Kun­ta­lais­aloi­te

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 9.1.2024

Tee kun­ta­lais­aloi­te

Kun­nan asuk­kaal­la on kun­ta­lain 28 §:n mukaan oikeus teh­dä kun­nal­le aloit­tei­ta sen toi­min­taa kos­ke­vis­sa asiois­sa. Aloit­teen teki­jäl­le on ilmoi­tet­ta­va aloit­teen joh­dos­ta suo­ri­te­tut toi­men­pi­teet. Val­tuus­ton tie­toon on saa­tet­ta­va vähin­tään ker­ran vuo­des­sa sen toi­mi­val­taan kuu­lu­vis­sa asiois­sa teh­dyt aloit­teet ja nii­den joh­dos­ta suo­ri­te­tut toi­men­pi­teet.

Kuntalaisaloite.fi ‑pal­ve­lus­sa

Kun­ta­lais­aloit­teen voi teh­dä oikeus­mi­nis­te­riön kuntalaisaloite.fi ‑pal­ve­lus­sa. (link­ki avau­tuu uuteen väli­leh­teen)
Pal­ve­lun käyt­tö edel­lyt­tää vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta esi­mer­kik­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mobii­li­var­men­teel­la.

Kun­ta­lais­aloi­te välit­tyy kau­pun­gin kir­jaa­moon ja hal­lin­to-osas­tol­le sekä aloit­teen teki­jän anta­maan säh­kö­pos­tiin. Anta­mal­la yhteys­tie­to­si aloit­tee­si kir­ja­taan saa­pu­neek­si ja toi­mi­te­taan kau­pun­gin asian­omai­sel­le viran­omai­sel­le käsit­te­lyä ja mah­dol­li­sia jat­ko­toi­men­pi­tei­tä var­ten. Diaa­ri­nu­me­ro toi­mi­te­taan sinul­le säh­kö­pos­tit­se. Voit vali­ta, haluat­ko tie­don pää­tök­ses­tä säh­kö­pos­tit­se vai kir­jeit­se.

Tutus­tu kun­ta­lais­aloit­teen hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaan, tie­to­tur­vaan ja rekis­te­ri­se­los­tee­seen. (link­ki avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Kun­ta­lais­aloi­te suo­raan Kan­nuk­sen kau­pun­gil­le

Aloit­teen voi toi­mit­taa myös suo­raan kau­pun­gil­le

  • säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen kannus.kaupunki@kannus.fi
  • tuo­mal­la kau­pun­gin­vi­ras­toon, käyn­tio­soi­te Ase­ma­tie 1, Kan­nus
  • pos­tit­se osoit­tee­seen PL 42, 69101 Kan­nus

Aloit­teen vas­taa­not­ta­jak­si mer­ki­tään Kan­nuk­sen kau­pun­gin hal­lin­to-osas­to.

Huom! Vain Kuntalaisaloite.fi ‑pal­ve­lun kaut­ta jäte­tyt aloit­teet jul­kais­taan kyseis­sä pal­ve­lus­sa.

Scroll to Top