Senio­ri­kort­ti

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 21.2.2024

Senio­ri­kort­ti kan­nus­lai­sil­le vuo­sil­le 2024 ja 2025

Kan­nuk­sen kau­pun­ki jat­kaa senio­ri­kor­tin kokei­lua osa­na Lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van kehit­tä­mis­tä. Kort­ti on voi­mas­sa vuo­den osto­päi­väs­tä ja nii­tä myy­dään 31.10.2024 ja 31.10.2025 saak­ka.

Kan­nuk­ses­sa asu­vat yli 65-vuo­ti­aat voi­vat ostaa uimi­seen ja kun­to­sa­lin käyt­töön rajat­tui­na aikoi­na oikeut­ta­van senio­ri­kor­tin hin­taan 100 € / vuo­si ja yli 75-vuo­ti­aat hin­taan 50€ / vuo­si. Kort­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen. Kort­tia ei voi hyö­dyn­tää ohja­tun toi­min­nan kurs­si­mak­sui­hin. Kor­tin saa ostaa sinä vuon­na kun täyt­tää 65-vuot­ta / 75-vuot­ta.

Kor­tin osta­mi­nen

Kor­tin oste­taan Kitin­Va­pa­rin kas­sal­ta. Hen­ki­lö­kort­ti on näy­tet­tä­vä kort­tia ostet­taes­sa. Senio­rioi­keus lada­taan asia­kas­kort­tiin, jota näy­te­tään jat­kos­sa kas­sal­la uimaan tai kun­to­sa­lil­le tul­les­sa. Kokei­lun aika­na senio­ri­kor­tin osta­vil­ta kysy­tään ano­nyy­mis­ti käyt­tö­ko­ke­muk­sia, jois­ta laa­di­taan yhteen­ve­to jat­kon suun­nit­te­lua var­ten.

Mui­ta mah­dol­li­sia kulu­ja

Asia­kas­kor­tis­ta peri­tään ensim­mäi­sel­lä osto­ker­ral­la 5 € pant­ti­mak­su. Senio­rioi­keus voi­daan lada­ta jo ole­mas­sa ole­val­le Kitin­Va­pa­rin asia­kas­kor­til­le.

Kun­to­sa­lin kul­ku­lät­kä mak­saa 17€ (10€ pant­ti). Kul­ku­lät­kä mah­dol­lis­taa kun­to­sa­lin käy­tön takao­ves­ta klo 5–15 sekä vii­kon­lop­pui­sin klo 5–22. Lät­kä on hen­ki­lö­koh­tai­nen.

Kort­ti oikeut­taa pää­syyn 

Kitin­Va­pa­rin kun­to­sa­lil­le                               

  • ma–pe klo 5–15. Kel­lon­ai­ka on vii­mei­sin sisään­kir­jau­tu­mi­sa­jan­koh­ta. Kul­ku­na­pin osta­vat pää­se­vät kun­to­sa­lil­le klo 05.00 alkaen ja ilman nap­pia kas­san aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa.
  • la–su kul­ku­na­pin osta­neet pää­se­vät kun­to­sa­lil­le klo 05.00–22.00, ilman nap­pia aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa.
  • kun­to­sa­lin olles­sa sul­jet­tu­na muil­ta ohja­tun toi­min­nan vuok­si myös senio­ri­kort­ti­lais­ten pää­sy on estet­ty. Vara­tut vuo­rot näet tilainfo.kannus.fi. Osa vuo­rois­ta on avoi­mia muil­le käyt­tä­jil­le, osa sul­jet­tu koko­naan muil­ta.

Kitin­Va­pa­rin uima­hal­liin

  • ma–pe klo 14–15. Kel­lon­ai­ka on vii­mei­sin sisään­kir­jau­tu­mi­sa­jan­koh­ta.
  • la–su aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa
  • aamu-uin­tei­hin
  • Vara­tut uima­hal­li­vuo­rot voi­vat rajoit­taa altai­den käyt­töä. Vara­tut vuo­rot näet tilainfo.kannus.fi

Yhteystiedot

Marianne Nivala

+358 44 4745 453
marianne.nivala@kannus.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top