on suun­ni­tel­lut pro­fes­so­ri Mat­ti Aal­to­nen. Muis­to­merk­ki sijait­see Kan­nuk­sen kau­pun­gin­vi­ras­ton lähei­syy­des­sä (Ase­ma­tie 1).

Kes­ki-Poh­jan­maan sotain­va­li­dien muis­to­merk­ki
Kitin­kan­nus, Kitin­ku­ja 2
Kuva­tai­tei­li­ja Aimo Vähä­kai­nu 2005
mate­ri­aa­lei­na kivi ja mes­sin­ki (4 m x 2 m)

Man­ner­heim-ris­tin rita­ri Jal­ma­ri Kolp­pa­sen muis­to­merk­ki
Vete­raa­ni­puis­to, os. Lopo­tin­ka­tu 2
Man­ner­heim-ris­tin rita­ri nro 64 Jaak­ko Jal­ma­ri Kolp­pa­sen muis­to­merk­ki pal­jas­tet­tiin ja luo­vu­tet­tiin Kan­nuk­sen kau­pun­gil­le 25.10.2009 pide­tys­sä juh­la­ti­lai­suu­des­sa.

Los­sa­ri –pat­sas Esko­las­sa
sijait­see Esko­lan kylä­ta­lon edus­tal­la (Pino­lan­ka­tu 1).
Pat­sas pal­jas­tet­tiin kesäl­lä 1988 kylä­ta­lon vih­kiäis­juh­las­sa ja se on pys­ty­tet­ty Esko­lan Met­sä­ra­dal­la (Pik­ku­ra­dal­la) työs­ken­nel­lei­den muis­tok­si.
Pat­saan on suun­ni­tel­lut ja toteut­ta­nut Esko­lan kylän oma tai­tei­li­ja Veik­ko Mur­to­nie­mi.

Gus­tav von Numer­sin muis­to­laat­ta
Kan­nuk­sen enti­sen ase­ma­pääl­li­kön 1907–1913 sekä näy­tel­mä­kir­jai­li­ja Gus­taf von Numer­sin muis­to­laat­ta sijait­see ase­ma­ra­ken­nuk­sen sei­näl­lä. Laat­ta pal­jas­tet­tiin 1963, jol­loin oli kulu­nut 50 vuot­ta Numer­sin kuo­le­mas­ta. Laat­ta tilat­tiin tai­tei­li­ja Jyr­ki Sai­lal­ta.

Kan­nuk­sen seu­ra­kun­ta

Uudel­la hau­taus­maal­la, Tapu­li­ku­ja 18

  • Las­ten muis­tol­le ‑muis­to­merk­ki
  • Muu­al­le hau­dat­tu­jen muis­to­merk­ki


Kirk­ko­maal­la, Val­ta­ka­tu 2

  • Vuo­den 1808 sodas­sa kuol­lei­den karo­lii­ni­so­ti­lai­den muis­to­merk­ki
  • Vapaus­so­dan muis­to­merk­ki
  • Tal­vi- ja jat­ko­so­dan muis­to­merk­ki, omis­tet­tu san­ka­ri­vai­na­jil­le, pal­jas­tet­tu 1949.

Van­hal­la hau­taus­maal­la, Val­ta­ka­tu 67

  • Toi­sen maa­il­man­so­dan aika­na Kan­nuk­sen sota­sai­raa­las­sa kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen venä­läis­ten soti­lai­den muis­to­merk­ki

Vii­den muis­to ‑muis­to­merk­ki Mäki­raon­mäel­lä
Muis­to­merk­ki pal­jas­tet­tiin 12.8.2018. Se on kun­nia­no­soi­tus Niko­lai Mik­ko­lan, Johan Valen­tin Tos­sa­van, Kal­le Heik­ki Hei­no­sen, Johan­nes Pyn­nö­sen ja Walfrid Joki­sen muis­tol­le. He kuo­li­vat synk­kä­nä vuon­na 1918 teloi­tus­ten uhrei­na osal­lis­tu­mat­ta sotaan. Muis­to­merk­kiin kuu­lu­van prons­si­laa­tan on suun­ni­tel­lut kan­nus­lai­nen Jar­mo Lep­pä­nen ja laa­tan ovat toteut­ta­neet toho­lam­pi­lai­set sep­pä­mes­ta­ri Ari Haa­pa­mä­ki ja hopea­sep­pä Mau­ri Haa­pa­mä­ki. Muis­to­mer­kin toteut­ti kan­sa­lais­toi­mi­kun­ta.

Scroll to Top